Adalet Meslek Lisesi Yönetmeliği

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
{{{rg_tarihi}}}
Sayı: {{{rg_no}}}
Resmî Gazete

KANUN

ADALET MESLEK LİSESİ YÖNETMELİĞİ

Kanun No. {{{kanun_no}}}

Kabul Tarihi: {{{kabul_tarihi}}}

 


BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler[değiştir]

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar[değiştir]

Amaç[değiştir]

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, öğrencileri bilgi ve yetenekleri doğrultusunda Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına eleman olarak yetiştirmek, ayrıca yüksek öğrenime hazırlamak üzere yapılacak eğitimin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam[değiştir]

Madde 2- Bu Yönetmelik, Adalet Meslek Lisesinin kuruluş, yönetim, eğitim ve öğretim işleri ile bu kurumdaki görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak[değiştir]

Madde 3- Bu Yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanuna ve 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar[değiştir]

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

Başkanlık: Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığını,

Okul: Adalet Meslek Lisesini,

Müdür: Adalet Meslek Lisesi Müdürünü,

Öğretmen: Okulda ders okutmakla görevli olan öğretim elemanlarını,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM: Kuruluş ve Mecburi Hizmet[değiştir]

Kuruluş[değiştir]

Madde 5- Adalet Meslek Lisesi, Adalet Bakanlığına bağlı, ortaokula dayalı, üç yıl süreli bir meslek lisesidir.

Okul parasız-yatılıdır. Gündüzlü öğrenci de alınabilir.

Mecburi Hizmet[değiştir]

Madde 6- Okulu parasız-yatılı olarak bitirenler Adalet Bakanlığının göstereceği yerlerde tatiller dahil öğrenim süresi kadar zorunlu hizmette bulunmakla yükümlüdür. Yüksek öğrenime devam edenler yükümlülüklerini, mezun olduktan sonra eğitimlerine uygun bir görevde yerine getirirler.

Askerlikte geçen süre zorunlu hizmetten sayılmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM : Yönetim[değiştir]

BİRİNCİ BÖLÜM : Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları[değiştir]

Personel Sayısı ve Nitelikleri[değiştir]

Madde 7 (Değişik)- Okul personelinin sayısı Bakanlıkça tespit edilir ve bunlar yürürlükteki mevzuata göre atanırlar.

Meslek dersleri Bakanlığın müsaadesi ile Bakanlık merkezi veya teşkilattaki Hâkimler ve Savcılarca verilebilir.

Bakanlık Makamının uygun göreceği öğretmenler, müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilirler.

Müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin lisans seviyesinde veya en az üç yıllık yüksek öğrenim görmüş ve pedagojik formasyonu almış olmaları gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM : Müdür, Müdür Yardımcıları ve Öğretmenler[değiştir]

Müdür[değiştir]

Madde 8- Müdür, okulu yönetir ve temsil eder.

Müdür, okulun yönetim, eğitim, öğretim işlerini Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Programlarını amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek biçimde yürütür.

Müdür, okul bina ve eşyasının korunmasını, iyi kullanılmasını, temizliğin yapılmasını sağlar. Müdür, okulda bütün çalışmaları plânlamaya, yürütmeye, görevlileri denetlemeye yetkili olup bu hizmetlerden birinci derecede sorumludur.

Müdürün Genel Görevleri[değiştir]

Madde 9- Müdürün genel görevleri şunlardır:

a) Eğitim, öğretim ve yönetimin verimliliğini artırıcı, araştırma, plânlama, yürütme, izleme, rehberlik, denetleme ve değerlendirme yapmak,

b) Okuldaki bütün çalışmaları öğretim yılı başında ilgililerle işbirliği yaparak plânlamak ve düzenlemek,

c) Okulun gelişmesi içinuzun dönemli plân ve programların hazırlanmasını, her öğretim yılı başında bu planın gözden geçirilmesini, yerine getirilen hususlar ile yeni hedeflerin tespit edilmesini sağlamak,

d) Öğretmenlerin okuttukları dersler, yaptıkları uygulama, gezi ve incelemeleri düzenlemek,

e) Eğitici çalışmalarla spor etkinliklerini, okul-çevre ilişkilerini ve öğretmenler kurulu çalışmalarını, okulun iyi kullanılmasını, temizliğini, bakımını ve düzenini, okul bina ve tesislerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını, stajyer öğretmenlerin yetiştirilmesini, ödeneklerin yerinde harcanması konularıyla gerekli görülecek diğer konularda,

Düzenleme yapılmasını sağlamak ve gerçekleştirmektir.

Müdürün Yürütme Görevleri[değiştir]

Madde 10- Müdürün yürütme görevleri şunlardır:

a) Öğretim yılı başlamadan önce ilgililerin de görüşünü alarak öğretmenlerle okuttukları dersleri, uygulamalarını, öğretime en etkili ve verimli olarak sağlayacak biçimde dağıtmak ve ilgililere yazılı olarak bildirmek,

b) Yıllık ders programlarının hazırlanmasını ve uygulamasını sağlamak üzere ilgili öğretmenlerle toplantı yapmak,

c) Öğretim yılının başladığı ilk hafta İçinde öğretmenlerden sorumlu oldukları ders ve uygulamaların yıllık plânlarını almak, incelemek ve gerektiğinde değişiklikler yapmak, bu plânın onaylı bir örneğini ilgili öğretmene, bir örneğini Bakanlığa göndermek ve aslını da dosyada saklamak,

d) Okulun derslik, laboratuar ve diğer araç ve gereçlerinin hizmete hazır bulundurulmasını sağlayacak önlemler almak,

e) Eğitim ve öğretim çalışmalarını değiştirmek, etkili ve verimli hale getirmek amacıyla öğretmenler kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıda alınan kararları uygulamak ve gerektiğinde üst makamlara bildirmek,

f) Haftalık ders programını, günlük çalışma çizelgesini, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin nöbet çizelgelerini düzenlemek ve uygulamaya koymak,

g) Bütün sınavları ilgili Yönetmelik ve emirler çerçevesinde düzenlemek, bunların usulüne uygun ve güvenilir şekilde yapılmasını, değerlendirilmesini, sonuçlarının duyurulmasını sağlamak,

h) Eğitici çalışmalarla spor etkinliklerini ilgili Yönetmelik ve emirlere göre yürütmek,

ı) Okul, bina ve tesis yerinin yangından korunmasını, sivil savunma hizmetleri ile diğer güvenlik önlemlerinin mevzuat ve emirlere göre yürütülmesini sağlamak,

i) Diploma, tasdikname, öğretim belgeleri ile resmi yazı ve çizelgeleri imzalamak,

j) Okul genel giderlerine ve diğer hizmetlerine karşılık olmak üzere gönderilmiş olan ödeneğin usulüne uygun şekilde harcanmasını sağlamak,

k) Okul ayniyat işlerini mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütmek,

l) Ayniyat Talimatnamesine göre okul demirbaş eşya, araç ve gereçlerinin sayılması için Sayım Komisyonu'nu zamanında göreve çağırmak,

m) Öğretmen ve diğer görevlilerden görevini gerektiği gibi yapmayanları uyarmak, davranışın sürdürülmesi halinde kanuni yetkisini kullanmak ve yetkisi dışında kalan durumları ilgili makamlara bildirmek,

n) Öğretmen ve diğer personelden görevlerini üstün başarı ile yürütenlerin ödüllendirilmesi için öneride bulunmak,

o) Geçici nedenlerle ya da özürleri nedeniyle görevlerine gelemeyecek öğretmenlerin yerine gerekli nitelikleri taşıyan öğretmenleri seçerek görevlendirmek,

ö) Geçici nedenlerle ya da özürleri nedeniyle görevlerine gelmeyen, müdür yardımcıları ile diğer personelin yerine uygun nitelikleri taşıyanları vekaleten görevlendirmek üzere üst makamlara öneride bulunmak,

p) Okul personelinin belgeye dayanmayan devamsızlıklarını gününde ilgili makamlara bildirmek,

r) Öğrencilerin disiplin dışı davranışlarını önlemek,

s) Okulun bütçe önerilerini zamanında hazırlamak ve ilgili makamlara göndermek,

ş) Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve işlerini yakından izlemek, (bir yıl İçinde her öğretmenin en az iki dersine girilmesi zorunludur).

İzleme, Rehberlik, Denetleme ve Değerlendirme Görevi[değiştir]

Madde 11- Müdürün izleme, rehberlik, denetleme ve değerlendirme görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve öğretim etkinliğini artırıcı ve görevlilerin mesleki gelişmelerini sağlayıcı davranışlarda bulunmak,

b) Okulun bütün etkinliklerini ve tüm görevlilerin çalışmalarını izlemek, rehberlik etmek, denetlemek ve değerlendirmek,

c) Bu görevleri yerine getirirken mevzuat çerçevesinde ve objektif olarak hareket etmek ve bu görevleri öğretim yılı başında hazırlayacağı bir programa uygun olarak yürütmek,

d) Tüm personelin gizli tezkiye varakalarını düzenleyerek zamanında ilgili makamlara göndermek,

e) Okulun bina ve tesislerinin ve her türlü eğitim araçlarının ihtiyaçlara yetip yetmediği, onarıma, değişikliğe ve eklere gerek olup olmadığı hususları ile eğitim, öğretim ve yönetim çalışmalarını öğretim yılı sonunda bir rapor halinde Bakanlığa sunmak.

Müdür Yardımcıları[değiştir]

Madde 12- Müdür yardımcıları, okulun yönetiminde müdürün en yakın yardımcılarıdır. Eğitim, öğretim ve yönetim işlerinin plânlı bir şekilde ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar.

Müdür Yardımcılarının Görevleri[değiştir]

Madde 13- Müdür yardımcılarının başlıca görevleri şunlardır:

a) Öğrenci kayıt-kabul, eğitim, devam, izin, sınav, askerlik ve bunlarla ilgili defter, dosya ve belgeleri usulüne uygun bir şekilde düzenlemek,

b) Toplantı, gezi ve tören gibi etkinliklerin düzenlenmesinde kendilerine verilen işleri usulüne uygun bir şekilde yapmak,

c) Okulun bina, tesis, araç ve gerecinin, tertip, düzen, temizlik, bakım ve korumasıyla ilgilenmek ve onların her an kullanılır halde bulundurulmasını sağlamak,

d) Okulda idare memuru ve mutemet bulunmadığı hallerde bunların görevlerini yürütmek,

e) Okulda açılacak kurs, seminer ve benzeri çalışmalarla, kamp ve dinlenme gibi etkinliklerin düzenlenip yürütülmesinde görev almak,

f) Okulun satın alma işlerinde müdürün vereceği görevi yapmak,

g) Hazırlanacak genelgeye göre görevli nöbetçi öğretmenlerin denetimini yapmak,

h) Öğrencilerin muayene, kontrol, tedavi, bakım ve raporla ilgili işlerinin yürütülmesini sağlamak,

ı) Sınıf yoklama defterini ve fişleri günü gününe işlemek, öğretmenlerin derslere girip girmediklerini izlemek, derse girmeyen öğretmenleri yazılı olarak müdüre iletmek, öğrenci yoklamalarını yapmak ve gerekli önlemleri almak,

i) Öğrencilerin tutum ve davranışlarını kontrol etmek, kötü alışkanlıklarını önlemek,

j) Yemek listelerinin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumları içinçıkartılan Yönetmelikteki esaslara göre düzenlenmesini sağlamak,

k) Posta haneden alınacak öğrencilere ait para ve kolilerin ilgililere dağıtılmasını ve öğrenci paralarının saklanmasını sağlamak,

l) Okulun muayene komisyonunca alınan kararları onaylamak, okula alınan erzak ve eşyanın numune ve şartnamesine uygun olup olmadığını ayniyat mutemedi ve öğretmenler kurulu üyelerinden biri ile inceleyip gereğini yapmak,

m) Öğrencilerin verecekleri yüklenme senetlerini eksiksiz olarak alıp saklamak, alınan yüklenme senetleri içinözel bir defter tutmak, bu deftere öğrencinin numarası, adı soyadı, kefilin açık adresi, yüklenme senedinin tarihi ve numarasıyla hangi noterden alındığına ilişkin gerekli bilgileri yazmak,

n) Öğrencilerin askerlikle ilgili yoklama ve erteleme işlerinin zamanında yapılmasını, erteleme hakkını kaybeden öğrencilerin bağlı oldukları şubelerine bildirilmesini sağlamak,

o) Okul müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

Öğretmenler[değiştir]

Madde 14- Öğretmenler, kendilerine verilen görevleri Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve emirlerle belirlenen esaslara göre yapmakla yükümlüdürler.

Öğretmenlerin Görevleri[değiştir]

Madde 15- Öğretmenlerin başlıca görevleri şunlardır:

a) Kendilerine verilen dersleri okutarak bunlara ait araştırma, uygulama ve deneyleri yapmak ve öğrencilere yaptırmak,

b) Öğrencilerini yetiştirmek, okuldaki eğitim ve öğretimi daha etkili kılmak, davranışlarıyla öğrencilere ve çevreye iyi örnek olmak,

c) Derslerine hazırlıklı girmek, öğrencilerin araştırma ve inceleme yeteneklerini geliştirmek,

d) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumlarının Sınıf Geçme imtihan Yönetmeliği ve emirlere göre sınavlarda kendilerine verilen ayırtmanlık, gözcülük ve benzerleri işlerle ilgili görevleri yapmak,

e) Yıllık plânlara bağlı olarak verdikleri ders konuları ile deney, ödev, uygulama, sözlü ve yazılı yoklama çalışmalarını her dersin sonunda ilgili defterlere açıkça yazarak imza etmek,

f) Derslerde öğrenci yoklamasını yapmak, ilgili fişlere işlemek,

g) Okul idaresinin düzenleyeceği nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

h) Öğretmenler Kurulu toplantılarına katılmak ve okulun yönetim işlerine yardımcı olmak,

ı) Görevlendirildiği komisyon, eğitim kolu ve rehberlik çalışmalarına ve milli bayramlara katılmak ve verilecek görevleri yapmak,

i) Her öğretim yılı başında okuttukları derslerle ilgili birer yıllık ders planı hazırlamak, tebliğler dergisini aralıksız ve son sayfasındaki kendisine ait yeri imzalamak,

j) Okul müdürünün vereceği eğitim, öğretimle ilgili görevleri yapmak,

Nöbet[değiştir]

Madde 16- Adalet Meslek Lisesinde nöbet görevi öğretmenler tarafından idarece yapılacak bir liste uyarınca tutulur, nöbet 24 saat sürelidir.

Nöbetçi Öğretmenin Görevleri[değiştir]

Madde 17- Nöbetçi öğretmenin görevleri şunlardır:

a) Günlük zaman çizelgesini uygulamak,

b) Isıtma, elektrik ve sıhhi tesislerin çalışıp çalışmadığının, okul içi temizliğinin yapılıp yapılmadığının, okul bina ve tesislerinin yangından koruma önlemlerinin alınıp alınmadığının günlük kontrollerini yapmak, giderebildiği eksikleri gidermek, gerekli olanları duyurmak,

c) Bahçede, koridorda ve sınıflardaki öğrencileri gözetmek,

d) Etütlerde öğrencilerle ilgilenmek, yemekhane ve yatakhaneyi dolaşarak kontrol görevini yapmak,

e) Günlük erzakın tartılarak ambardan çıkarılmasında ve gelen erzakın muayenesinde, öğrencilere yemek dağıtılmasında hazır bulunmak,

f) Nöbet sonunda "Okul Nöbet Defterine" nöbet süresi İçindeki önemli olayları, aldığı önlemleri belirten raporu yazmak,

g) Nöbet süresince okulun, eğitim, öğretim, disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek ve bu hususta gerekli önlemleri almak,

h) Ders olmadığı durumlarda öğretmeni bulunmayan sınıflarla yakından ilgilenmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : idare, Muhasebe, Ambar Memurları, Daktilograf ve Yardımcı Hizmetliler[değiştir]

İdare Memuru[değiştir]

Madde 18- Adalet Meslek Lisesinde bir idare memuru bulunur. idare memuru en az lise veya dengi meslek okulları mezunları arasından atanır.

idare Memurlarının Görevleri[değiştir]

Madde 19- idare Memurunun görevleri şunlardır:

a) Erzakın ambardan çıkarılmasında ve yemek dağıtılmasında hazır bulunmak,

b) Okul, bina ve eşyaların korunmasında, temizliğinde ve bakımında müdür veya yardımcılarından alacağı emirlere göre hareket etmek,

c) Derslik, yemekhane, revir, mutfak, tuvalet ve yatakhane gibi yerlerin ders, araç ve gereçlerinin temizlik işlerini günü gününe yaptırmak,

d) Ayniyat Talimatnamesi gereğince, teslim aldığı ayniyat demirbaş eşyanın en iyi şekilde saklanmasını ve yerinde kullanılmasını sağlamak,

e) Okulun demirbaş eşya ve ayniyat sayım komisyonu ile muayene komisyonuna tabii üye olarak katılmak,

f) Okul hizmetlilerinin çalışma ve faaliyetlerini izlemek ve denetlemek,

g) Okul müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

Mutemet ve Hesap işleri[değiştir]

Madde 20- Mutemedin görevleri şunlardır:

a) Satın alınacak ya da satılacak eşya ve gereçlerin ihale şartlarını ve sözleşme projelerini hazırlamak,

b) Müdür ve yardımcıları tarafından bildirilen aylık ve hesap işleriyle ilgili hususları günü gününe işlemek ve gereken işlemleri yapmak,

c) Mutemet sıfatıyla kendisine verilen avansları Kanun, Tüzük, Yönetmelik hükümleriyle müdürden alacağı emirlere göre harcamak ve hesabın zamanında kapanmasını sağlamak,

d) Harcama kayıtlarını Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak ve bunlarla ilgili belgeleri, Ayniyat yönetmeliğinin gerektirdiği faturaların örneklerini, satın alma ve satma kararlarını dosya halinde saklamak,

e) Aylık, ödenek ve avans ve senet defterlerini tutmak, okulun mutemetlik hizmetlerini yürütmek, öğretmen, memur ve hizmetlilerin aylık ve ücretlerini almak ve gününde sahiplerine dağıtmak,

f) Öğrenci adına gelmiş olan para ve kolileri postahaneden almak,

g) idarece verilecek diğer görevleri yapmak.

Ayniyat işleri ve Ayniyat Mutemetleri[değiştir]

Madde 21- Ayniyat Mutemetleri, okulun ayniyat ve hesap işlerini "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine uygun olarak yürüten ve Bakanlık sorumlu muhasipliğinin mutemedi olan memurlardır.

Ayniyat mutemedi olmadığı zaman bu görevi müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı veya öğretmenlerden biri yapar. Bu memurlar hesaplarını sorumlu muhasiplere ve okul müdürüne vermekle yükümlü oldukları gibi, okul müdürünün emir ve yönetiminin altında bulunur.

Ayniyat mutemetleri ayniyat hesap işleriyle birlikte kendilerine verilen eşya ve gerecin korunması ve bakımından sorumludurlar.

Ayniyat Mutemedinin Görevleri[değiştir]

Madde 22- Ayniyat Mutemedinin görevleri şunlardır:

a) Okulda "Ayniyat Talimatnamesi" gereğince tutulması gereken demirbaş eşya esas defterini tutmak,

b) Kırılan, bozulan, kaybolan eşya, araç ve gereçler hakkında gerekli işlemleri yapmak ve mali yıl sonunu beklemeden bunları tamamlamak,

c) Günlük yedirme tabelasını yapmak ve idarenin vereceği diğer hizmetleri yürütmek,

Ambar ve Ambar Memurları[değiştir]

Madde 23- Ambar, günün belirli saatlerinde nöbetçi öğretmenin gözetiminde açılır, başka zamanlarda açılabilmesi müdür veya görevli müdür yardımcısının iznine bağlıdır.

Ambar Memurlarının Görevleri[değiştir]

Madde 24- Ambar Memurunun görevleri şunlardır:

a) Satın alınan eşya, araç-gereç, makine ve erzakın tesliminde hazır bulunmak,

b) Kabul edilenleri depolamak, korumak ve gerekli olan yerlere usulüne göre vermek,

c) Demirbaş eşya yardımcı defteri ile depo esas defterini, yatılı öğrenci eşya ve gerecine ait dağıtım defterini tutmak,

d) "Ayniyat Talimatnamesi" gereğince depo ve ambarın ayniyat mutemetliği görevini yapmak,

e) Ayniyat mutemedi tarafından düzenlenen tabelaya göre erzakı nöbetçi öğretmenin yanında çıkarmak ve tabelayı imzalatmak,

f) Ambar çıkış pusulalarını düzenlemek ve müdüre imzalatarak malzemeyi vaktinde ilgililere vermek,

g) Ambar ve depolara giren ve çıkan eşya kayıtlarını "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre zamanında yapmak ve mali yılbaşında ambar ve depo sayım sonuçlarının cetvel ve tutanaklarını düzenlemek.

Memur ve Daktilograflar[değiştir]

Madde 25- Memur ve Daktilografların görevleri şunlardır:

a) Kendilerine verilen yazı ve daktilo işleri ile bunların çoğaltılması işlerini yapmak,

b) Gelen ve giden yazılarla ilgili defterleri tutmak, bu kayıtların asıl ya da örneklerini saklamak, gerekenlere cevap hazırlamak, işlemleri günü gününe sonuçlandırmak,

c) Kendilerine teslim edilen gizli ya da kişilerle ilgili yazıların gizli kalmasına ve saklanmasına özen göstermek,

d) Memur, öğretmen ve hizmetlilerin dosyalarını, SİCİL defterlerini tutmak, bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe defter ve belgelere işlemek,

DÖRDÜNCÜ KISIM : Okul Sağlık işleri[değiştir]

Okul Doktoru[değiştir]

Madde 26- Okul Doktorunun görevleri şunlardır:

a) Her öğretim yılı İçinde öğrencileri en az bir defa genel muayeneden geçirmek,

b) Okul beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin yardımı ile yılda iki defa öğrencilerin boy ve ağırlıklarını tespit ederek dosyalarındaki sağlık sayfalarına yazılmasını sağlamak,

c) Okul müdürünün belirleyeceği gün ve saatte okula gelip okul tarafından muayeneye gönderilen öğretmen, memur, öğrenci ve hizmetlileri muayene ederek sonucuna göre gerekli işlemleri yapmak,

d) Okulun revirini yönetmek ve revirde yatan hastaları tedavi etmek,

e) Okulda öğrenciye verilen gıda maddelerinin cins ve ağırlıklarına dikkat etmek, yemek listelerinin belirlenmesinde düşünce bildirmek,

f) Devlet Memurları Yasasına göre görevli personelin bakmakla yükümlü oldukları bireylerinin okulda muayene ve tedavilerini yapmak.

BEŞİNCİ KISIM : Kurullar ve Komisyonlar[değiştir]

Öğretmenler Kurulu[değiştir]

Madde 27- Öğretmenler Kurulu, okulun öğretmenlerinden oluşur. Öğretmenler Kurulunun başkanı müdürdür. Müdürün bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği yardımcısı kurula başkanlık eder.

Stajyer öğretmenler kurula dinleyici olarak katılır ve oy kullanamazlar.

Öğretmenler Kurulu dersler başlamadan önceki hafta İçinde, kanaat dönemleri sonunda ilgili Yönetmeliklerde belirtilen ve ayrıca müdürün gerekli gördüğü zamanlarda toplanır.

Öğretmenler Kurulu kararları müdürün onayından sonra yürürlüğe girer. Bunlardan gerekli görülenlerden bir örneği Bakanlığa gönderilir. Olağanüstü durumlar dışında Öğretmenler Kurulu toplantılarının zamanı, yeri ve gündemi bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve öğretmenler odasına asılır.

Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

Öğretmenler tarafından gündeme alınması istenen konular toplantıdan en az bir gün önce müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Müdür gerek duyarsa bunları gündeme alır.

Kurulda Görüşülecek Konular[değiştir]

Madde 28- Öğretmenler Kurulunda:

a) Eğitim, öğretim işlerinin düzenli yürütülmesi,

b) Okul disiplin işleri,

c) Başarısız öğrencilerin yetiştirilmesi içinalınacak önlemler,

d) Öğrencilerin not durumlarının incelenmesi ve başarı durumlarının değerlendirilmesi,

e) Okulda yapılacak üretim çalışmaları,

f) Okul çevre ilişkileri,

g) Bakanlığa arz edilecek konular,

h) Stajyer öğretmenlerin durumu,

ı) Öğretim yılı İçinde yapılan eğitim ve öğretim çalışmalarının öğretim yılı sonunda değerlendirilmesi,

i) Okul müdürünün gerekli gördüğü eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili işler,

Görüşülür.

Toplantı ve Karar Nisabı[değiştir]

Madde 29- Öğretmenler Kurulu, mevcut öğretmenlerin çoğunluğu ile toplanır. Ve karar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oyların denklik hallerinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sağlar.

Sınıf ve Zümre Öğretmenleri Toplantıları[değiştir]

Madde 30- Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ile aynı şubede ders okutan öğretmenler aralarında sürekli bir işbirliği ve beraberlik sağlamak üzere toplanırlar.

Bu toplantılarda;

a) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,

b) Öğretim programlarının ve derslerinin birbiriyle uyumlu olarak yürütülmesi,

c) Ders aletleri, laboratuar ve tesislerden yararlanma işlerinin plânlanması,

d) Öğrenci ödevleriyle sınavların düzenlenmesi ve değerlendirilmesi,

e) inceleme gezilerinin tamamlanması,

f) Okulu tanıtıcı etkinliklerin düzenlenmesi,

g) Stajyer Öğretmenlerin yetiştirilmesi,

h) Bakanlıkça gösterilen belgeler ile Yönetmeliklerde belirtilen veya okul müdürlüğünce gerekli görülen diğer konular,

Görüşülür.

Toplantı Sonuçları[değiştir]

Madde 31- Öğretmenler kurulu ile sınıf ve zümre öğretmenleri toplantılarında yapılan görüşmeler tutanağa geçirilir. Görüşmelerde alınan karar ve önlemlerin uygulama sonuçları sonraki toplantılarda gözden geçirilir ve gerekli kararlar alınır.

Eğitim Çalışmaları[değiştir]

Madde 32- Adalet Meslek Lisesi eğitici çalışmaları "ilkokul, Ortaokul ve Lise Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülür.

Ancak, anılan Yönetmelikte sözü geçen Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlerince yapılması gereken onay işleri Adalet Bakanlığınca yerine getirilir.

Ödüllendirme[değiştir]

Madde 33- Adalet Meslek Lisesini birinci, ikinci ve üçüncü olarak bitirenlere Bakanlıkça tespit edilen armağanlar verilir. Ayrıca okulu derece ile bitirenlerin ilk atamalarında bakanlıkça kendilerine öncelik ve ayrıcalık tanınır.

Satın Alma[değiştir]

Madde 34- Okul içinalınacak araç, gereç, makine, eşya ve malların alımları ile ihale işleri "Devlet ihale Kanunu" gereğince kurulacak komisyonlar marifetiyle ve bu Kanun hükümlerine göre yapılır.

Muayene, Teslim Alma ve Sayım Komisyonu[değiştir]

Madde 35- Muayene ve teslim alma işlemleri 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 91 inci maddesinde öngörülen Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Muayene ve teslim alma işlemlerini, Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre okul eşya ve gerecinin sayım ve denetlenmesiyle ilgili görevleri yapmak üzere müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında okul ayniyat mutemedi ve Öğretmenler Kurulunca bir yıl içinseçilen bir asıl ve bir yedek üye öğretmenden oluşan muayene, teslim alma ve sayım komisyonu yürütür.

Bu Komisyonun işlem ve kararları Okul Müdürü tarafından onaylanır.

ALTINCI KISIM : Eğitim ve Öğretim işleri[değiştir]

Çalışma Takvimi[değiştir]

Madde 36-Okulun eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca öğretim kurumları için düzenlenen çalışma takvimi esas alınır.

Öğretim, amaca uygun olarak müfredat programına göre yapılır.

Öğretim Esasları[değiştir]

Madde 37- Öğretimde aşağıdaki esaslar gözönünde bulundurulur:

a) Öğrencilerin konuları en iyi şekilde öğrenmelerini sağlayıcı yöntemler uygulanır.

b) Öğrencilere öğretilen bilgilerin hayatta gerekli olacağı inancı aşılanır.

c) Öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini arttırıcı önlemler alınır.

d) Birlikte öğrenme ve çalışma alışkanlığı kazandırılır.

Stajlar[değiştir]

Madde 38- Stajın amacı öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmektir.

Stajlar okul yönetiminin önerisi üzerine, Bakanlıkça uygun görülecek kurum ve kuruluşlarda yaptırılır.

Stajlar, süresi Bakanlıkça tespit edilmek üzere yaz tatilinde yaptırılır.

YEDİNCİ KISIM : Sınıf Geçme ve Sınavlar[değiştir]

Genel Hükümler[değiştir]

Madde 39- Adalet Meslek Lisesinde sınıf geçme ve sınav işleri Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaokullar ile Lise ve Dengi Okulların Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

Ancak; Yönetmelikte Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılacağı belirtilen onay işleri Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Özel hükümler[değiştir]

Madde 40- Birinci ve ikinci yıl sonunda birden fazla dersten başarısız duruma düşen öğrenciler hakkında Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaokullar ile Liste ve Dengi Okulların Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

SEKiZiNCi KISIM : Kayıt Kabul işleri ve Seçme Sınavı[değiştir]

BİRİNCİ BÖLÜM : Kayıt Kabul işleri[değiştir]

Öğrenci Sayısı[değiştir]

Madde 41- Okula gündüzlü veya parasız-yatılı alınacak öğrenci sayısı Adalet Bakanlığınca tespit edilir.

Kayıt Kabul Zamanı[değiştir]

Madde 42- Adalet Meslek Lisesinin birinci sınıflarına aday yazılma konusunda başvuru Okul Müdürlüğüne yapılır.

Başvuru tarihi ve süresi her yıl Bakanlıkça tespit edilip, adayların duyacağı şekilde ilân olunur.

Giriş sınavları Bakanlıkça tespit edilen tarihlerde ve merkezlerde yapılır.

Adalet Meslek Lisesine Başvuru şartları[değiştir]

Madde 43- Adalet Meslek Lisesine başvuru içingenel şartlar şunlardır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Ortaokulu bitirmiş olmak veya son sınıfında bulunmak

c) Her ne şekilde olursa olsun askeri veya sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

d) 16 yaşını bitirmemiş olmak,

e) Evli olmamak ve okulu bitirinceye kadar evlenmemeyi kabul etmiş olmak, (evli olduğu anlaşılan veya okul dönemi içerisinde evlenenlerin öğrenciliğine son verileceği gibi parasız-yatılı öğrenciler hakkında yüklenme senedine göre işlem yapılır.)

Parasız-yatılı alınacak öğrencilerde erkek olma şartı aranır.

İstenilen Begeler[değiştir]

Madde 44- 43 ncü maddede belirtilen şartları taşıyan seçme sınavına katılacak öğrenci veya velilerinin Savcılıklardan veya okuldan alacakları form dilekçeyle birlikte 4,5x6 ölçüsünde iki adet fotoğrafı okul idaresine vermeleri gerekir.

Seçme sınavını kazanan öğrencilerin okula kaydının yapılabilmesi içinokul idaresine;

a) Ortaokul diploması veya çıkış belgesinin,

b) 4,5x6 ölçüsünde 2 adet fotoğrafın,

c) Nüfus kayıt örneğinin,

d) 2 adet posta pulu yapıştırılmış posta zarfının,

e) Yurdun her yerinde görev yapmasına engel olabilecek hastalığı ve sakatlığı bulunmadığına dair sağlık kurulu raporunun,

f) Parasız-yatılı öğrenciler içinNoterlikçe ve Sulh Hukuk Hâkimliğince onanmış borçlanma senedinin,

Verilmesi gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM : Seçme Sınavı[değiştir]

Duyuru[değiştir]

Madde 45: Yönetmelik gereğince seçme sınavına girecek adaylarda aranacak şartlar, sınav günü ve yeri, saati ve kayıt kabul ile ilgili diğer hususlar Ankara ve İstanbul'da çıkan tirajı yüksek günlük ikişer gazetede yayınlanır. Ayrıca bu hususlar Cumhuriyet Savcılıklarına da duyurulur.

Sınav Şekli[değiştir]

Madde 46- Okula başvurarak aday kaydını yaptırmış bulunanlar önce yazılı seçme sınavına sonra da mülâkata tabi tutulurlar.

Yazılı Sınav[değiştir]

Madde 47- Yazılı sınav, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Ortaokul programları ve bu okullarda okutulan kitapların sınırları içerisinde kalmak üzere Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, inkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden yapılır.

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için100 puan üzerinden en az 50 puan alınması şarttır.

50 ve daha çok puan alan Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışanların çocuklarına % 10 kontenjan tanınır.

Sınavda en yüksek puan alan adaydan başlayarak aşağıya doğru sıralama yapılır.Mülakata tabi tutulacak öğrencilerin % 90'ı sıralamayla tespitolunur.

Geri kalan % 10 kontenjan ise en az 50 puan almak kaydıyla ilk % 90'a giremeyen Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışanların çocukları arasından puana göre aralarında yapılacak sıralamayla tespitedilir.

şayet Adalet Bakanlığının mensuplarının çocukları ile bu % 10 kontenjan dolmazsa aynı şartla sınava giren öğrencilerle bu açık doldurulur.

Yazılı sınavda başarılı sayılan adaylar gün, yer ve saati Okul Müdürlüğünce ilgililere duyurulmak üzere mülâkata tabi tutulurlar.

Mülâkata çağrılacak öğrenci sayısı okula alınacak öğrenci sayısının iki katını geçemez.

Mülakat Sınavı[değiştir]

Madde 48- Mülâkat sınavında adayın, genel kültürü, anlayışı, kavrayışı, fiziksel ve ruhsal yetenek ve nitelikleri ölçülür.

Sınava Giriş Şekli[değiştir]

Madde 49- Sınava katılacak adayların en geç sınav saatinden bir saat önce okul idaresine veya belli edilecek mercie başvurarak onaylı sınav giriş belgesini almaları şarttır. Giriş belgesi olmayan veya sınav başladıktan sonra gelenler sınava katılamazlar.

Sınavlar Milli Eğitim Basımevinde basılan kenarı kapalı kâğıtlar ile yapılır.

Sınav ve Değerlendirme Komisyonları[değiştir]

Madde 50- Sınav Komisyonları ile Değerlendirme Komisyonları Okul Müdürünün önerisi ve Bakanlık oluru ile belirlenir. Değerlendirme Komisyonları sınav konusu dersle ilgili öğretmenlerden oluşur.

Sınav Komisyonu mümkün olan en kısa zamanda sınav kağıtlarını Okul Müdürlüğüne tevdi eder. Okul Müdürü de beklemeksizin sınav kağıtlarını Değerlendirme Komisyonuna gönderir.

Sınav kağıtları en geç on gün İçinde Değerlendirme Komisyonu üyeleri tarafından bizzat okunarak sonuçlar Okul Müdürlüğüne bildirilir.

Notlar mürekkeple sınav kağıtları üzerine yazılarak imzalanır.

Sınav sonuçları listeler halinde belirtilir ve altı Sınav Komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

Okula alınacak öğrenci sayısının yarısı kadar yedek aday listesi düzenlenir.

Asil adaylardan kendilerine bildirilen süre İçinde kayıtlarını yaptırmayan veya gelmeyenler olduğu takdirde yerine sıra ile yedek adaylar çağrılır.

Yüklenme senedini okul idaresine 15 gün İçinde vermeyenler okula alınmazlar ve yerlerine yedekler sırayla çağırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Öğrenim Belgeleri[değiştir]

Diploma[değiştir]

Madde 51- "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve imtihan Yönetmeliği"nin ilgili hükümlerine göre Adalet Meslek Lisesinden diploma almaya hak kazanan öğrenciye diploma verilir.

Belgeleri Düzenleme Şekli[değiştir]

Madde 52- Belge ve diplomaların tanzimi Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Okullarda Uygulanan Yönetmelik esaslarına göre hazırlanır.

Bu belgelerin tasdikinde ilk imza Okul Müdürü, ikinci imza ise Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkan tarafından atılır ve ayrıca soğuk damga ile damgalanır.

DOKUZUNCU KISIM : Yedirme ve Giydirme işleri[değiştir]

Yedirme[değiştir]

Madde 53- Okula parasız-yatılı olarak giren öğrenciler her yıl bütçeyle tespit edilen günlük yemek ücretine bağlı kalınarak düzenlenen yemek tabelasına göre yedirilir.

Oul Müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler ile nöbetçi öğretmen, idare memuru, kadrolu memur, yardımcı personel ve kadrolu yemekhane personeli, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre yemek tabelasına alınarak yedirilirler.

Yemekhane dışına yemek çıkarılamaz. Okul revirinde yatan hasta öğrencilerin yemekleri revire gönderilir.

Öğrenci, memur ve personelden; uzman doktordan ya da sağlık kurulu raporuna dayanılarak normal yemek yerine diyetetik (diyetli) yemek zorunda olanlara bu tür yemek verilir. Hasta yemeği hariç özel yemek pişirilemez.

Giydirme[değiştir]

Madde 54- Parasız-yatılı öğrencilere her yıl tek tip takım elbise, iki çift ayakkabı, bir çift terlik, bir eşofman, bir şort, bir beden eğitimi ayakkabısı, bir takım pijama, üç takım iç çamaşırı, üç çift çorap, iki mendil, üç gömlek, iki havlu ve üç yıl içinbir palto verilir.

Okul tarafından kendilerine verilen giysileri ve eşyaları herhangi bir nedenle ellerinden çıkaranlara bunların bedelleri ödettirilir.

Ders Kitapları[değiştir]

Madde 55- Yatılı öğrencilerin ders kitapları, defterleri ve okul araçları idarece sağlanır.

Evci Çıkma ve izin:[değiştir]

Madde 56- Yatılı öğrenciler hafta sonu tatillerinde veya resmi tatillerde velilerinin yanlarına evci çıkabilirler. Okulun bulunduğu şehirde velisi olmadığı içinbir yakınını veya tanıdığını veli göstermek isteyenler, ailelerinin iznini bildirir bir belgeyi okul idaresine vermek zorundadırlar.

Evci çıkacak öğrenciler, Cuma akşamından Pazar akşamının etüde saatine kadar, resmi tatillerde de tatilin son günü etüt saatine kadar izinlidirler.

Evci olmayan öğrenciler Cumartesi ve Pazar akşamı idarenin bildirdiği saatte okulda bulunmak zorundadırlar.

Staj çalışması ayrık olmak üzere öğrenciler yaz-kış dinlenme tatillerinde ve olağanüstü hallerde iaşeleri kesilerek ailelerinin yanlarına gönderilir.

Olağanüstü durumlarda öğrencilere bir haftayı geçmemek üzere idarece izin verilebilir.

izin süresini geçiren öğrencilere izin Disiplin Yönetmeliğindeki hükümler uygulanır.

ONUNCU KISIN: ÖĞRETİM VE DERS SÜRELERİ[değiştir]

Öğretim Programları[değiştir]

Madde 57- Adalet Meslek Liselerinde,

a) Genel kültür dersleri içinMillî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Meslek Liselerinde uygulanan programlar,

b) Meslek Liseleri içinAdalet Bakanlığınca hazırlanan ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygun görülen programlar,

Uygulanır.

Ders Süresi[değiştir]

Madde 58- Bir ders süresi 40 dakikadır.

Derslere ayrılan sürede o dersin konusu işlenir.Kent içi inceleme gezileri okul müdürlüğünün, kent dışı inceleme gezileri ise Bakanlığın onayından sonra yapılır.

ONBİRİNCİ KISIM : Tutulması Gereken Defter, Çizelge ve Dosyalar[değiştir]

Defter[değiştir]

Madde 59- Okulda, bu Yönetmelikte geçen defterler ile "Mesleki ve Teknik ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği"nde gösterilen defterlerin tutulması zorunludur.

Çizelge ve Dosyalar[değiştir]

Madde 60- Okulda, bu Yönetmelikte geçen çizelge ve dosyalar ile "Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde gösterilen çizelge ve dosyaların tutulması zorunludur.

Defter ve Dosya Tutma Biçimi[değiştir]

Madde 61- Bütün defter, çizelge ve dosyaların kazıntısız, silintisiz yazılması gerekir. Tutulan defterler, Bakanlığın izni olmadıkça değiştirilemez.

Değiştirilen eski defterler arşivde saklanır.

ONİKİNCİ KISIM : Çeşitli Hükümler[değiştir]

Yükümlülükler[değiştir]

Madde 62- Sağlık nedenleri dışında ne sebeple olursa olsun okulu bitiremeyen parasız-yatılı öğrencilere yapılan masraflar ödettirilir.

Başarısız öğrenciler hakkında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ortaokullar ile Lise ve Dengi Okulların Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Çalışma Takvimi[değiştir]

Madde 63- Adalet Meslek Lisesinde Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışma takvimi uygulanır.

Bölüm Açma[değiştir]

Madde 64- Adalet Meslek Lisesinde ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen öğrenciler için ihtiyaca göre Zabıt Kâtipliği ve Koruma Memurluğu bölümleri açılır.

Diğer Hükümler[değiştir]

Madde 65- Bu Yönetmelikte yer almayan konularda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ONÜÇÜNCÜ KISIM : Son Hükümler[değiştir]

Geçici Madde- Adalet Meslek Lisesinin faaliyete başlama tarihini Adalet Bakanlığı tespit eder.

Yürütme[değiştir]

Madde 66- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Yürürlük[değiştir]

Madde 67- Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca onaylanan ve Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.