Sayfa:Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi.pdf/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış
görevine son verir. Bir şahıs kabul eden Devletin ülkesine gelmeden önce de istenmeyen veya kabule şayan olmayan şahıs olarak ilan edilebilir.
f2. Gönderen Devlet bu maddenin 1 inci fıkrasında kayıtlı yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddeder veya makul bir süre içinde yerine getirmezse, kabul eden Devlet ilgili şahsı misyonun bir üyesi olarak ta­nımayı reddedebilir.


Madde 10

f1. Kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığına, veya mutabık kalınacak başka Bakanlığa, aşağıdaki husus­lar bildirilecektir;
a) Misyon üyelerinin tayini, gelişleri ve kesin ayrılışları veya misyondaki görevlerinin sona ermesi;
b) Misyonun bir üyesinin ailesine mensup olan bir şahsın gelişi ve kesin ayrılışı ile uygun bulunduğun­da, bir şahsın misyonun bir üyesinin ailesine dahil olması veya bu durumdan çıkması;
c) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen şahıslar tarafından istihdam olunan özel hizmetçilerin gelişi ve ke­sin ayrılışları ile gerektiğinde, bunların sözkonusu şahısların hizmetinden ayrılmaları vakıası;
d) Kabul eden Devlette ikamet eden şahısların misyon üyeleri olarak veya ayrıcalık ve bağışıklık tanı­nan özel hizmetçiler olarak istihdam edilmeleri ve bu görevlerine son verilmesi.
f2. Mümkün olan hallerde, geliş ve kesin ayrılışlar önceden de bildirilecektir.


Madde 11

f1. Misyonun kadrosu hakkında özel anlaşma bulunmadığı takdirde, kabul eden Devlet kendisinin için­de bulunduğu durum ve koşulları ve sözkonusu misyonların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak misyo­nun kadrosunun kendince makul ve normal sayılan hadler dahilinde tutulmasını talep edebilir.
f2. Aynı şekilde, kabul eden Devlet, benzer sınırlar içinde ve ayırım gözetmeksizin belirli bir sınıfa mensup memurları kabul etmeyi reddedebilir.


Madde 12

f1. Gönderen Devlet, kabul eden Devletin önceden açık rızası olmadan misyonun kurulduğu mahallerden baş­ka yerlerde misyonun bir kısmını teşkil eden bürolar kuramaz.


Madde 13

f1. 1. Misyon şefi, kabul eden Devlette carî olan ve yeknesak bir tarzda uygulanacak usule göre, ya iti­matnamesini takdim ettiği zaman veya gelişini bildirdiği ve itimatnamesinin aslına uygun bir örneği kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığına veya mutabık kalınacak başka bir Başkanlığa tevdi olunduğu zaman, ka­bul eden Devletteki görevine başlamış sayılır.
f2. İtimatnamelerin veya bunların gerçek suretlerinin takdim sırası, misyon şefinin geliş tarihi ve saatine göre tayin olunur.


Madde 14

f1. Misyon şefleri aşağıda gösterilen üç sınıfa ayrılır :
a) Devlet Başkanları nezdinde akredite edilen Büyükelçiler veya Nonslar ile muadili rütbedeki diğer misyon şefleri;
b) Devlet Başkanları nezdinde akredite edilen Murahhaslar, Elçiler ve Enternonslar;
c) Dışişleri Bakanları nezdinde akredite edilen Maslahatgüzarlar;
f2. Öncelik sırası ve nezaket kuralları dışında, misyon şefleri arasında sınıfları dolayısıyla bir fark göze­tilmeyecektir.


Madde 15

f1. Misyon şeflerinin tayin edileceği sınıf, Devletler aracında varılan mutabakatla tespit olunur.


Madde 16

f1. Misyon şefleri, kendi sınıfları dahilinde 13 üncü madde uyarınca görevlerine başlayış tarih ve saati­ne göre öncelik taşırlar.