Tasvir-i Cânan

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Tasvir-i cânan


Billûr gerdeninde ederken muânaka
Bir nevdemîde rûh ile bir hüsn-i pürgarâm
Rûy-ı terinde eylemiş îkâd-ı haclegâh
Elvân-ı subh-ı sâdık u envâr-ı bedr-i tâm

Solgun ziyâyı andırır iklîli turrası
Serpûş-ı zernigâr-ı şafaktan nişan verir
Aglar gözünde safvet-i herdem ter-i kebûd
Âhû nigâhı mürde-i hicrâna cân verir

Etmekte gül dudaklarını handeler tavâf
Gülmekte cebhesinde leb-i taze-i seher
Koklar bahar vechini üşkûfe-i şebâb
Gülgonce-i dehânını âşûb-ı aşk öper

Agzında andelîb-i muhabbet terânehân
Kalbinde mevcesâzdır endîşe-i visâl
Gönlümle çeşm-i nâzı ederken mülâtefe
Rûhunda handerîzdir aşüfte bir hayal

Sıktıkça dest-i pâkini hürmetle ben gelir
Sertâkadem vücûduna bir tatlı âb ü tâb
Bir şevk-i zînîkab olur omzunda mübtesim
Vurdukça sadr-ı tâbına gülgûne-i hicâb

Cenab Şahabeddin