Yüksek Seçim Kurulu'nun cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak bağış ve yardımlar ile adayların mal bildirimine ilişkin kararı

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
18 Mart 2023 CUMARTESİ
Sayı: 32136

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:


Karar Sayısı: 2023/146


KARAR

Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Kurulumuzun 10.03.2023 tarihli ve 2023/90 sayılı kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 14.05.2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28.05.2023 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak yardım ve bağışlar ile adayların mal bildirimine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanan karar taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun;

"Seçimde uygulanacak genel ilkeler" başlıklı 2’nci maddesinin altıncı fıkrasında, Yüksek Seçim Kurulunun, Cumhurbaşkanı seçimlerinin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beşinci fıkrada sayılan kanunlar ile bu Kanunda seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilana yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

"Adaylara yardım" başlıklı 14’üncü maddesinde; "(1) Adaylar, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamazlar.

(2) Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek adaylık başvurusu süresi içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmi Gazetede yayımlanır.

(3) Her bir kişinin adaylara yapabileceği nakdi yardım miktarı, her bir tur için en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarını geçemez. Alınan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemez.

(4) Seçimlerde şeffaflığın sağlanması amacıyla, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek tutarın üzerindeki nakdi yardımlar adayların “Seçim Hesabı” olarak kendileri adına açtıracakları bir banka hesabına yatırılır. Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek tutarın altında kalan nakdi yardımlar ise makbuz karşılığında alınır ve seçim hesabına yatırılır. Alınan bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılır ve başka bir amaç için tahsis edilemez.

(5) Adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar Yüksek Seçim Kurulu tarafından tasdik edilen listelere kaydedilir.

(6) Seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna sunulur. Yüksek Seçim Kurulu bir ay içinde, seçim hesaplarını inceler ve varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit eder. Bu aşamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylara uygun bir süre verilir. Alınan bağış ve yardımlardan belirtilen limiti aşan miktar ile harcanmayan kısım Hazineye intikal ettirilir. Kurul bu görevi yerine getirirken Sayıştaydan ve gerekli görülen diğer ilgili kamu kurumlarından yardım alabilir.

(7) Yüksek Seçim Kurulunca yapılan inceleme sonuçları kesin olup, incelemenin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde ilan edilir.

(8) Aday, Yüksek Seçim Kuruluna önceden bildirmek şartıyla, seçim hesapları ile gelir ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgelerin kayda geçirilmesi ve ibrazına ilişkin hususlarda 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış meslek mensuplarından veya avukatlardan birini ya da birkaçını yetkili kılabilir. Bu durumda, yetkilendirilen meslek mensubu, yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre sorumlu tutulur.

(9) Aday tarafından verilecek mal bildiriminin usul ve esasları, adaylar tarafından kullanılacak listelerin şekil, içerik ve tasdiki, makbuzların şekil ve içeriği, bastırılması, bağış ve yardımların alınması, kayda geçirilmesi, harcanması, harcanmayan ya da bağış sınırını aşan kısmın Hazineye intikali ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir." hükmü yer almıştır.

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 5’inci maddesinde, anılan Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmazları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1’inci derece Devlet memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebeplerinin mal bildiriminin konusunu teşkil edeceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Cumhurbaşkanı adaylarının, mal bildiriminde bulunmaları, kendilerine yapılacak parasal yardım ve bu yardımın miktarı ile belgeye dayalı harcamalarının, temin edilen defter ve kayıtlara eksiksiz olarak intikal ettirilmesine yönelik iş ve işlemlerin, yukarıda açıklanan Kanun hükümlerine uygun ve bir düzen içinde yürütülmesinin sağlanması gerekli görülmüştür.

Karar eki Genelge ile 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak yardım ve bağışlar ile mal bildirimine ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Kurulumuzca; 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, "Cumhurbaşkanı Seçiminde Cumhurbaşkanı Adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine İlişkin Usul ve Esasları Gösterir 201 Sayılı Genelge" kabul edilmiş ve yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ:

1- İlk oylaması 14 Mayıs 2023 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ikinci oylaması 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin düzen içinde ve dürüstlükle yönetilip, sonuçlandırılması ve uygulamada birliğin sağlanması amacı ile “Cumhurbaşkanı Seçiminde Cumhurbaşkanı Adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine İlişkin Usul ve Esasları Gösterir 201 Sayılı Genelge”nin kabulüne ve Genelge’nin bu kararın eki sayılmasına,

2- Karar örneğinin ve eki Genelge’nin;

a) Seçime katılabilecekleri tespit ve ilan edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,

b) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne,

c) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne,

ç) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına,

gönderilmesine,

3- Karar örneği ve eki Genelge’nin Resmi Gazete'de yayımlanmasına,

16.03.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Ahmet YENER
Başkanvekili
Ekrem ÖZÜBEK
Üye
Ali ÜRKER
Üye
Talip BAKIR
Üye
Dr. Serdar MUTTA
Üye
Feyzi EROĞLU
Üye
Mahmut AKGÜN
Üye
İsmail KALANDER
Üye
Ali ÇOPUR
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA
YAPILACAK YARDIM VE BAĞIŞLAR İLE ADAYLARIN MAL BİLDİRİMİNE
İLİŞKİN USUL VE ESASLARI GÖSTERİR
201 SAYILI GENELGE

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Genelgenin amacı; Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak yardım ve bağışlar ile adayların mal bildirimine ilişkin tüm işlemlerinin, şeffaf, güvenilir ve öngörülen zamanda yapılabilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Mal bildirimi

MADDE 2- Siyasi partilerce aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları 19-23 Mart 2023 tarihlerinde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları 19-20 Mart 2023 tarihlerinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır.

Adayların, kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmazları ile kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın (19.340,69 TL) beş katından (96.703,45 TL) fazla tutardaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder. Bu itibarla;

- Adayların;

kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan;

a) Taşınmazları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil),

b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri Sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın (19.340,69 TL) beş katından (96.703,45 TL) fazla değer ve tutarındaki;

- Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,

- Hisse senedi ve tahvilleri,

- Altın ve mücevheratı,

- Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinesi ve diğer ziraat makineleri, inşaat ve iş makineleri, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,

- Hakları,

- Alacakları,

- Borçları,

- Gelirleri,

mal bildirimine konu teşkil eder.

(b) bendinde belirtilen mal, hak, alacak, borç ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir.

Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur.

Bu Genelge ekinde yer alan "Mal Bildirimi Formu" (EK-1) tek nüsha olarak doldurulur ve tarih belirtilmek suretiyle imzalanarak adaylık başvurusu süresi içinde (siyasi partilerce gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları 19-23 Mart 2023 tarihlerinde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları 19-20 Mart 2023 tarihlerinde) kapalı zarfta Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına verilir.

Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmi Gazete’de yayımlanır.

Bağış ve yardımlar

MADDE 3-Adaylar, adaylığın kesinleşmesinden (31 Mart 2023) seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişilerden yardım ve bağış alabilecek olup, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamazlar.

Adaylar sadece nakdi yardım alabilecek olup, ayni yardım kabul edemezler.

Bir kişinin her bir adaya yapabileceği nakdi yardım miktarı, her bir tur için en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarını (55.598,00 TL) geçemez. Alınan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemez.

Adaylar 7.000,00 TL'ye kadar olan (7.000,00 TL dahil) nakdi yardımları makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere (açıklama kısmına; “ ..... Nolu makbuz karşılığı alınan bağış” yazılır) alabilirler. 7.000,00 TL'nin üzerindeki nakdi yardımlar ise, adayların “Seçim Hesabı” olarak açtırdıkları ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirdikleri banka hesaplarına bağış yapan tarafından yatırılır.

Alınan bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılır ve başka bir amaç için tahsis edilemez.

Adaylığın kesinleşmesinden (31 Mart 2023) seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar bu Genelge'nin 4’üncü maddesinde belirlenen ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından tasdik edilen listelere günlük olarak kaydedilir.

Aday, Yüksek Seçim Kuruluna önceden bildirmek şartıyla, seçim hesapları ile gelir ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgelerin kayda geçirilmesi ve ibrazı hususlarında 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’na göre yetki almış meslek mensuplarından veya avukatlardan birini ya da birkaçını yetkili kılabilir. Bu durumda, yetkilendirilen meslek mensubu, yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre sorumlu tutulur.

Düzenlenecek listelerin, bağış ve yardımların şekli

MADDE 4- Adaylar tarafından kullanılacak bağış ve harcama listelerinin şekil, içerik ve tasdiki, makbuzların şekil ve içeriği, bastırılması, bağış ve yardımların alınması, kayda geçirilmesi, harcanması, harcanmayan ya da bağış sınırını aşan kısmın Hazineye intikali ile bu hususlara ilişkin diğer usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

A - Listelerin şekil, içerik ve tasdiki

Adaylarca kullanılacak bağış ve yardım listeleri ile harcama listeleri sayfa sıraları birbirini takip edecek şekilde bastırılarak, kullanılmadan önce tüm sayfaları Yüksek Seçim Kuruluna tasdik ettirilir. Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen bağış ve yardım listelerinin bu Genelge'nin eki (EK-2)'de belirtilen, harcama listelerinin ise (EK-3)'te belirtilen formlara uygun şekilde düzenlenmesi zorunludur.

B - Yardım ve bağışlar ile harcamalar için düzenlenen belgeler ile ilgili ortak hususlar:

- Sıra numarası takip edecek şekilde ve iki nüsha olarak herhangi bir matbaada bastırılır.

- Bastırılan belgeler ve makbuz koçanları kontrolü yapılarak Yüksek Seçim Kurulu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca tasdik edilir ve tasdik edildikten sonra kullanılabilir.

- Siyah veya mavi tükenmez kalem kullanılarak doldurulur. Ayrıca bilgisayar ortamında kayıtlar tutulabilir ve tutulan kayıtlar Yüksek Seçim Kurulu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmış müteharrik yapraklı A4 kağıtlarına yazdırılabilir.

- Silinti ve kazıntı yapılmadan, yazı ve rakamlar okunaklı bir şekilde düzenlenir.

- Hatalı belge düzenlenmesi durumunda, aslına iliştirilip üzerine "İPTAL" yazılarak iptal edildikten sonra sıradaki belge düzenlenir.

Bağış makbuzlarının şekil ve içeriği

MADDE 5- Cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak bağış ve yardımların banka hesabına yatırılmak suretiyle yapılması esastır. Ancak, 7.000,00 TL'ye (7.000,00 TL dahil) kadar nakdi yardımlar bağış makbuzu karşılığında alınabilir. Bağış makbuzları;

- Bu Genelge'nin eki (EK-4)'te belirtilen şekle uygun olarak düzenlenir.

- Kişilerden tahsil edilen nakdi yardım karşılığı iki nüsha olarak düzenlenen bağış makbuzunun aslı nakdi yatıran tarafa verilir, sureti ise sorumlu kişide kalır.

Harcama makbuzlarının şekil ve içeriği

MADDE 6- Yapılacak harcamaların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen tevsik edici belgeler karşılığında yapılması esastır. Bununla birlikte, vergi mükellefi olmayanlara yapılan ödemeler ile karşılığında tevsik edici belge alınması mümkün olmayan durumlarda, her bir gider miktarı 7.000,00 TL'yi (7.000,00 TL dahil) aşmamak üzere bu Genelge'nin eki (EK-5)'te belirtilen şekle uygun olarak düzenlenecek gider makbuzu karşılığında harcama yapılabilir. Harcamalar karşılığında kullanılacak gider makbuzları;

- Bu Genelge eki (EK-5)'te belirtilen şekle uygun olarak düzenlenir.

- Elden yapılacak ödemeler karşılığında iki nüsha olarak düzenlenen gider makbuzunun aslı ödeme yapılan tarafa verilir, sureti ise sorumlu kişide kalır.

Makbuzların kontrolü

MADDE 7- Adayların herhangi bir matbaada bastıracakları bağış ve harcama makbuzlarının, cilt, seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı Yüksek Seçim Kurulu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu görülen makbuzların yenisi bastırılır ve sonuç bir tutanağa bağlanır. Hatalı olanların yerine yeniden bastırılanlar tekrar kontrol edildikten sonra makbuzların tamamı Yüksek Seçim Kurulu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca tasdik edilerek adaya veya görevlendirdiği kişiye zimmetle teslim edilir.

Kullanılmayan makbuzlar, listeler ve diğer belgeler

MADDE 8- Seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile kullanılmayan makbuz ve listeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna tutanak karşılığında teslim edilir.

Yüksek Seçim Kurulu bir ay içinde, adaylara ait seçim hesaplarını, bağışları ve harcamaları inceleyerek varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit eder.

Bu aşamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylara 30 gün süre verilir.

Alınan bağış ve yardımlardan belirtilen limiti (55.598,00 TL) aşan miktar ile harcanmayan kısım Hazineye intikal ettirilir. Kurul bu görevi yerine getirirken Sayıştay Başkanlığı ve gerekli görülen diğer ilgili kamu kuramlarından yardım alabilir.

Yüksek Seçim Kurulunca yapılan inceleme sonuçları kesin olup, incelemenin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde ilan edilir.

Genelge'nin dayanağı

MADDE 9- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanan bu Genelge, Yüksek Seçim Kurulunun 16.03.2023 tarihli ve 146 sayılı Kararı ile 201 sayılı Genelge olarak kabul edilmiştir.

EK-1

MAL BİLDİRİMİ

YÜKSEK SEÇİM KURULU
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI İÇİN MAL BİLDİRİMİ FORMU
BÖLÜM -1 KİMLİK BİLGİLERİ
SIRA
NO
ADI VE SOYADI
DOĞUM TARİHİ DOĞUM
YERİ
YAKINLIĞI (1) T.C. KİMLİK NO


BÖLÜM -2 TAŞINMAZ BİLGİLERİ
SIRA
NO

DEĞERİ
TAŞINMAZIN
CİNSİ (2)
ADRESİ (mahal, ada, parsel no.su
dâhil)
HİSSE
MİKTARI
EDİNME/SATIŞ
TARİHİ
MALİKİN T.C.
KİMLİK NO


BÖLÜM -3 KOOPERATİF BİLGİLERİ
SIRA
NO

KOOPERATİFİN ADI VE YERİ
HİSSE
DEĞERİ
HİSSE
ORANI)
ÜYELİK/AYRILMA
TARİHİ
HİSSEDARIN
T.C. KİMLİK
NO


BÖLÜM -4 TAŞINIR MAL BİLGİLERİ
A- TAŞIT BİLGİLERİ
SIRA
NO
PLAKA
NO
TAŞITIN
CİNSİ (3)
TAŞITIN
MARKASI
EDİNME
DEĞERİ
MODEL
YILI
EDİNME/SATIŞ
TARİHİ
SAHİBİNİN
T.C. KİMLİK
NO

B- DİĞER TAŞINIR MALLAR
SIRA
NO
TAŞINIR MALIN
CİNSİ (4)
EDİNME DEĞERİ MODEL
YILI
EDİNME/SATIŞ
TARİHİ
SAHİBİNİN
T.C. KİMLİK
NO

BÖLÜM -5 BANKA VE MENKUL DEĞERLERE AİT BİLGİLERİ
SIRA
NO
PARA VE MENKUL DEĞERİN NİTELİĞİ (5) MİKTARI CİNSİ SAHİBİNİN
T.C. KİMLİK
NO

BÖLÜM -6 ALTIN VE MÜCEVHERAT BİLGİLERİ
SIRA
NO
CİNSİ DEĞERİ MİKTARI

BÖLÜM -7 BORÇ-ALACAK BİLGİLERİ
SIRA
NO
BORÇLUNUN ADI VE SOYADI (6) ALACAKLININ ADI VE SOYADI (6) BORÇ/ALACAK
TUTARI

BÖLÜM -8 HAKLAR VE BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI
SIRA
NO
HAK (7) VEYA BEYANIGEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLAR EDİNME
ŞEKLİ
SAHİBİNİN
T.C. KİMLİK
NO

AÇIKLAMALAR
1) Yakınlığı sütununa "kendi", "eşi" veya "çocuğu" ibaresi
yazılacaktır.
2) Bu bölüme "bina", arsa" veya "arazi" yazılacaktır.
3) Bu bölüme kara, deniz veya hava ulaşım araçları yazılacaktır,
4) Silah, pul, diğer koleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar,
hayvanlar vs.
5) Yurtiçindeki veya yurt dışındaki bankalarda bulunan para veya
menkul değerler yazılacaktır.
6) Tüzel kişilerde unvan yazılacaktır.
7) Menkul mallara ait ihtira beratı, alametifarika ve telif hakkı gibi
haklar yazılacaktır.
BİLDİRİM SAHİBİNİN
ADI :

SOYADI :

TARİH: .../..../2023
İMZA


EK-2
BAĞIŞ VE YARDIM LİSTESİ

Bağış Yapan Bağış
Miktarı
Banka Hesap
No
(IBAN No)
Tahsilat
Makbuzunun
Sayı Tarih Adı Soyadı T.C. Tarih No
EK-3
HARCAMA LİSTESİ

Belgenin Firma/şahıs Harcamanın Mahiyeti Harcanan Tutar
Sıra No Tarih Numara Tarih Adı/SoyadıEK-4
BAĞIŞ SIRASINDA KULANILACAK MAKBUZ ÖRNEĞİ
ADI-SOYADI
CUMHURBAŞKANI ADAYI
Tarih : ..../..../2023
No:00001
 

CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN
BAĞIŞ MAKBUZU

Miktarı:..................

Yukarıda yazılı miktarı yalnız

............................................................................. TL'yi aldım.
BAĞIŞI ALAN
Adı Soyadı:
Görevi:
Adresi:
İmza:

BAĞIŞI YAPAN
Adı Soyadı:
T.C. Numarası:
İletişim Bilgileri:
İmza:
 
EK-5
HARCAMALAR KARŞILIĞI DÜZENLENEN GİDER MAKBUZ ÖRNEĞİ
ADI-SOYADI
CUMHURBAŞKANI ADAYI
Tarih : ..../..../2023
No:00001
 

CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN
GİDER MAKBUZU

Miktarı:..................

Yukarıda yazılı miktarı yalnız

............................................................................. TL'yi aldım.

ALAN

Adı Soyadı/Unvanı:

İMZA

Kaynak: "2023/146 sayılı YSK Kararı ve eki Genelge" (PDF). resmigazete.gov.tr. 18 Mart 2023. 18 Mart 2023 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2023. 
Telif durumu:

Bu eser 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Vikikaynak'ta yer almaktadır:

Madde 31 - Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.