Sayfa:Sivas Katliamına ilişkin meclis araştırması.pdf/31

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış
-31-
MUHALEFET GEREKÇESİ

2 Temmuz 1993 günü Sivas'da meydana gelen ve 37 insanımızın yakılarak katledilmesiyle sonuçlanan insanlık dışı olayı araştırmakla görevlendirilen TBMM Araştırma Komisyonu, ko­nuyu ciddiyetle araştırmış ve raporun başlangıç kısmında olayları objektif olarak rapora yan­sıtmıştır. Ancak; komisyon üyelerinin çok iyi niyetine karşın ve TBMM'nin ortak mutabakatı ile bir rapor hazırlanması konusundaki çabalara rağmen raporun sonuç kısmında hepimizin rahatlıkla kabul edebileceği ve savunabileceği sağlıklı bir değerlendirme yapılamamıştır.

Olayı Aziz Nesin'in kişiliğine ve sözkonusu etkinliklerde yaptığı konuşmalar Üzerine olu­şan "Tahrik'e" bağlamak; olayın boyutlarını daraltmakta ve asıl dikkat çekilmesi gereken ya­nını gizlemektedir.

Bu insanlık dışı eylem: Laikliğe, Cumhuriyete, Demokrasiye, özgür düşünceye, Kültür ve sanata karşı planlı, programlı ve örgütlü olarak yapılmış alçakça bir saldırıdır.

Aziz Nesin veya onun etkinliklerin açılışında yaptığı konuşma sadece bir bahanedir. Sal­dırganların Cumhuriyetin temelinin atıldığı kongre binasına saldırmaları, Atatürk büstünü yerinden söküp atmaları, asıl amacın ne olduğunu açıkça göstermektedir.

12 Eylül sonrası darbecilerin izlediği politikalar sonucu güçlenen ve bir siyasi güç haline gelen şerait özlemcisi fanatik dinci grupların bir provası olarak değerlendirebileceğimiz bu olayı "Düşünce ve kanaat hürriyetinin, hiç bir kimseye başkalarının fikir ve inançlarına hakaret et­me şeklinde kullanılamayacağı açıktır" şeklinde yorumlamak büyük bir yanlıştır. Böylesine bir yaklaşım bu fanatik dinci gruplara cesaret vermektedir. Bu yaklaşımlarla Türkiye için bü­yük bir tehlike oluşturan gerçekleri gizlemiş oluruz. Çok ciddî bir çalışma sonucu hazırlanan bu olayla ilgili raporda bir tek kelimeyle, gericilikten, irticadan, laiklikten ve demokrasiden bahsedilmemiş olması, bu ciddî komisyondan büyük beklentisi olan Laiklik ve Demokrasi ta­raftarı geniş halk yığınlarında hayal kırıklığı yaratacak ve insanlarımızın demokrasi içerisinde sorunların çözümü konusundaki inançları umutsuzluğa dönüşecektir.

Bu nedenlerle bu konudaki düşüncelerimi ve değerlendirmemi, bu rapor üzerine açılacak olan genel görüşmede açıklama hakkımın saklı kalması kaydı ile komisyonumuz tarafından hazırlanan rapora muhalefet olduğumu bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla

Mustafa Kul
Erzincan

ŞERH

T.B.M.M. Genel Kurulunun 123 üncü Birleşiminde 6.7.1993 tarih ve 248 sayılı kararı ile kurulan 10/107, 108, 109, 111 ve 114 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonumuz çalışma­larını sürdürerek Raporunu Tamamlamıştır. Bu Rapor'da yeterince vurgulanmayan veya veril­mesi gereken üslubu bulamayan bazı noktaların ayrıca belirtilmesini gerekli görmekteyim.

  1. Genel olarak Raporda, olayların doğrudan doğruya alınan ifadelerle izah edilmeye

çalışılması zaman zaman gereksiz ayrıntılar ortaya çıkarmış; önemine göre fazla veya eksik vur­gulara yol açmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı : 369)