Ardahan Üniversitesi Kafkas Arı ve Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar[değiştir]

Amaç[değiştir]

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ardahan Üniversitesi Kafkas Arı ve Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam[değiştir]

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ardahan Üniversitesi Kafkas Arı ve Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak[değiştir]

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar[değiştir]

MADDE 4 – (1)Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ARMER): Ardahan Üniversitesi Kafkas Arı ve Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM: Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri[değiştir]

Merkezin amacı[değiştir]

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Ardahan ve çevresindeki Kafkas arı ırkının gen merkezi olmasının sağlanması ve ürettiği balın bilimsel olarak araştırılması, belgelenmesi, tanıtılması, korunması ve yaşatılması, Ardahan ve çevresindeki arı ırkı soyunun korunması, çoğaltılması, ıslah edilmesi, üretiminin yapılması, eğitim verilmesi ve bölge imkanlarıyla organik kovan, çıta ve organik balmumundan list yapılması, bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çalışmanın yaygınlaştırılmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları[değiştir]

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ardahan merkez, ilçe ve köylerinin de içerisinde bulunduğu Kafkas arı ırkı havzasını korumak ve genişletmek,

b) Kafkas arı ırkının Türkiye sathına yayılmasını içeren araştırmaları desteklemek ve projeler geliştirmek, Türkiye’nin bal kapasitesini ve kalitesini araştırıcı çalışmalar yapmak,

c) Ardahan’da, arı ve arıcılık çerçevesinde kültürel ve etnoğrafik ürünlerinin toplandığı, belgelendiği, korunduğu, sergilendiği ve eğitim amaçlı olarak kullanıldığı müze kurmak; bu konuda arşivleme ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,

ç) Ardahan ve çevresinde arıcılıkla ilgili uygulamalara yönelik alan araştırmaları yapmak, yapılan araştırmaları destelemek,

d) Ardahan ve ilçelerinde Kafkas arı ırkının geniş bir alanda yaygın olarak yetiştirilmesini sağlamak ve bu çerçevede oluşturulacak pilot bölgeleri yaygınlaştırmak,

e) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslar arası konferans, panel, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek, belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

f) Konuyla ilgili olarak medya kuruluşları ile işbirliği yapmak,

g) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlardan destek almak.

Merkezin organları[değiştir]

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü ve müdür yardımcıları[değiştir]

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Rektöre karşı sorumlu olarak görevlerini yapar. Merkez Müdürünün önerisi Rektörün onayı ile Üniversite öğretim üyeleri arasından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Merkez müdürünün görevleri[değiştir]

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplamak ve Kurula başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu Kararlarını uygulamak,

c) Merkezin çalışma hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunda görüşülmesini sağladıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkezin etkin, verimli ve uyum içerisinde çalışmasını sağlamak,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim kurulu[değiştir]

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dahil yedi üyeden oluşur. Diğer üyeler, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması üzerine Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından yeniden görevlendirme yapılabilir. Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Merkez Müdürü, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez toplanır. Olağanüstü durumlarda Merkez Müdürü Yönetim Kurulunu daha sık toplayabilir. Toplantı, katılanların salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri[değiştir]

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

b) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

ç) Rektöre sunulacak faaliyet raporlarını görüşmek,

d) Personel ihtiyacını belirlemek,

e) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

Danışma kurulu[değiştir]

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ve dışından, arıcılık konusunda özellikle Ardahan ve çevresinde Kafkas arı ırkı ile ilgili çalışmalar yapan, arı yetiştiren, bal üreten, bu alanla doğrudan ilgili ve bu çalışmaları destekleyen; bilgi ve deneyimleri ile tanınan sivil toplum örgütleri, kişi ve istekleri halinde kurum temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu, gerektiğinde Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler[değiştir]

Personel ihtiyacı[değiştir]

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yürürlük[değiştir]

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme[değiştir]

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.