Adana'ya gönderilecek taburların nakli

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Adana'ya gönderilecek taburların nakli
Adana Valiliği'nin; Tekirdağ, Gelibolu ve Dedeağaç'tan gönderilecek taburların aynı gemi ile naklinin gecikmeye yol açacağı gerekçesiyle, halen Tekirdağ taburunu alarak yola çıkmış bulunan geminin hiçbir yere uğratılmadan doğrudan Mersin'e gönderilip diğer 2 taburun başka gemi ile sevki yolundaki talebine, taburlar iskelelerde hazır beklediği için hepsinin aynı gemi ile sevkinin gecikmeye sebep olmayacağına dair cevap yazılması (Tarih: 21 Nisan 1909) (BEO, 3537/265251)

Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Adana
Mahalli Numarası: 1768

Gayet müsta‘celdir.

Makam-ı Sâmî-i Sadâret-penâhî'ye

Tekfurdağı'ndan bir taburun irkâb edilerek hareket etdirildiği iş‘âr olunmuş ise de bu vapur Gelibolu, Dedeağaç'dan binecek olan diğer iki taburu dahi almak üzere bekleyecekse bu yüzden birkaç gün daha te’ehhurât vuku‘a geleceği mukakkakdır. Halbuki ahvâl-i hâzıra itibarıyla askerin sür‘at-i vusûlü selâmet-i vatan için haiz-i ehemmiyet-i azîme ve bir dakika te’ehhuru ise mûcib-i teessüfât-ı vahîme idüğünden buna meydan kalmamak üzere Tekfurdağı'ndan hareket eden vapurun hiçbir yere uğradılmaksızın doğruca Mersin'e îsâli Gelibolu ve Dedeağaç'dan sevk olunacak taburların dahi diğer vapurla ve pek seri bir suretle yetişdirilmesi ma‘rûzdur.

Fî 8 Nisan sene [1]325

Adana Valisi
Cevad


Müsta‘celdir.

Taburlar iskelelerde hâzır olduğundan vapurlar oralarda intizâr etmeksizin askeri alıp doğru Mersin'e azîmet edeceğine ve maa-hâzâ askerin tesrî‘-i tahmîliyle bir an evvel sevki için Gelibolu ve Dedeağaç mutasarrıflarına tebligât icra kılındığına dair cevab; mutasarrıflıklara da bu yolda vesâyâyı hâvî telgraf.

Fî 8 Nisan sene [1]325