Şirvan Hanı El-hâc Davud Han'a Şirvan Eyaleti'nin yurtluk ve ocaklık olarak verilmesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Rikâb-ı Hümâyûn Tarafından Şirvan Hanına Nâme-i Hümâyûndur, Cenâb-ı eyâlet-me’âb hükûmet-nisâb devlet intisâb sa‘âdet iktisâb zü'l-kadri'letemm ve'l-fahril-eşemm alem-efrâz-ı hıtta-i şehâmet yeke-tâz-ı arsa-i celâdet mesned-ârâ-yı fermân-rânî bi'l-fi‘l Şirvan Hanı olan el-Hâc Davud Han dâmet me‘âlîhi tahiyyât-ı behiyyât-ı şâhâne ve teslîmât-ı selîmât-ı pâdişâhâne ki, hüsn-i teveccühât-ı bî-kerâne-i hidîvâneden fâyıh olur, mütâla‘a kılındıkdan sonra ma‘lûmunuz ola ki, zât-ı şehâmet-âyâtınızda merkûz ve taviyyet-i pâkîze-tıynetinizde muntavî ve mermûz olan alâmet-i besâlet ve âsâr-ı sadâkat ü diyânet ve âsitân-ı sa‘âdet-nişânımıza olan vüfûr-ı muhabbet ve hulûs-ı taviyyetiniz muktezâsınca mukaddemâ muzâfât-ı memâlik-i vesî‘atü'l-ercâ’-i hâkâniyyemizden iken memleket-i Rafaza-i Kızılbaşın kurbiyyeti sebebiyle dest-i nuhûset-peyvest-i istîlâlarına giriftâr ve müddet-i medîd ve ahd-i ba‘îdden berü Rumeli cânibinde vâkı‘ bilâd-ı memâlik-i fesîhamız etrâfında olan milel-i Nasârâ ile husûmet-i dîniyye müsted‘âsı üzre gazâ vü cihâd ile iştigâlden hâlî olunmadığından nâşî nez‘ u tahlîsi vakt-i mukadderine mevkûf olan Şirvan ve kurb ü civâr ü etrâf ü havâlîsinde olan kasabât ü büldândan izhâr-ı hamiyyet-i dîniyye ile tegallüb ü tasallut-ı melâhide-i Kızılbaşı def‘ u izâha ve mekâyid ü mefâsidlerinden Ehl-i Sünnet ve Cemâ‘at olan ahâlîsini tahlîs ve irâha etmeniz ile Eyâlet-i Şirvan'dan mâ‘adâ mazbût ve müsahharınız olan bilâda taraf-ı hümâyûn-ı pâdişâhîmizden bey ve paşa nasb u ta‘yîn olunmak üzre Eyâlet-i Şirvan Hanlığı ber-vech-i yurtluk ve ocaklık cenâb-ı celâdet-me’âbınıza taraf-ı saltanat-ı seniyyemizden tevcîh ve taklîd olunmak üzre tarafımızdan istid‘â-yı inâyet ve memleketin ulemâ ve sulehâ ve a‘yân ü eşrâf vesâir müslimîni dahi himâyet-hamâ-yı şerî‘at ve izâle-i rüsûm-ı rafz u bid‘atde ve sıyânet-i Ehl-i Sünnet husûslarında mesâ‘î-i cemîlenizi mahzar-ı sıdk-eserleriyle arz u inhâ ve zât-ı sütûde-sıfâtınızdan izhâr-ı teşekkür-i evfâ eylediklerini düstûr-ı ekrem müşîr-i efham nizâmü'l-âlem nâzım-ı menâzımi'l-ümem mükemmil-i nâmûsi's-saltanati'l-uzmâ mürettib-i merâtibi'l-hilâfeti'l-kübrâ el-mahfûf bi-sunûfi avâtıfi'l-Meliki'l-A‘lâ vezîr-i a‘zam-ı âsaf-şiyem ve vekîl-i mutlak-ı kaviyyü'l-himem ve dâmâd-ı muhteremim İbrahim Paşa edâmallâhü te‘âlâ iclâlehû ve zâ‘afe bi't-te’yîdi iktidârehû ve ikbâlehû huzûr-ı lâmi‘u'n-nûr-ı pâdişâhânemize arz u telhîs etmekle vücûda gelen mesâ‘î-i mebrûreniz cenâb-ı hilâfet-me’âbımız indinde marzî ve meşkûr olup hakkınızda bahr-i zâhir-i atûfet-i şâhânemiz heyecân ve neyyir-i âlem-efrûz-ı pâdişâhânemiz leme‘ân edüp şeref-bahş-ı sudûr olan hatt-ı hümâyûn-ı mevhibet-makrûnumuz mûcebince Şirvan Eyâleti Hanlığı'nın size tevcîh ve taklîdini müş‘ir berât-ı şerîf-i âlî-şânımız işbu nâme-i hümâyûn-ı mülâtafet-makrûn-ı hidîvânemiz ısdâr ve fî-mâ-ba‘d dahi herhâlde sıdk-ı niyyet ve hulûs-ı taviyyet ile dîn-i mübîn ve Devlet-i Aliyye'mize muvâfık hidemât-ı celîle ve mesâ‘î-i cezîle melhûz-ı hümâyûnumuz olmağla Kırım Hanları hakkında feyezân eden ummân-ı birr u ihsânımız sizin hakkınızda dahi heyecân ve cereyân edüp hâssa hıla‘-i fâhire ve kisve-i bâhire-i pâdişâhânemizden semmûr-ı fâyizü's-sürûra kaplu bir sevb hil‘at-i mûrisü'l-behcet-i sultânî ve iki tuğ-i hûrşîd-alem ve bir alem-i zafer-tev’em inâyet ü ihsân-ı hümâyûnumuz olup, teblîği hidmetine ta‘yîn olunan iftihârü'l-emâcid ve'l-ekârim Dergâh-ı Mu‘allâ'mız kapucı başılarından olup hâlâ mîr-alem olan Derviş Muhammed dâme mecdühû ile irsâl olunmuşdur. İnşâ’allâhü te‘âlâ vusûlünde hânedân-ı rasînü'l-erkân ve dûdmân-ı muhalledü'l bünyânımıza olan kemâl sadâkat ü ihlâs ve mezîd-i intimâ ve ihtisâsınız muktezâsı üzre merâsim-i tebcîl ü ta‘zîm birle istikbâl ve hil‘at-ı fâhire-i mülûkânemizi zîver-i dûş-i iftihâr ve tuğ u alem-i sa‘âdet-tev’em-i pâdişâhânemiz ile ihrâz-ı izz ü şeref-i bîşumâr eyledikden sonra cenâb-ı sa‘âdet-me’âbınızdan melhûz-ı mülûkânemiz olan mezîd-i reşâd ü reviyyet ve kemâl-i şehâmet ü sadâkat muktezâsınca kalem-rev-i hükûmetiniz olan Eyâlet-i Şirvan'ın vesâir mazbût-ı kabza-i zabt u teshîr olunan bilâdın tensîk-ı umûrunda ve düstûr-ı mükerrem müşîr-i müfahham nizâmü'l-âlem hâlâ Erzurum vâlisi olup ol tarafa ba‘zı umûr ve husûsların temşiyet ü icrâsına me’mûr olan vezîrim İbrahim Paşa edâmallâhü te‘âlâ iclâlehû ile ittifâk u ittihâd ile iktizâ eden sâir umûr ve şu’ûnun dahi temşiyet ü icrâsında bezl-i cell-i himmet eyleyesiz.

Fî Evâhir-i Ra. sene 1135