Şuşa ve Karabağ Hanı İbrahim Halil Han'ın Ruslara karşı yardım isteği

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Şevketlü Kerâmetlü Mehâbetlü Kudretlü Veliyy-i Ni‘metim Efendim Pâdişâhım,

Şuşa ve Karabağ Hanı Halil İbrahim Han hâlâ Erzurum Vâlisi Abdullah Paşa kulları tarafından gönderilen mektûba cevâb olarak müşârün-ileyhe gönderdiği mektûbunda sefer-i hümâyûn zuhûrundan berü hân-ı mumâ-ileyhe bi'l-cümle Dağistan asâkiriyle gerek Tiflis hanı ve gerek Moskovlu'ya îsâl-i hasâr u ziyân etmekde bir türlü kusûr etmeyüp ancak ibtidâ-yı seferden berü taraf-ı Devlet-i Aliyye'den ol taraflara asâkir irsâliyle kendüye i‘ânet olunmadığından zîr-i hükûmetinde olan ba‘zı hânân, Moskov'a teba‘ıyyet etmeleriyle bu sene-i mübârekede dahi eğer Devlet-i Aliyye tarafından asâkir ile kendüye imdâd olunmazsa bi'z-zarûr Moskovlu ile musâlahaya mecbûr olacağını beyân etmekle mektûb-ı merkûm hulâsa etdirilüb hulâsasıyla berâber ma‘rûz-ı atebe-i ulyâları kılındığı ve Tiflis hanı mesfûr dahi Çıldır vâlisi ma‘rifetiyle müşârün-ileyh kullarına gönderdiği kâğıdında Devlet-i Aliyye ile vaz‘-ı bünyân-ı dostî ve musâlahaya hâhişkâr idüğini hâvî ba‘zı mevâd tahrîr etmekle ol dahi hulâsa etdirilüb cümlesi takdîm-i hâk-i pây-ı şâhâneleri kılındığı ma‘lûm-ı âlîleri buyuruldukda emr ü fermân şevketlü kerâmetlü mehâbetlü kudretlü veliyy-i ni‘metim efendim pâdişâhım hazretlerinindir.

Tiflis hanının tafsîl-i keyfiyyeti deminden arz etdiğim takrîr-i bendegânemde mastûr olmağla andan ma‘lûm olacağı karîn-i zihn-i tâb-nâkları buyuruldukda fermân men-lehü'l-emr hazretlerinindir.


Kaymakam Paşa,

Buna asker nasıl olur söyleşüp tarafıma arz edesiz.