3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun

Vikikaynak, özgür kütüphane
(4071 sayılı yasa sayfasından yönlendirildi)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
19 Şubat 1995
Sayı: 22207
Resmî Gazete

KANUN

3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun

Kanun No. 4071

Kabul Tarihi: 16 Şubat 1995

 


Amaç
Madde 1

f1. Bu Kanunun amacı; 3 Mart 1340 (1924) tarihli ve 431 sayılı Hilafetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun gereğince Hazineye İntikal eden taşınmaz malların tapu kaydı içinde kalmaları sebebiyle Hazine adına tescil edilen veya edilmesi gereken yerlerin, zilyedlerine verilmesi esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2

f1. Bu Kanun, tapu sicilinde intikal işlemi yapılmış olsun veya olmasın, Osmanlı padişahlarından Hazineye intikal eden taşınmaz malların tapu kaydı sınırları içinde uygulanır.

Yararlanacaklar
Madde 3

f1. Bu Kanun hükümlerinden;
a) Kadastro gören yerlerde, kadastro veya tapulama tutanaklarına göre adlarına tespit veya tespit ve tescil edilen, ancak 431 sayılı Kanun gereğince, Hazinenin İtirazı sebebiyle kadastro veya tapulama komisyonu kararları yahut mahkeme ilamları sonucu Hazine adına tescil edilen taşınmaz malların tutanaklarına göre tespit veya tescil maliki veya bunların akdi veya kanuni halefleri ile kadastro veya tapulama sırasında zilyedi lehine edinme şartları doğmuş olmasına rağmen tutanakta zilyedi belirtilerek 431 sayılı Kanun uyarınca doğrudan Hazine adına tespit ve tescil edilen taşınmaz malların tutanakta belirtilen zilyedleri veya bunların akdi veya kanuni halefleri,
b) Kadastro görecek yerlerde, 5 inci maddenin (b) bendine göre belirlenecek hak sahipleri,
Yararlanırlar.

Devredilemeyecek taşınamaz mallar
Madde 4

f1. Bu Kanun kapsamına giren taşınmaz mallardan;
a) Herhangi bir nedenle Hazine mülkiyetinden çıkmış olanlar,
b) Bir kamu hizmetine tahsisli olan veya tahsisli olmamakla beraber fiilen kamu hizmetinde kullanılanlar,
c) İmar planları ile kamu hizmetine ayrılanlar,
d) 21/06/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunun 16 ncı maddesinin (B) ve (C) bendlerinde belirtilen yerler,
e) "Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi" arasında kalan yerler,
f) Orman Kanununa göre orman sayılan yerler,
g) Hazinece, 10 yıldan uzun süreli kiraya verilen yerler ile üzerinde her türlü irtifak hakkı tesis edilen yerler,
h) (Değişik bend: 29/06/2001 - 4707 S.K./5. md.) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da Kültür Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyenler,
i) 17/10/1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren yerler,
j) İçmesuyu amaçlı barajların mutlak koruma alanları içerisinde bulunan yerler,
Devredilmez.

Kadastro görecek yerlerde yapılacak işlem
Madde 5

f1. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, 431 sayılı Kanuna göre Hazineye intikal eden taşınmaz mallar hakkında aşağıdaki işlem yapılır.
a) Padişah adına tescilden önce veya sonra, herhangi bir yolla edinilmiş tapu senedine dayanılarak tasarruf edilen taşınmaz mallar, 3402 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre ilgilileri adına tespit ve tescil edilir.
b) (a) bendi dışında kalan taşınmaz mallar, 3402 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen zilyedlik şartlarını taşıyanların isimleri kadastro tutanağında belirtilerek, öncelikle Hazine adına tespit ve tescil edilir. Ancak, tutanakta belirtilmiş olan zilyedler, tutanakların kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, bu Kanunun bedelli devir hükümlerinden yararlanırlar.

Başvuru yeri
Madde 6

f1. Bu Kanundan yararlanacak olanlar, taşınmaz malın bulunduğu il defterdarlığına veya ilçe malmüdürlüğüne başvururlar.

Başvuru şekli
Madde 7

f1. Başvuru bir dilekçe ile yapılır. Dilekçeye, devri istenilen taşınmaz malın tapu kayıtlarına ilişkin bilgiler yazılır; varsa, mahkeme ilamı; başvuran mirasçı ise veraset ilamı, akdi halef ise bunu kanıtlayan belgelerle gerekli olabilecek diğer belgelerin noterce onaylı örnekleri eklenir.
f2. Posta ile yapılan başvurularda; dilekçenin ilgili defterdarlık veya malmüdürlüğünde kayda geçtiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

Bedelin hesaplanması
Madde 8

f1. Devre konu taşınmaz malın bedeli, 02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak harca esas değerdir.
f2. (Ek fıkra: 29/06/2001 - 4707 S.K./6. md.) Devir bedelinin hesaplanmasında harca esas değere, yılı içerisinde her ay için Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksi kadar bedel farkı ilave edilir.

Bedelin ödenmesi ve tescil
Madde 9

f1. Bedel peşin veya taksitle ödenebilir. Taksitle ödemelerde, bedelin 1/4'ü peşin alınır, kalanı 2 yıl içinde ve 4 eşit taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenir.
f2. Bedelin tamamı ödenmedikçe ferağ verilmez.

Ecrimisil
Madde 10

f1. Bu Kanundan yararlanmak amacıyla başvuruda bulunanlardan, taşınmaz malın bedelini ödemeleri şartıyla, ayrıca ecrimisil alınmaz; alınmış ecrimisiller iade edilmez ve henüz tahsilatı gerçekleşmemiş olanlar tahsil edilmez.

Hak kaybı
Madde 11

f1. Durumları 5 inci, 9 uncu, Geçici 1 ve Geçici 2 nci madde hükümlerinden birine uymayanlar, bu Kanundan doğan haklarını kaybederler, Ancak, ödeme yapılmış ise, faizsiz olarak ilgilisine iade edilir


Geçici madde 1

f1. 3 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen hak sahipleri için başvuru süresi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıldır.


Geçici madde 2

f1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Hazine ile kişiler arasında devam eden tespite itiraz veya tapu iptal davaları sonuçlanıncaya kadar her zaman başvuru yapılabilir.
a) Tapu iptal davalarında; bedelin tümünün peşin ödendiğine dair belgenin; taksitle ödemelerde ise, kalan borç için Hazine lehine ipotek tesis edildiğine dair belgenin Hazinece ibrazı üzerine mahkemece gerekli karar verilir.
b) Kadastro mahkemelerinde devam eden taspite itiraz davalarında; bedelin tümünün peşin ödendiğine dair belgenin; taksitle ödemelerde ise, Hazine ile haksahipleri arasında düzenlenmiş sözleşmenin Hazinece mahkemeye ibrazı üzerine, haksahipleri lehine tesciline karar verilir. Ancak, kalan borç için tescille birlikte Hazine lehine ipotek tesisine de kararda yer verilir.
f2. Bu madde kapsamında kalan taşınmaz mallarla ilgili her türlü mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri ve harçlar, bu Kanundan yararlanacaklardan tahsil edilir.
f3. Mahkeme kararı kesinleştikten sonra, başvuru süresi, kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldır.


Geçici madde 3 - (Ek: 29/06/2001 - 4707 S.K./7. md.)

f1. Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen hak sahiplerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık başvuru süresi tanınır. Bu süreyi Bakanlar Kurulu bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar uzatabilir.

Yürürlük
Madde 12

f1. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 13

f1. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Kaynak: "3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun" (PDF). mevzuat.gov.tr. 7 Kasım 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Kasım 2020. 
Telif durumu:

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.