Şeyh-i Seb’a Seyyit El-hac Mehmet’in İstanbul’a gönderdiği dilekçe

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Devletlü ‘inâyetlü merhametlü Efendim Hazretleri Sağ Olsun

Arzuhâl-i kullarıdır ki cezire-i Kıbrıs’da medine-i Lefkoşa nevâhisinden Dağ Nahiyesi’ne tâbi‘ Anaya toprağında vâki‘ bir kıt‘a çiftlik ve yine Simolof topragında vâki‘ diger bir kıt‘a çiftlik pederimden intikâl-i şer‘iyye ile müntakil olub otuz beş seneden mütecâviz bâ-emr-i âli ve bâ-hüccet-i şer‘iyye bilâ-niza‘ mutasarrıfı olup aherden dahl ve ta‘arruz icâb itmez iken bundan akdem ashâb-ı agrâzdan Cafer Paşa Vakfı mütevelliyesi Nimeti hatun nâm kimesnenin da‘vâsında çiftlikân-ı mezbûrân benim vakfımdan deyü hilâf-ı sürût-ı kanun zabt ve gadr-i külli itmekle merâhim-i aliyelerinden mercûdur ki çiftlikân-ı mezbûrân mülkiyyet üzere olduğu vakıf kaydı olmadığı ve Defterhâne-i Amire derkenârından manzûr-ı alileri buyuruldukda hasmım tarafına virilen emrin kaydı terkîn ve çiftlikân-ı mezbûrânın mülkiyyet üzere kemâ-fil-evvel zabtım içün yedime bir kıt’a emri âlişân ve sadaka-i ihsân buyurulmak ricâsı bâbında emr ü fermân devletlü ‘inayetlü efendim sultanım hazretlerinindir.

Bende
Seyyid El-hac
Mehmed

Kaynak: Demiryürek, Mehmet (2009). "XIX. Yüzyıl Kıbrıs Esnaf Teşkilatı Üzerine Bazı Tesbitler" (PDF). 28 (45). Tarih Araştırmaları Dergisi. s. 13-42. 
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.