İcadiye Karakolu tarihi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla


Pâdişâh-ı dâd-perver Hazret-i Abdülmecîd
Hâfız-ı dîn ü şerî’at hâris-i kevn ü mekân

Üsküdarın sû-be-sû her semtin ihyâ etmeğe
Mülhem oldu çünkü ol zıll-i Cenâb-ı Müste’ân

Semt-i İcadiye de muhtaç idi bu himmete
Pek kerâmet itdi bunda şâh-ı İskender tüvân

Der-feşân oldu Lebîbâ hâme bu târîh ile
Kıldı îcâd bu karavul-hâneyi şâh-ı cihân 1258 (1842)