Mustafa Kemal ile arkadaşlarının idamına dair irâde-i seniyye

Vikikaynak, özgür kütüphane
İrâde-i Seniyye

Kuvvâ-yı Milliye unvânı tahtında çıkardıkları fitne ve fesâdın ve Kânûn-ı Esâsî hilâfında ahâlîden cebren para toplamak ve asker almak ve hilâfında hareket edenlere işkence ve ezâya ve tahrîb-i bilâda cür'et eylemek sûretiyle emniyet i dâhiliyeyi ihlâl eyleyenlerin mürettib ve müşevviklerinden oldukları iddi'âsıyla maznûnün aleyhim olan Üçüncü Ordu-yı Hümâyûn Müfettişliğinden ma'zûl ve silk-i askerîden muhrec Selanikli Mustafa Kemal Efendi ve Yirmiyedinci Fırka Kumandan-ı sâbıkı mîralaylıkdan mütekâ'id Asitaneli Kara [Mustafa] Vasıf Bey ve sâbık Yirminci Kolordu Kumandanı Mîrlivâ Salacaklı Ali Fuad Paşa ile esbak Vaşington Sefîri ve sâbık Ankara Meb'ûsu Midillili Alfred Rüstem ve Sıhhiye Müdîr-i esbakı Asitaneli Doktor Adnan Beyler ve Dârü'l-fünûn Garb Edebiyâtı sâbık mu'allimesi Asitaneli Halide Edib Hanım'ın tafsîlâtı 20 Şaban 338 ve 11 Mayıs 336 târîh ve 20 numaralı mazbata-i hükmiyede muharrer olduğu üzere Mülkiye Cezâ Kânûnnâmesinin Kırkbeşinci Mâddesinin Birinci Fıkrası delâletiyle Ellibeşinci Mâddesinin Dördüncü Fıkrası ve Ellialtıncı Mâddesine tevfîkan hâ'iz oldukları rüteb-i askeriye ve mülkiye ve nişânlarla her gûne resmî unvânlarının ref'ine ve i'dâmlarına ve el-yevm hâl-i firârda bulunmalarına mebnî ol bâbdaki ahkâm-ı kânûniye mûcebince mâllarının hacziyle usûlü dâ'iresinde idâre etdirilmesine dâ'ir Dersaadet Birinci İdâre-i Örfiye Dîvân-ı Harbinden gıyâben verilen hüküm ve karâr ele geçdiklerinde tekrîr-i muhâkeme edilmek üzere tasdîk olunmuşdur. İşbu irâde-i seniyyenin icrâsına harbiye nâzırı me'mûrdur.

Fî 5 Ramazan sene 1338 fî 24 Mayıs sene 1336

Mehmed Vahideddin
Sadrazam ve Harbiye Nâzırı Vekîli Damad Ferid