Sayfa:Ta'lîm ve Terbiye-i Askeriyye Hakkında Nokta-i Nazarlar.pdf/2

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa istinsah edilmiş
On altıncı kol ordu kumandanı mustafa kemâl

Edirne, 15, 16 Şubat sene 331

Ta'lîm ve Terbiye-i Askeriyye Hakkında Nokta-i Nazarlar


Ta’lîm ve Terbiye-i Askeriyye Kaç Nokta-i Nazardan İcrâ’ Edilebilir?

Ve Her Birinin Gayesi ve Her Birine Atf Olunacak Ehemmiyyetin Derecesi?

İcrâ’ olunan bil-cümle ta’lîmlerden maksad-ı aslî, harbde istihsâl-i muvaffakıyyet için, efrâd ve zâbitânın hâiz olmaları lâzım gelen evsâf ve mezâyâyı onlara bahş etmekdir.

Binâen aleyh ta’lîm ve terbiye-i askeriyyenin hangi nokta-i nazarlardan icrâ’ edilmek lâzım geleceğini meydâna çıkarmak için harbde düstûr-ül-amel olan ta’lîm-nâme ve kanûn-nâmelerimize mürâcaât etmek kâfîdir.

(Piyâde Ta’lîm-nâmesi-2) diyor ki:

“Harb sıkı bir inzibâtın vücûdunu ve bütün kuvâ-yi mâddiyye ve ma’neviyyenin sarf ve isti’mâlini müstelzimdir.”

Bu mâdde tedkîk olunursa makasid-i harbiyyenin te’mîn-i istihsâli için iki şartın vücûbu sâbit olur.

1 -Efrâdı hakikî bir inzibâta alıştırmak, 2 - Neferi muhârebede bütün kuvâ-yi mâddiyye ve kuvâ-yi ma’neviyyesini sarf ve isti’mâl edecek sûretde yetişdirmek işte ta’lîm ve terbiye bu iki nokta-i nazardan icrâ’ edilmek lâzımdır!

İkinci nokta-i nazarın da iki mühimm ve esâslı kısma şâmil olduğu görülüyor:

1 -Kuvâ-yi mâddiyyenin hadd-i a’zamiye îsâli, 2 -Kuvâ-yi ma’neviyyenin hadd-i a’zamiye, derecât-ı âlîyeye îsâli.

Efrâdın zabt ü rabt ve inzibât-ı askerîye alışdırılmaları için icrâ’sına tevessül olunacak ta’lîmler; ta’lîm-nâmede usûle ve zâhire müteallik olmak üzere zikr olunan ta’lîmlerdir: Cüz’-i tâmların muayyen