Şütür Kasidesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Süvâr olup şütüre gitdi yâr hücremden
Belâ şütürlerine menzil oldı hücre-i ten

Visâli hücresine göñlüm üştüri iremez
Bu hücrede geçe üştür meger ki sûzenden

Geleydi hücre-i mecnûna üştür-i leylâ
Kılurdı hücresini makdem-i şütür rûşen

Şütürdil olma dilâ hücre-i cihândur bu
Ne hücre bâki kalur bunda ne şütür ne sen

Safa şütürleri dil hücresine meyl itmez
Firâz-i hücrede üştür dilâ tutar mı vatan

Bulur mı hücre-i 'ışkuñ yolın her üştürdil
Gezerse hücrei- dehri şütürveş 'âmmeten

Nedür bu hücre vü bunca şütür bu deñlü raht
Şütür ola saña tâbût u raht-ı hücre kefen

Şütür gibi bu fenâ hücreyi mekân itme
Şütür gibi nedür ey dil saña bu hücre-i ten

Getürme hücre-i cismüñe üştür-i nefsi
Ki hücre teng ü şütür büzürg ü 'azim beden

Dilerseñ üştür-i dil hücresi ola rûşen
Şütür gibi bu fen$a hücrede belâ yüklen

Dürüşke hücre-i cism ile üştür-i nefse
Ki hücre süst ü harâb u şütür kavî düşmen

Götürmeden şütür-i mevt hücreden rahtı
Şütürle hücreden el çek nedür bevâr pûzen

Ne hücresinde safâ var ne üştüründe vefâ
Bu fâni hücreye üştürveş eyleme mesken

Çü hücre köhne şütür mest ü sârbân gafil
Revânuñ üştürine hücre olmaz ayruk ten

Meger ki mahmil-i üştürde şâh-ı hücrenişîn
Şütürle hücreñe lutfuñdan eyle sâyefigen

Şütür-süvâr-ı 'arab şâh-ı hücre-i ka'be
Medîne hücre şütürbanındur aña veys-i karen

Bîhakk-ı hücre-i sâlih bihakk-ı üştür-i kuds
Şütür çerân bir hücredür sekiz gül-şen

Hezârbâr şütür-i hücreñ ire zânûbend H
Henüz hücreñe biñ biñ şütür çeker mahzen

Gerekmez üştür-i dünyâ vü hücre-i 'ukbâ
Şütürle hücre gerekmez ayâ emîr-i zemen

Derûn-ı hücre ki hâr-ı şütürle memlûdur
Şütürle hücreye gelseñ olurdı şahn-ı çemen

Şütür şütür keremüñ hücre hücre ihsânuñ
Ne hücre kaldı he üştür ki ermedi senden

Ne deyyâr-ı 'arabsın şeh-i şütür hücre
Cihân şütürleri hücreñ içinde zânûzen

Şütürle hücreñi medh itmede zebân kâşır
Ki hücre hücre-i çîn, üştür, üştür-i ermen

Şütür Burâkuñ olup arş hücreñ olsa n'ola
Süvâr olup şütüre hücreñ oldı milk-i yemen

Süvâr olup şütüre hücreden kaçup gitdüñ
Şütür figâna gelüp hücre eyledi şîven

Dil oldı hücrede sensiz şütür gibi esrük
Şütür ki hücrede sensüz kala tutar mı resen

Şütürle hücreñe 'azm itse âgehî bendeñ
Varınca hücre dek o şütüri olur kef-zen

Bu hücrede eger üştürce olsa ma'rifeti
Şütürle hücreñi medh eylemekde beste-dehen

Garaz saña bu şütür hücreden mehabbetdür
Şütürle hücre behâne murâd sensin sen

Nete ki mest-i üştürsüvâr olup hüccâc
Nete ki hücre-i ka'be şütürle ola hasen

Niçe kıtâr-ı şütür hücre hücre medh u senâ
Şütürle hücreñe ben hâk-sâr-ı kem-terden

Kaynak: Pektaş, Mehmet; Ünal, Mehmet (2013). "Âgehi'nin Şütür Kasidesi" (PDF). 8 (1). Turkish Studies. s. 2165-2177. 
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimile olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.