Abdülaziz tarafından cülûsunu müteakip sadarete gönderilen hat

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

23 Zilhicce 1277

Veziri maali semirim Mehmet Emin Paşa

Bu defa Cenabı malikül mülkün iradei lemyezeliyesi ile ecdadı izamımız tahtı saadet bahtında cülusumuz vuku bulup senin mücerrep olan dirayet ve sadakatin ciheti ile hatbı cesimi sadaret uhdei reviyyetinde ipka ve sair vükelâ ve memurin dahi yerlerinde takrir kılınmıştır. Devleti aliyemizin bimennihi taâlâ ikmali saadeti hal ve bilâ istisna bilcümle tebaai saltanatı seniyemlzln istihsali refah ve rahatları azamı amalimiz olduğunu ve bu umniyei hayriyenin husulü ve kâffei sekenei memaliki mahrusernizln temini can ve ırz ve malları zımnında tesis olunmuş olan kâffei kavanihi esasiyeyi adliye tarafımızdan tamamen tekit ve teyit kılındığını cümleye ilân ederim. Saltanatı Seniyemizin medarı teyit ve esası şevketi olan şeriatı şerifeki adaleti mahzadır anın ahkâmı münifesi cümlemize delili tariki selâmet olduğu cihetle umuru şeriyeye ziyadesi ile dikkat olunması matlubu katimizdir. Ve her devletin baisi devam ve tezayüdü şevket ve asayişi kavanini mevzuaya herkes tarafından tamamı ile mutavat olunmak ve kibar ve sigar cümleten hak ve vazifesi dairesini tecavüz etmemekle olacağından bu yolda hareket edenler tarafımızdan mazharı mükafat olacakları misillû hilâfında bulunanların dahi mücazaatını görmeleri muhakkaktır. Binaenaleyh umuru mütenevviayı Devleti âliyemizde bilcümle daiyân ve bendegân ve memurinin istikametle hizmet ve sadıkane ifayı vezaifi memuriyet etmeleri cümleyi evamiri müekkideyi şahanemlzdedir. Muazamatı mesalihi düveliye hazireti muvaffakıl umurun tevflki ve erkânı devletin ikdam ve İttifakı ile karini hüsnü netice olageldiği müsellemattandır. Devleti âliyyemizin umuru mülkiye ve maliyesinin derecei matlubei intizam ye mazbutiyete isali işte şu kaideyi müsellemeye kemâli tevessüle yani cümle tarafından halisane ve müstakimane İhtimam ve gayret menut olup tarafımızdan ol babta her türlü nezaret ve himmet olunacağı ve bir müddetten beru esbabı muhtelifeden naşi malca arız olan müşkilâtın bi avnihi taâlâ kariben defi hakkında masruf olacak himemi mahsusai şahanemize her daire ve idare canibinden hakkiyle ve tamamiyle ittiba olunarak ve zatımızca Devletimizin iade ve tezyidi itibarı malisinden ve tebamızın refahından başka fikir ve emel olmadığı bilinerek emvali devletin istihsal ve sarfında tasarrufatı kâmileyi ve beyhude telef ve şereften vikayesini mucip olacak ıslâhatın peyapey tarafımıza arz olunması ve devleti aliyyemizin ahadı esbabı şevketi olan asakiri beriye ve bahriyemizin dahi her hal ve mahalde muhafazayı nizam ve intizam ve istikmali refahlarına dikkat edilmesi ve saltanatı seniyemizin dost ve müttefiki olan düveli ecnebiye ile cari. olan münasebatı muvalatkâranesinin an bean takidine sarfı meçhut ve muahedatı münakide ahkamına müstemiren riayet kılınması velhasıl idareyi Devletin her cihet ve her ferinde vezaifi nezaifi istikamet ve iffet ve sadakat ve gayreti cümlenin kendisine esası hareket ve baisi felah ve selâmet bilmesi iradeyi kafiyemizdendir. Şurasını dahi ilân ve ilâve ederim ki tebamın asayiş ve refahı hakkında olan arzuyu şahanem istisna kabul etmeyiceğinden edyan ve akvamı muhtelifeden bulunanları dahi cümleten tarafı hümayunumdan adalet ve himmet ve temini hüsnü halleri emrinde dikkati mütesaviye göreceklerdir ve Cenabı hakkın mülkümüze ihsan buyurmuş olduğu esbabı azimei servetü samanın tevessül tedricisiki sayei makderetvayei saltanatımızda cümlenin saadeti halini mucip olacak terakkiyatı sahihedir anların ve Devleti âliyetimizin istiklâli kaziyei mühimmesinin indimizde eazı efkâr olduğunu dahi tekrar eylerim. Hazreti feyyazı mutlak habibi ekremi hürmetine cümlemizi muvaffak buyura, amin.

Fî 23 Zilhicce Sene 1277.

Kaynak: Gözübüyük, A. Şeref; Kili, Suna (1985). Türk Anayasa Metinleri: Senedi İttifak'tan Günümüze. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. s. 19-20  
Telif durumu:

İlk kez Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan bu çalışma devletin uluslararası telif anlaşmalarına taraf olmaması sebebiyle kamu malıdır.