Târîh-i Çeşme-i Sadr-ı a’zam İbrâhîm Paşa Der-Üsküdar

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Hazreti Sultân Ahmed Hân-ı ‘âdil kim odur
Âb-ı rû-yı saltanat İskender-i kişver-sitân

Cûşiş-i çeşme-i lutfu ile sîrâb-ı zülâl
Olmamış bir Üsküdar idi bu ‘âlemde hemân

Anı da âbâd idüp hakkâ vezîr-i a’zamı
Çeşmeler yaptırdı ol sadr-ı kerîm-i kâmrân

Dem-be-dem şâhenşeh-i dehre du’â aldırmadır
Maksadı ol Âsafın hayr eylemekden her zamân

Öyle şâhenşâh-ı zîşânın riyâz-ı şevketin
Böyle şâd-âb eyler işte feyz-i Hallâk-ı cihân

Ana bir böyle vezîr-i a’zama tevfîk idüp
Eyler âb-ı rû-yi ikbâlin mezîd-i bî-kerân

Birbirinden haşre dek dûr itmesün anları Hak
Eylesin hem-dest ü hem-sâye misâl-i ferkadân

Eyleyüp cârî bu dil-cû çeşmeyi sadr-ı güzîn
Âferin-hân-ı senâ oldukda hayl-i kudsiyân

Teşnegân-ı ‘âleme Rahmî didim târîh içün
Gel iç İbrâhîm Paşa zemzemi kıldı revân 1141 (1728-29)

Kaynak: "Gedik, N. (2018). Tarih Düşürme Geleneğinin İzinde Üsküdar'ın Kaybolmuş Yapıları. 2, 245-307" (PDF). 11 Nisan 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
Telif durumu:

Bu eser, başka bir eserin bilimsel olmayan metodlarla oluşturulmuş bir transkripsiyonu veya faksimilesi olup ana eserden bağımsız bir telif hakkı korumasına sahip değildir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'un işlenmiş eserleri tanımlayan 6. maddesine göre; henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler istisna olmak üzere) halinde oluşturulan eser telif korumasına tâbi olacaktır. Ancak bu eser kanunun gösterdiği istisna kapsamında olduğundan kamu malıdır.