Adana Olayları soruşturması için bir Divan-ı Harb heyeti gönderileceği

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Adana Olayları soruşturması için bir Divan-ı Harb heyeti gönderileceği
Adana İstinaf müddeî-i umumîsinin, olayları soruşturmak üzere Meclis-i Mebusan üyelerinden bir heyet kurulmasını talep etmesi üzerine, soruşturma ve kovuşturma için oraya bir Divan-ı Harb-i Örfî Heyeti gönderilmesine karar verildiğinin bildirildiği (Tarih: 6 Mayıs 1909) (DH. MKT, 2804/36)

Kaynak: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, "Osmanlı Belgelerinde 1909 Adana Olayları I"

Adliye ve Mezâhib Nezâreti
Umûr-ı Cezaiye Müdüriyeti
Aded: 49

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi'ne

Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir

Adana Vilâyeti merkez ve mülhakâtında vuku bulan katl ü ihrâk ve yağmagerlik ef‘âli haklarında bî-tarafâne tahkikât-ı mükemmele icrası için bir Hey’et-i Tahkikiye i‘zâmı esbâbının istikmâli ifadesine dair Vilâyet-i mezkûre İstînâf Müdde‘î-i Umumîliği'nden vârid olan şifre telgrafnâmenin suret-i mahlûlesi leffen takdim kılınmış ve mahallince cereyân eden ahvâlin Bâbıâlice mevcud olması lâzım gelen tafsilâtına nazaran öyle bir Hey’et-i Tahkikiye i‘zâmına lüzum olup olmadığını tayin ve takdir nezâret-i celîle-i âsafânelerine aid görülmüş olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 13 Rebîülâhir sene 1327 ve fî 20 Nisan sene 1325

Adliye Nezâreti nâmına Müsteşar
Ed-Dâ‘î
Şükrü


Adliye ve Mezâhib Nezâreti
Mektubî Kalemi

Adana İstînâf Müdde‘î-i Âmmı Artur Efendi'nin 9 Nisan sene [1]325 tarihli şifresinin suret-i mekşûfesidir.

Beş gün devam edip şimdi nihayet verilen vilâyet ve mülhakâtında vuku bulan katliâm ve ihrâk ve yağmagerlik haklarında bî-tarafâne tahkikât-ı mükemmele icrası için sair memâlik-i mütemeddinede olduğu misillü Meclis-i Mebûsân azâsından müntehab bir Hey’et-i Tahkikiye i‘zâmının istikmâl buyurulması ehemmiyet-i mesele ve selâmet-i memleket nâmına arz olunur.


Dahiliye
Mektubî Kalemi
Tarih: 15 Rebîülâhir sene [1]327
23 Nisan sene [1]325

Adliye Nezâreti Vekâlet-i Celîlesi'ne

20 Nisan sene [1]325 tarihli tezkire-i aliyye-i semûhîleri cevabıdır. Adana Vilâyeti merkez ve mülhakâtında ahîren vuku bulan iğtişâşâtda zî-medhal olanlar haklarında tahkikât ve takibât-ı kanuniye icra edilmek üzere oraya mahsus bir Divan-ı Harb-i Örfî Hey’eti'nin i‘zâmı mukarrer bulunmuş olmakla ol bâbda.