Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekili seçimlerinde il ve ilçe seçim kurullarının görevleri ile yurt düzeyinde seçim sonuçlarının belirlenme usulüne ilişkin kararı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
24 Mart 2023 CUMA
Sayı: 32142

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:


Karar Sayısı: 2023/224


KARAR

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14.05.2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28.05.2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

Milletvekili Genel Seçiminde; yurt düzeyinde seçim sonuçlarının birleştirilmesi, Ankara İl Seçim Kurulunca Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulundan gelen yurt dışı ve gümrük kapısı sandık sonuçlarının birleştirilmesi, ilân edilmesi, seçilenlerin tespiti, bildirilmesi ve tutanakların verilmesi; siyasi partilerin oy yüzdelerinin hesaplanması icap etmektedir.

Bu kapsamda; 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İlçe ve İl Seçim Kurullarının Seçim Sonuçlarına İlişkin Görevleri ile Yurt Düzeyi Seçim Sonuçlarının Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair 136 Sayılı Genelge Taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 12/A, 29, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36’ncı maddeleri ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 94/B, 94/C, 94/E ve 109'uncu maddeleri ile diğer mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak; komisyonca hazırlanan "İlçe ve İl Seçim Kurullarının Seçim Sonuçlarına İlişkin Görevleri ile Yurt Düzeyi Seçim Sonuçlarının Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair 136 sayılı Genelge"nin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1- 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak "İlçe ve İl Seçim Kurullarının Seçim Sonuçlarına İlişkin Görevleri ile Yurt Düzeyi Seçim Sonuçlarının Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair 136 sayılı Genelge"nin kabulüne ve bu Kararın eki sayılmasına,

2- Kararın ve eki Genelge'nin;

a) Seçime katılabilecekleri tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,

b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr internet adresinde ve Kurumsal portalda yayımlanmasına,

c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

3- Kararın ve eki Genelge'nin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

23.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


Başkan
Ahmet YENER
Başkanvekili
Ekrem ÖZÜBEK
Üye
Ali ÜRKER
Üye
Orhan USTA


Üye
Battal ÖĞÜT
Üye
Talip BAKIR
Üye
Dr. Serdar MUTTA
Üye
Mahmut AKGÜN


Üye
Feyzi EROĞLU
Üye
Ali ÇOPUR
Üye
İsmail KALANDERİLÇE VE İL SEÇİM KURULLARININ SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN
GÖREVLERİ İLE YURT DÜZEYİ SEÇİM SONUÇLARININ BELİRLENMESİNDE
UYGULANACAK USUL VE ESASLARA DAİR
136 SAYILI GENELGE


Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Genelge, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28, Dönem Milletvekili Genel Seçiminde; yurt düzeyinde seçim sonuçlarının birleştirilmesi, Ankara İl Seçim Kurulunca Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulundan gelen yurt dışı ve gümrük kapısı sandık sonuçlarının birleştirilmesi, ilân edilmesi, seçilenlerin tespiti, bildirilmesi ve tutanakların verilmesi; siyasi partilerin oy yüzdelerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Tanımlar

MADDE 2- a) Yurt dışı oylar: Yurt dışında ve gümrük kapılarında kurulan sandıklarda kullanılan geçerli oylar toplamını,

b) Yurt düzeyi oy toplamı: Yurt içi ve yurt dışı geçerli oyların toplamını,

c) Yurt içi oylar: Yurt içinde kurulan sandıklarda kullanılan geçerli oylar toplamını, ifade eder.

İlçe seçim kurullarında birleştirme, ittifakın ortak oylarının dağıtımı

MADDE 3- İlçe seçim kurulu, sandık tutanaklarının birleştirilmesinde, siyasi partiler ile bağımsız adayların her birinin aldıkları oy sayısını ve ittifakların ortak oy sayısı ile ortak oylarından gelen payı tespit ederek M/3 (Örnek: 90) sayılı tutanağa geçirir (2839/31).

Bu tutanağa;

a) İl adı,

b) İlçe seçim kurulu adı ve varsa numarası,

c) Seçimin türü ve çevresi,

ç) Tutanak sayfa numarası,

d) Teselsül sırasına göre sandık kurulu numarası,

e) Sandığın bulunduğu seçim bölgesinin adı,

f) Sandık seçmen listesinde yazılı seçmenlerin sayısı,

g) Oy kullanan seçmenlerin sayısı,

ğ) İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı,

h) İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının sayısı,

ı) Geçerli oy pusulalarının toplamı,

i) Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamı,

j) Birleşik oy pusulasındaki sıralamaya göre siyasi partilerin adları ile her birinin aldığı oy sayısı,

k) Bağımsız adayların birleşik oy pusulasındaki sıraya göre ad ve soyadları ile her birinin aldığı oy sayısı,

l) İttifakların her birinin aldığı ortak oy sayısı,

m) İttifak içerisindeki her bir siyasi partinin tek başına aldığı oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilen oy sayısı,

n) Yüksek Seçim Kurulunca gerekli görülen diğer bilgiler,

rakam ve yazı ile yazılır (298/108,2839/31).

Aynı ittifak içerisindeki siyasi partilerin her birinin geçerli oyu; ittifakı oluşturan siyasi partilerin o ilçede tek başına aldıkları oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilir. İttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay; ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesi ile elde edilen katsayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucu elde edilir (2839/29).

İttifakların ortak oyları ilçe birleştirme tutanağında [M/3 (Örnek: 90)] kendilerine ayrılan sütunda gösterilir. Her ittifakın ilçede aldığı ortak oy toplamı, ittifakta yer alan partilere aşağıdaki usulle dağıtılır ve dağıtım sonucu ilçe birleştirme tutanağının sonunda partilerin toplam oyu olarak gösterilir (2839/29).

1) İttifak içerisindeki siyasi partilerin tek başına aldıkları oylar toplanarak o ittifakta yer alan partilerin tümünün toplam oyu bulunur.

2) İttifakta yer alan her partinin kendi oyu bu toplama bölünerek partinin ittifak içerisindeki katsayısı bulunur.

3) İttifakın ortak oyu, ikinci adımda bulunan katsayı ile çarpılarak partilere dağıtılır. Bu işlemde her parti için bulunan oy sayısının tam kısmı dikkate alınır.

4) Bu şekilde oylar dağıtıldıktan sonra dağıtılmayan artık oy kalması durumunda; üçüncü adımda her parti için bulunan oy sayısının küsuratı büyükten küçüğe sıralanır ve küsuratı büyük olan partiden başlamak üzere artık oyun tamamı dağıtılana kadar parti oyları sırayla birer artırılır.

ÖRNEK: 1

İttifak-1 içerisinde yer alan siyasi partilerin A,C ve E partileri olduğunu varsayalım.


Parti Adı Aldığı Geçerli Oy İttifakın Ortak Oyu
A Partisi 100 18
C Partisi 30
E Partisi 20
TOPLAM 150


A Partisi

C Partisi

E Partisi


A partisinin ittifakın ortak oylarından gelen payı: 12

C partisinin ittifakın ortak oylarından gelen payı: 3,6

E partisinin ittifakın ortak oylarından gelen payı: 2,4

Ondalık sayı sıralaması:

C partisi: 0,6

E partisi: 0,4 > Artık (1) oy "C" partisine verilir.

A partisi: 0

Böylece, A partisinin geçerli oyu 112, C partisinin geçerli oyu 34 ve E partisinin geçerli oyu 22 olacaktır.

ÖRNEK: 2


Parti Adı Aldığı Geçerli Oy İttifakın Ortak Oyu
A Partisi 100 19
C Partisi 30
E Partisi 20
TOPLAM 150


A Partisi

C Partisi

E Partisi


A partisinin ittifakın ortak oylarından gelen payı: 12,66

C partisinin ittifakın ortak oylarından gelen payı: 3,8

E partisinin ittifakın ortak oylarından gelen payı: 2,53

Ondalık sayı sıralaması:

C partisi: 0,8

A partisi: 0,66 > Artık (2) oydan bir tanesi "C" bir tanesi "A" partisine verilir.

E partisi: 0,53

Böylece, A partisinin geçerli oyu 113, C partisinin geçerli oyu 34 ve E partisinin geçerli oyu 22 olacaktır.

İl seçim kurullarında birleştirme

MADDE 4- İl seçim kurulları, ilçe seçim kurullarından aldıkları [M/3 (Örnek: 90) ve M/5 (Örnek: 91)] sayılı tutanakları, aşağıdaki bilgileri kapsayan [M/6 (Örnek: 92)] sayılı tutanağa ilçe itibarıyla yansıtmak suretiyle birleştirir (Birden fazla seçim çevresini içeren illerde her seçim çevresine ait birleştirme tutanakları, o seçim çevresine dâhil ilçelerle yapılır.).

Bu tutanağa;

a) Seçmen listesinde yazılı seçmenlerin sayısı,

b) Oy kullanan seçmenlerin sayısı,

c) İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı,

ç) İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının sayısı,

d) Geçerli oy pusulalarının toplamı,

e) Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamı,

f) Birleşik oy pusulalarındaki sıraya göre siyasi partilerin adları,

g) Siyasi partilerin her birinin aldığı geçerli oy sayısı,

ğ) Bağımsız adayların adları ve her birinin aldığı geçerli oy sayısı,

h) İttifakların adları ve her birinin aldığı geçerli oy sayısı, rakam ve yazı ile yazılır (298/108,2839/32).

İl seçim kurullarının birleştirme tutanağının ilânı

MADDE 5- İl seçim kurullarınca, bu Genelge’nin 4’üncü maddesi hükmü gereğince düzenlenen birleştirme tutanağı [M/6 (Örnek: 92)] SEÇSİS’ten alınır ve hazır bulunanlara ilân edilir; bir örneği de il seçim kurulu kapısına bir hafta süre ile asılır (298/109).

Sonuçların Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi

MADDE 6- Birleştirme tutanakları İl seçim kurullarınca düzenlendikten sonra, SEÇSİS üzerinden taranarak Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir.

SEÇSİS’ten alınarak düzenlenecek tutanak özetinde;

a) İl adı,

b) Seçim çevresi,

c) Seçim çevresindeki sandık kurullarının toplam sayısı,

ç) Sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin toplam sayısı,

d) Oy kullanan seçmenlerin toplam sayısı,

e) İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının toplam sayısı,

f) İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı,

g) Geçerli oy pusulalarının toplam sayısı,

ğ) Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplam sayısı,

h) Siyasi partilerin her birinin aldığı geçerli oy sayısı,

ı) Bağımsız adayların her birinin adı ve soyadı, aldığı geçerli oy sayısı, bilgilerine yer verilir.

Tutanak özeti il seçim kurulu kapısında bir hafta süreyle asılarak ilân edilir [M/7 (Örnek: 92/A)] (2839/33-2).

Yurt dışı ve gümrük kapılarından gelen sonuçların birleştirilmesi

MADDE 7-

A. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca;

1) Geçici gümrük kapısı seçim kurullarından gelen [MG/5 (Örnek: 145/H-1_Kurul) ve MG/6 (Örnek: 145/H-l_Kurullar)] bilgiler SEÇSİS’te birleştirilerek;

Geçici Gümrük Kapıları Birleştirme Tutanağına [MY9 (Örnek: 201/A)];

a) Gümrük kapısı adı,

b) Gümrük kapısı sandık seçmen listesine yazılan ve oyunu kullanan seçmenlerin sayısı,

c) Sandıktan çıkan oy zarflarının sayısı,

ç) İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı,

d) İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının sayısı,

e) Geçerli sayılan oy pusulalarının toplamı,

f) Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamı,

g) Seçime katılan her bir siyasi partiye verilen geçerli oy sayısı,

ğ) İttifakların her birinin aldığı toplam geçerli ortak oy sayısı, işlendikten sonra taranarak SEÇSİS’e kaydedilir.

2) Yurt dışı sandıklarından gelen sonuçların temsilcilikler ve temsilciliklerin ülkeler bazında birleştirilmesinden sonra elde edilen Ülke (Temsilcilikler) Birleştirme tutanağı [MY/5 (Örnek: 515)] SEÇSİS’te birleştirilerek;

MY/7 (Örnek: 516) sayılı Ülkeler Birleştirme Tutanağına;

a) Ülke adı,

b) Sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısı,

c) Oy kullanan seçmenlerin sayısı,

ç) İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı,

d) İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının sayısı,

e) Geçerli sayılan oy pusulalarının toplamı,

f) Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamı,

g) Seçime katılan her bir siyasi partiye verilen geçerli oy sayısı,

ğ) İttifakların her birinin aldığı toplam geçerli ortak oy sayısı işlendikten sonra taranarak SEÇSİS’e kaydedilir.

Yukarıdaki her iki tutanak, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkam ve en az iki üyesi tarafından en kısa sürede Ankara İl Seçim Kuruluna götürülür ve teslim edilir (298/94/C).

B. Ankara İl Seçim Kurulunca;

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulundan gelen Gümrük Kapıları Birleştirme Tutanağı [MY/9 (Örnek: 201/A)] ile Ülkeler Birleştirme Tutanağındaki [MY/7 (Örnek: 516)] bilgiler birleştirilerek;

Ülkeler ve Gümrük Kapıları Birleştirme Tutanağına [MY/11 (Örnek: 517)];

a) Sandık seçmen listesine yazılan seçmenlerin sayısı,

b) Sandıktan çıkan oy zarflarının sayısı,

c) İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusulalarının sayısı,

ç) İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının sayısı,

d) Geçerli sayılan oy pusulalarının toplamı,

e) Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamı,

f) Seçime katılan her bir siyasi partiye verilen geçerli oy sayısı,

g) İttifakların her birinin aldığı toplam geçerli ortak oy sayısı,

işlenir.

İttifakların yurt dışı ve gümrüklerde aldıkları toplam geçerli ortak oyların ittifakı oluşturan siyasi partilere dağıtımı Ankara İl Seçim Kurulunca ve bu Genelge’nin 3’üncü maddesindeki esaslara göre yapılır ve SEÇSİS üzerinden taranarak Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir (298/94/B ve 94/C).

Genel barajın hesaplanması, barajı aşan partilerin belirlenmesi, ilânı, il seçim kurullarının sonuçları SEÇSİS'ten alması

MADDE 8- Yüksek Seçim Kurulunca; SEÇSİS’te il seçim kurullarından gelen toplam geçerli oy sayısına Ankara İl Seçim Kurulundan gelen yurt dışı oy sayısı ilave edilerek, yurt düzeyi oy toplamı ile her siyasi partinin aldığı geçerli oy miktarı bulunur [MM/1 (Örnek: 201), 298/94/B-8; 2839/33]; tespit edilen geçerli oy toplamına göre, siyasi partilerin ve ittifakların yurt düzeyindeki oy yüzdesi hesaplanır; %7’lik genel barajı tek başına veya ittifak yoluyla aşan siyasi partiler belirlenir ve ilân edilir.

Yüksek Seçim Kurulunca; yurt düzeyinde geçerli oyların %7’sini tek başına veya ittifak yoluyla geçen siyasi partilerin, il seçim kurullarından gelen oy miktarlarına ilgili siyasi partinin yurt dışı ve gümrük kapılarında aldığı toplam oydan her il seçim çevresine isabet eden oy miktarı ilave edilir. İl seçim kurullarınca; SEÇSİS’ten “İl Seçim Çevresi Seçim Sonuçları” alınır (298/94/B).

ÖRNEK: 3

İllerden gelen toplam geçerli oy sayısının 40.000.000; yurt dışı ve gümrük kapılarından gelen geçerli oy sayısının da 1.000.000 olduğunu varsayalım. Buna göre yurt düzeyi geçerli toplam oy sayısı 41.000.000’dur. Partilerin (yurt dışı ve gümrük kapıları dâhil) ve bağımsızların aldığı toplam oy sayısı ve genel oy toplamına oram aşağıdaki gibi olacaktır.

İttifak-1: D, E ve F partileri,

İttifak-2: H ve I partileridir.


Partiler ve Bağımsızlar Aldığı Oy Yurt Düzeyi Geçerli Toplam Oy Oran (%)
A Partisi 16.000.900 41.000.000 39,03
B Partisi 1.100.000 41.000.000 2,68
C Partisi 180.000 41.000.000 0,44
D Partisi 820.000 41.000.000 2,00
E Partisi 128.000 41.000.000 0,31
F Partisi 6.500.000 41.000.000 15,85
G Partisi 180.000 41.000.000 0,44
H Partisi 45.000 41.000.000 0,11
I Partisi 1.000.000 41.000.000 2,44
J Partisi 1.500.000 41.000.000 3,66
K Partisi 100.000 41.000.000 0,24
L Partisi 5.500.000 41.000.000 13,41
M Partisi 300.000 41.000.000 0,73
N Partisi 725.000 41.000.000 1,77
O Partisi 152.000 41.000.000 0,37
P Partisi 1.800.000 41.000.000 4,39
R Partisi 1.670.000 41.000.000 4,07
S Partisi 2.874.100 41.000.000 7,01
Bağımsızlar 425.000 41.000.000 1,04
TOPLAM 41.000.000 100


İTTİFAKLAR Aldığı Oy Yurt Düzeyi Geçerli Toplam Oy Oran (%)
İttifak-1
(D, E ve F partileri)
7.448.000 41.000.000 18,17
İttifak-2
(H ve I partileri)
1.045.000 41.000.000 2,55A Partisi 220.000
B Partisi 60.000
C Partisi 20.000
D Partisi 140.000
Bağımsız Aday (a) 22.500
Bağımsız Aday (b) 5.500


Beş milletvekilliğini bölüştürmek için partilerin ve ittifakı oluşturan siyasi partilerin oyları aşağıda görüldüğü gibi birden beşe kadar bölünür.


Parti Adı Aldığı Geçerli Oy 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5
A Partisi 220.000 220.000 110.000 73.333 55.000 44.000
B Partisi 60.000 60.000 30.000 20.000 15.000 12.000
C Partisi 20.000 20.000 10.000 6.666 5.000 4.000
D Partisi 140.000 140.000 70.000 46.666 35.000 28.000
Bağımsız Aday (a) 22.500
Bağımsız Aday (b) 5.500


Bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım.


220.000 A Partisi
140.000 D Partisi
110.000 A Partisi
73.333 A Partisi
70.000 D Partisi
22.500 Bağımsız Aday (a)
5.500 Bağımsız Aday (b)

Böylece beş milletvekilliğinden üçünü A Partisi, ikisini de D Partisi kazanmış olur.

ÖRNEK: 5

Bir seçim çevresinde seçime katılan ve genel barajı aşan siyasi partiler (A ve B) ile bu oranı aşan ittifakı oluşturan siyasi partiler (C ve D) ve bağımsız adayların geçerli oylarının dağılımının aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım.

A Partisi 56.000
B Partisi 40.000
C Partisi 30.000
D Partisi 12.000
Bağımsız Aday (a) 90.500
Bağımsız Aday (b) 80.000


Bu durumda milletvekili dağılımı şöyle olacaktır.

Örnek: 4'te açıklandığı gibi işlem yapılarak siyasi partilerin aldıkları geçerli oyları milletvekili sayısınca bölelim.


Parti Adı Aldığı Geçerli Oy 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5
A Partisi 56.000 56.000 28.000 18.667 14.000 11.200
B Partisi 40.000 40.000 20.000 13.333 10.000 8.000
C Partisi 30.000 30.000 15.000 10.000 7.500 6.000
D Partisi 12.000 12.000 6.000 4.000 3.000 2.400
Bağımsız Aday (a) 90.500
Bağımsız Aday (b) 80.000


Bağımsız adaylarla siyasi partilerin oylarını alt alta yazalım.


90.500 Bağımsız Aday (a)
80.000 Bağımsız Aday (b)
56.000 A Partisi
40.000 B Partisi
30.000 C Partisi


Böylece iki bağımsız ile A, B ve C Partileri birer milletvekilliği kazanmış olurlar.

Oyların eşit olması halinde yapılacak işlem

MADDE 12- Son kalan milletvekilliği için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde bunlar arasında ilân edilen gün ve saatte, Kurul huzurunda il seçim kurulu başkanınca ad çekilmek suretiyle tahsis yapılır (2839/34).

Siyasi partiler ve bağımsız adaylardan seçilenlerin tespiti

MADDE 13- İl seçim kurulu başkanı, alınan sonuçlara göre o seçim çevresinde; siyasi parti aday listelerinden ve varsa bağımsız adaylardan seçilenleri yukarıdaki maddelerde açıklanan biçimde tespit ettikten sonra [M/8 (Örnek: 93)] Milletvekili Seçilenleri Gösterir Tutanağı [M/9 (Örnek: 94)] SEÇSİS’ten alarak ilân eder ve diğer suretim de bir hafta süreyle il seçim kurulunun kapısına astırır.

Milletvekili seçilenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi ve tutanakların verilmesi

MADDE 14- Milletvekili seçilenler belli olur olmaz, seçilenlerin ad ve soyadları ve mensup oldukları siyasi parti, il seçim kurullarınca SEÇSİS üzerinden Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir.

Milletvekili seçilenlere il seçim kurulu tarafından milletvekili seçildiklerine dair MM/20 (Örnek: 95) sayılı tutanak (mazbata) verilir.

Milletvekili seçimi sonunda Yüksek Seçim Kuruluna gönderilecek tutanaklar

MADDE 15- İl seçim kurulu başkanı, M/6 (Örnek: 92) sayılı tutanağı bekletmeden, aşağıdaki tutanakları ise seçilenleri belirleme işlemleri biter bitmez her seçim çevresi için ayrı ayrı olmak üzere;

1) [M/8 (Örnek: 93)] sayılı tutanağın onaylı örneği,

2) [M/9 (Örnek: 94)] sayılı tutanağın onaylı örneği,

SEÇSİS üzerinden taranarak elektronik ortamda,

3) [MM/20 (Örnek: 95)] sayılı milletvekilliğine seçilenlere verilen tutanağın iki örneğini en seri vasıtayla Yüksek Seçim Kuruluna gönderir.

Dayanak

MADDE 16- Bu Genelge; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış ve 298 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin onuncu bendi hükmü gereği Yüksek Seçim Kurulunun 23.03.2023 gün ve 2023/224 sayılı kararı ile "İlçe ve İl Seçim Kurullarının Seçim Sonuçlarına İlişkin Görevleri ile Yurt Düzeyi Seçim Sonuçlarının Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair 136 Sayılı Genelge" olarak kabul edilmiştir.


Kaynak: "2023/224 sayılı YSK Kararı ve eki Genelge" (PDF). ysk.gov.tr. 24 Mart 2023. 27 Mart 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.