Amatör Denizci Yönetmeliği

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Warning: Bu sayfa herhangi bir {{Başlık}} bilgisi içermiyor. Yardım etmek için tartışma sayfasına yazabilir veya sayfayı düzenleyerek "{{başlıksız}}" şablonunu ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki bilgilerden birisine sahipseniz, şablonu ekleyip bilgiyi girebilirsiniz.
{{başlık
 | başlık   =
 | eser sahibi=
 | bölüm    =
 | önceki   = 
 | sonraki  = 
 | notlar   = 
}}

RG: 01.07.2004 Sayı : 25509

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik, amatör denizcilerin sınav ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Amatör Denizci Belgesi almak isteyen amatör denizcilerin sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları, kütükleme işlemleri, denize çıkışları ile ilgili esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun değişik 2 nci maddesinin (D) bendine ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

b) Gemiadamları Yönetmeliği: 31/07/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişikliklerini,

c) Amatör Denizci: Denizde veya iç sularda özel amaçlı motorlu veya motorsuz deniz araçlarını, ticari yat ve ticari sürat motorları dışındaki gezi ve su sporları maksatlı tekneleri sevk ve idare eden kişiyi,

d) Amatör Denizci Belgesi (ADB) : Bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak sınavda başarılı olanlara idare tarafından onaylayarak verilen, uluslararası yat kullanma / International Certificate of Competence For Operator of Pleasure Craft (ICC) isimli belgeyi,

e) Özel Yat: Yat tipinde inşa edilmiş, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, taşıdığı yolcu sayısı onikiyi geçmeyen, gezi ve spor amacıyla yararlanılan, tonilato belgesinde özel yat olduğu belirtilen gemiyi,

f) Amatör Balıkçı Teknesi: Tam boyları dokuz metre ve daha az, motor gücüyle yürütülen ve amatör balıkçılık yapmak amacıyla kullanılan, sahibi herhangi bir balıkçı kooperatifi üyesi olmayan, deniz aracını,

g) Diğer Deniz Araçları: Ticari amacı olmayan özel yat ve amatör balıkçı teknesi dışında kalan gezi ve spor amaçlı tüm deniz araçları,

h) Amatör Denizcilik Federasyonu (ADF): Su üstü ve su altında yapılan tüm spor ve spor dışı etkinlikler ile uğraşan üyesi dernekleri temsil eden kuruluşu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Denizci Belgesi Sınavlarına Başvuru

Amatör Denizci Yeterliğinin Şartları

Madde 5 - Amatör denizci olmak için müracaat edenler:

a) 14 yaşını bitirmiş olmak (18 yaşından küçük olanların velisinin muvafakatı aranır),

b) En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak,

c) Adli sicil kaydında yurtdışına adam kaçırma ve/veya kaçakçılık suçundan hüküm giymemiş olmak,

d) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen sağlık şartlarını taşıdığını belgelemek,

e) İdarenin öngördüğü amatör denizci sınavını başarmak şartıyla ADB almaya hak kazanmış olmak.

Kişisel başvurulara dayalı olarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Harp Okulu mezunu subaylar ile Astsubay Güverte Sınıfı okulları mezunları, fakülte ve yüksekokulların denizcilikle ilgili bölümlerinin güverte ve makine bölümlerinden mezun olanlar ile denizcilik meslek lisesi güverte bölümü mezunlarına ADB sınav şartı aranmadan verilir.

Türkiyede oturma izni almış olan yabancı uyruklulara, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlaması halinde ADB verilir.

Sınav Yerleri ve Tarihleri

Madde 6 - Amatör denizci sınavları; Liman başkanlıklarında ayda bir defa olmak üzere her ayın ilk Çarşamba günü, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünde, başvuru sayısı yirmiden fazla olması halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Kasım aylarında yapılır.

Sınavlar biri başkan olmak üzere en az üç üyeli sınav komisyonu tarafından yapılır.

Amatör denizci sınavları, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü ile ADF arasında yapılacak protokol çerçevesinde ADF tarafından yapılır. İdare sınavlara bir gözlemci/denetçi gönderebilir.

Sınav yeri, başvuru adresi ve tarih-saati sınavdan en az onbeş gün önce İdare ve ADF tarafından ilan edilir.

Sınava Girecek Adayların Başvuru Koşulları

Madde 7 - Amatör denizci sınavına gireceklerde herhangi bir deniz hizmeti aranmaz. Sınava girmek isteyen kişi, sınav tarihinden en az iki iş günü önce bir örneği ekte bulunan dilekçe örneği (EK-1) ve aşağıda belirtilen eklerle birlikte, sınavı düzenleyen yere başvurur.

Başvuruda istenecek belgeler;

a) Nüfus cüzdanı örneği (başvurulan kurum, muhtar veya noterden onaylı),

b) Öğrenim belgesi (başvurulan kurum veya noterden onaylı),

c) Sağlık raporu (sınav sonrası ADB düzenlenmesi esnasında da verilebilir),

d) Vesikalık fotoğraf (3 adet)

e) Sabıka (adli sicil) kaydı belgesi veya Devlet memuru olduğuna ilişkin belge,

f) 18 yaşını bitirmemiş adayın velisi tarafından düzenlenmiş muvafakatname.

Başvuruların değerlendirilmesinden sonra, durumu sınava girmeye uygun olan adayların isimleri, toplam sayıları da belirtilerek, sınav komisyonu tarafından düzenlenen bir listede toplanır.

Sınavı kazandıktan sonra alınacak sağlık kurul raporları olumsuz olması halinde hak iddia edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Amatör Denizci Sınav Konuları, Sınavların Yapılışı, Değerlendirme ve Sonuçların İlanı

Amatör Denizci Sınav Konuları ve Başarı Notu

Madde 8 - Amatör denizci sınav başarı notu 100 üzerinden 45 olup, sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) Seyir ve denizde çatışmayı önleme kuralları

1) Manyetik pusula bilgisi: Doğal ve yapay sapmaların saptanması, uygulanması,

2) Harita bilgisi: Semboller ve kısaltmalar, seyir haritalarının kullanımı, haritada rota çizimi ve mesafe ölçümü,

3) Kıyı seyir bilgisi: Çeşitli yöntemlerle mevki koyma, fenerler, şamandıra sistemleri ve diğer seyir yardımcıları,

4) Yardımcı seyir aygıtları: El iskandili, radar reflektörü,

5) Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (COLREG 1972) kurallarının içeriği ve uygulanışı.

b) Gemicilik ve tekne kullanma, meteoroloji

1) Manevrayı etkileyen faktörler,

2) Demirleme,

3) Yanaşma ve kalkma,

4) Denize adam düşmesi,

5) Güverte donanımları,

6) Standart meteorolojik raporları yorumlayabilme.

c) Denizde güvenlik ve denizde haberleşme

1) Teknenin oturması veya oturtulması durumlarında alınacak önlemler,

2) Çatışma sonrası alınacak önlemler,

3) Yangın ve söndürme teknikleri,

4) Tekneyi terk,

5) Yedekleme ve yedeklenme,

6) İlkyardım.

d) Deniz hukuku ve uluslararası sözleşmeler

1) MARPOL 73/78, deniz kirliliğini önleme ile ilgili ulusal mevzuat,

2) Liman işlemleri,

3) Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanun (can kurtarma, çatışma, kaptanın görevleri, liman başkanlığına kaza raporu verilmesi),

4) Sahil Sıhhiye mevzuatı,

5) Gümrük ve Kaçakçılık mevzuatı,

6) Sigorta ve Deniz Sigortası mevzuatı.

e) Motor bilgisi

1) Spor ve gezi teknelerinde kullanılan benzin ve dizel motorları hakkında bilgi,

2) Elektrik hakkında bilgi.

Sınav Soruları

Madde 9 - Amatör denizci sınav soruları liman başkanlıkları, Genel Müdürlük ve/veya ADF tarafından oluşturulan komisyon tarafından yukarıda belirtilen sınav müfredatına uygun olarak, dört seçenekli, çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanır. Sınav konularının soruları tek bir soru kitapçığında yer alır ve sınav tek bir oturumda yapılır.

Sorulacak sorular, konuların bütününü kapsayacak şekilde, sınav komisyonları tarafından belirlenir.

Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınav konularının açıklandığı ve bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen Amatör Denizci El Kitabında yer alan konular dışında soru sorulmaz.

Sınav Süresi

Madde 10 - Sınav süresi, sınav komisyonu tarafından belirlenir.

Sınav Notu Değerlendirmesi

Madde 11 - Sınavların not değerlendirmesi, sınav cevap kağıtları üzerinden sınav komisyonu tarafından yapılır.

Sınav Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler

Madde 12 - Adaylar sınav salonuna isim okunarak alınır. Sınav listesinde adı olmayan adaylar sınava alınmaz. Adaylara yerlerine oturduktan sonra kimlik kontrolü yapılarak sınav salonu yoklama listesi imzalattırılır.

Sınava girmeyenlerin isimlerinin karşısına “sınava girmedi” ibaresi yazılır. Sınav kağıdı dağıtıldıktan sonra, sınav kuralları yüksek sesle okunur, adayların soruları varsa cevaplandırıldıktan sonra yüksek sesle sınav başlamıştır denilir. Sınavın süresi sınav soru kağıdında belirtilir.

Sınav Süresince Yapılacak İşler ve Kurallar

Madde 13 - Sınava girenlerin sayısı ile yoklama listesindeki sayı karşılaştırılır. Sınav kağıtlarında adayların adı, soyadı ve imzaları olup olmadığı kontrol edilir.

Sınav Kuralları

Madde 14 - Sınav süresince uygulanacak kurallar:

a) Görevlilerin sınava girenlerle alçak sesle konuşmaları yasaktır. Herhangi bir soru sorulması halinde yüksek sesle sorulması ve cevaplandırılması sağlanır.

b) Adaylar, sınav süresince görevlilerin bütün uyarılarına uymak zorundadır.

c) Sınavda kopya çeken ya da çektiren veya kural dışı hareketlerle sınav düzenini bozan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın, sınav kağıtları elinden alınarak, salon dışına çıkarılır ve “bireysel sınav iptal tutanağı” (EK-2) düzenlenerek sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Kopya çeken ya da çektiren veya bir başka nedenle sınavı iptal edilen adayın cevap kağıdı üzerine “sınav geçersizdir” yazılır.

d) Sınava giriş koşullarından birini taşımadığı halde başvurusu sehven kabul edilerek sınava alınmış adayın, bu durumu sınav sırasında saptanırsa salondan çıkarılır ve “bireysel sınav iptal tutanağı” düzenlenir.

e) Sınavda siyah kurşun kalem kullanılır ve cevaplar sınav kağıdı üzerine işaretlenir.

f) Adayların sınav süresince aralarında silgi, kalem gibi malzeme alıp vermeleri ve konuşmaları yasaktır.

g) Adayların sınav süresince sigara içmeleri, cep telefonu ve benzeri haberleşme cihazlarını kullanmaları yasaktır.

h) Görevlilerin sınav süresince aralarında sınav ahengini bozacak şekilde yüksek sesle konuşmaları yasaktır. Görevliler sınav salonunda sürekli dolaşarak sınavın kurallara uygun geçmesini sağlanır.

i) Sınavın başlamasını takip eden ilk 15 dakika içinde sınava geç gelen aday, sınav komisyonu başkanının izniyle sınava alınır. Gecikme süresi 15 dakikayı aşan aday hiçbir suretle sınava alınmaz.

j) Adayların soruları cevaplandırmalarına sınav süresi bitimine kadar izin verilir. Adaylar sınav süresi bitmeden cevap kağıdını vermeye zorlanamaz. Sınav salonunda bir kişi kalması halinde, bu kişiden önce sınavını bitiren aday sınav salonunda bekletilir.

Sınav Evraklarının Açılması ve Kapatılması

Madde 15 - Sınav evrakı poşeti, sınav salonunda adaylara gösterilerek sınav komisyonu başkanı tarafından açılır. Sınav bitiminde sınav evrakları, soru kitapçıkları, sınav salon yoklama listesi ve sınav giriş isim listesi, tutanaklar sayılır ve tüm evrakın tam olduğu kontrol edildikten sonra, sınav evrak poşetine konularak ağzı kapatılır. Sınav kağıtlarının değerlendirileceği gün ve saate kadar sınav komisyonu başkanında kalan sınav evrak poşeti, komisyon başkan ve üyelerin huzurunda açılarak değerlendirme işlemine başlanır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 16 - Liman başkanlığında yapılan sınavlarda; Sınav komisyonu en geç 5 gün içerisinde sınav kağıtlarını değerlendirir ve sınav sonuç listesi liman başkanlığınca onaylanarak ilan edilir. Ankara’da yapılan sınavlarda ise sınav sonuç listesi Deniz Ulaştırması Genel Müdürü’nün onayı alınarak ilan edilir.

Sonuç listelerinde sınava girmeyen adayların isimleri karşısına “sınava girmedi” ibaresi yazılır. Sınava giren adayların sınav notları yazılır.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 17 - Adaylar, sınav sonucuna sonuçların yayımlandığı günü takip eden 15 gün içinde gerekçelerini belirmek suretiyle sınavı düzenleyen kuruma yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından en geç 10 iş günü içinde sonuçlandırılır ve sonuç ilgilisine yazılı olarak bildirilir.

Hatalı Soru ve Cevap

Madde 18 - Sınav esnasında veya sonrasında hatalı soru tespiti halinde, hatalı soruyu tüm adayların doğru cevaplamış olduğu kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Amatör Denizci Belgesi Düzenlenme, Çalışma Alanları ve Şartları, Sicil İşlemleri

Amatör Denizci Belgesi Düzenlenmesi

Madde 19 - Sınavı kazanan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren adaylara sınavı yapan liman başkanlığının bağlı olduğu bölge müdürlükleri ya da sınav Ankara’da yapılmış ise Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından Amatör Denizci Belgesi tanzim edilerek hak sahibine veya vekiline verilir. Hak sahipleri başarılı oldukları sınavdan sonra en fazla altı ay içinde belgelerini almak zorundadırlar.

Belge Yenileme İşlemleri

Madde 20 - Herhangi bir nedenle değiştirilmesi talep edilen ADB nin yenilenmesi işlemleri için belgenin alındığı yere bir dilekçe ve üç fotoğraf ile müracaat edilir.

Amatör Denizci Sicil İşlemleri

Madde 21 - Amatör denizci sicil ve kütük kayıtları Gemiadamları Yönetmeliğinin Gemi Adamları Sicil ve Kütük İşlemlerinin açıklandığı hükümler çerçevesinde yapılır. Bilgisayar ortamında tutulan kayıtlar için ayrı kütük defteri yerine bilgisayar kütük kayıt formu alınarak dosyalanır.

Amatör Denizci Belgesinin Geçerliliği

Madde 22 - Amatör Denizci Belgesi ticari amaçlı tekne kullanılamaz ve personel olarak da çalışılamaz. Ancak, Gemiadamları Yönetmeliği çerçevesinde halen ticari teknelerde bu belge ile çalışanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği takvim yılının son gününe kadar çalışabilirler. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar Amatör Denizci Belgesi ile ticari yatlarda bir yıl çalışanlar, istekleri halinde gemici yeterliğini Amatör Denizci Belgesi iptal edilmek kaydıyla sınavsız alırlar.

Amatör denizciler Amatör Denizci Belgesi ile sefer bölgesi sınırı olmaksızın tekne kullanabilir.

Amatör özel teknelerin donatımı, bu konuda uluslar arası sözleşmeler, ulusal mevzuat ve teamül göz önüne alınarak Denizcilik Müsteşarlığınca çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Amatör Denizci El Kitabı

Madde 23 – İdare, denizcilik temel bilgilerini ve amatör denizci sınav konularını içeren Amatör Denizci El Kitabı hazırlar veya hazırlattırır. Bu el kitabı amatör özel tekne ve yatlarda muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Amatör Denizcilerin Sağlık Yoklamaları

Madde 24 - ADB alacak kişilerin göz, kulak-burun-boğaz (KBB) uzmanları bulunan resmi veya özel sağlık kuruluşlarından, Amatör Denizci Olur raporu almaları veya sürücü raporu vermeye yetkili sağlık kurumlarından B Sınıfı Sürücü Olur ibareli sağlık raporu almaları gerekir. Amatör denizcilerin göz ve KBB sağlık muayeneleri, kara taşıt sürücüleri için geçerli olan esaslar dahilinde yapılır. Sağlık raporunda monooküler oldukları belirtilen kişiler ADB alabilirler.

İdare, sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları bildirilen amatör denizcilerden, sağlık durumlarının tekne kullanmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık yoklamalarının yenilenmesini her zaman isteyebilir.

Belgelerin Geri Alınması

Madde 25 - Amatör Denizci Kütüğüne kayıt edildikten sonra, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yazılı koşullardan herhangi birini kaybeden kişilerin, Amatör Denizci Belgesi geri alınır ve durum kütüğe işlenir.

Yabancı Ülkeden Alınan Amatör Denizci Belgelerinin Tanınması

Madde 26 - Gerek Türk vatandaşlarının, gerekse Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin bir başka ülkeden aldıkları belgelerin Amatör Denizci Belgesi denkliğini belirlemeye İdare yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 27 - Gemiadamları Yönetmeliğinin Amatör Denizci Belgesi alınmasını düzenleyen hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.