Şeyh-i Seb’a Seyyit El-hac Mehmet’in İstanbul’a göndediği dilekçe

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Şeyh-i Seb’a Seyyit El-hac Mehmet’in İstanbul’a göndediği dilekçe (1809)
Osmanlı tarihi belgeleri
Kaynak: [1]

Devletlü ‘inâyetlü merhametlü Efendim Hazretleri Sağ Olsun

Arzuhâl-i kullarıdır ki cezire-i Kıbrıs’da medine-i Lefkoşa nevâhisinden Dağ Nahiyesi’ne tâbi‘ Anaya toprağında vâki‘ bir kıt‘a çiftlik ve yine Simolof topragında vâki‘ diger bir kıt‘a çiftlik pederimden intikâl-i şer‘iyye ile müntakil olub otuz beş seneden mütecâviz bâ-emr-i âli ve bâ-hüccet-i şer‘iyye bilâ-niza‘ mutasarrıfı olup aherden dahl ve ta‘arruz icâb itmez iken bundan akdem ashâb-ı agrâzdan Cafer Paşa Vakfı mütevelliyesi Nimeti hatun nâm kimesnenin da‘vâsında çiftlikân-ı mezbûrân benim vakfımdan deyü hilâf-ı sürût-ı kanun zabt ve gadr-i külli itmekle merâhim-i aliyelerinden mercûdur ki çiftlikân-ı mezbûrân mülkiyyet üzere olduğu vakıf kaydı olmadığı ve Defterhâne-i Amire derkenârından manzûr-ı alileri buyuruldukda hasmım tarafına virilen emrin kaydı terkîn ve çiftlikân-ı mezbûrânın mülkiyyet üzere kemâ-fil-evvel zabtım içün yedime bir kıt’a emri âlişân ve sadaka-i ihsân buyurulmak ricâsı bâbında emr ü fermân devletlü ‘inayetlü efendim sultanım hazretlerinindir.

Bende
Seyyid El-hac
Mehmed