Azerbaycan hanlarının Osmanlı Devleti'ne bağlılığı ve Dağıstan hanlarının Tiflis'i almaları

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Şevketlü Kerâmetlü Mehâbetlü Kudretlü Veliyy-i Ni‘metim Efendim Pâdişâhım,

Azerbaycan hanlarının Devlet-i Aliyye'ye olan meyl ü inkıyâdına ve Dağistan hanlarının Tiflis üzerine hücûma olan şevk u hâhişlerine dâir Bayezid Mutasarrıfı İshak Paşa kulları tarafından bu def‘a tevârüd eden tahrîrât ve Azerbaycan hanlarından paşa-yı mûmâ-ileyhe gelüp tahrîrât-ı mezkûresiyle der-bâr-ı atûfet-karâra tesyâr olunan evrâk mâdde-be-mâdde hulâsa ve iktizâsı bâlâsına sürhle işâret ve takımıyla atebe-i ulyâlarına arz olundu. Manzûr ve ma‘lûm-ı hümâyûnları buyuruldukda emr ü fermân şevketlü kerâmetlü mehâbetlü kudretlü veliyy-i ni‘metim efendim pâdişâhım hazretlerinindir.


Benim vezîrim,

Hemân matlûb ve ehemm Tiflis tarafına hücûm Tiflis'i kabza-i tasarruf-ı mülk eylemek ve gayri iktizâsınca tanzîmleri görülmek Cenâb-ı Hudâ-yı Müte‘âlden istid‘â olunur.