Kişi:Ümmî Sinan

Vikikaynak sitesinden
(Ümmî Sinan sayfasından yönlendirildi)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Kişi dizini: S Ümmî Sinan


Bazı örnek şiirleri:

 • Be yârenler nazar kıldım âleme
 • Cânından ayrılan tenler iniler
 • Ne gelirse söyler oldum dilime
 • Teninden ayrılan canlar iniler
 • Kimdir bu dünyada güldüm diyenler
 • Maksudum muradım buldum diyenler
 • Kanı şol yardan ayrıldım diyenler
 • Akıdıp gözünden kanlar iniler
 • Fânisin hey fâni cihan fânisin
 • Derd-ile mihnetin tamam kânısın
 • Kimi eşin aldırmış kimi yavrusun
 • Âh edip derdile şunlar iniler
 • Bu ayrılık bir acâyib hâiımış
 • Bunda gelen uğrar ulu yolimiş
 • Bülbülün efgânı hemân gülimiş
 • Okuyup dürlü destânlar iniler
 • Ümmi Sinân eydür çıkma yolundan
 • Allah'ın zikrini koma dilinden
 • Sabr et yürü var ne gelir elinden
 • Sevdiğinden ayrılanlar iniler

 • Neylerem cân u cihânı bana Rahmânım gerek
 • Tâ ezel kâlû belâda ahd ü peymânım gerek
 • Bülbülüm âh u figânımdan murâdım her nefes
 • Ol gülistânım bağında nûr-ı Yezdânım gerek
 • Bahr-ı mutlak kuşı idim bunda pervâz eyledim
 • Bu kanadım açdığımdan bahr-ı ummânım gerek
 • Kimdür ol mâhın yolunda var varından geçmeyen
 • Cân fedâ olsun yolunda bana cânânım gerek
 • Akl u cân kevn ü mekânın terkini kâr eyledi
 • Varlığından el çekip der sırr-ı Sübhânım gerek
 • Bî-nişân u lâ-mekân iklimine kıldım nazar

Gayrıdan yokdur murâdım yine seyrânım gerek

 • Aşka uydum Mustafa devrinde geldim âleme
 • Giderim âh-ı firâkım Şâh-ı kerbânım gerek
 • Ol hakâyı iklîminde dürr-i bi-hemtâ idim
 • Mevc- ile geldim cihâna bana ol kânım gerek
 • Ol safâ şehrinde her dem ilm-i Hâk mihmânıyım
 • Kâl u kil benden gerekmez ilm ü irfânım gerek
 • Pâdişâh-ı Lâ-yezâlin şem'ine pervâneyim
 • Aşka fermân olduğumdan yine ol hânım gerek
 • Der mahabbet denizinden nûş ederdim akl u cân
 • Bu Sinân Ümmi gerekmez bana erkânım gerek