Sayfa:12 Eylül 1980 RG.pdf/14

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış
Sayfa : 14
12 Eylül 1980 — Sayı : 17103
RESMÎ GAZETE   İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
  E. No: 1979/203
  K. No : 1980/220
  Davacı: K. H.
  Sanık İbrahim Arık: Müslüm oğ. 1985 doğ. Kocaeli nüfusuna kayıtlı.
  Suç: Yayın yolu ile devletin askeri kuvvetlerini elanan tahkir ve tezyif etmek.
  Suç Tarihi: 2/Nisan 1979
  Mahkememizden verilen 16/5/1980 tarihli 979/203 E - 980/220 K. sayılı karar ile davanın İzmir Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinden görülmek üzere Mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş olup, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile gıyabî kararın kendisine tebliği mümkün olmadığından, işbu gıyabî kararın 7201 SK. nun 28. md. gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, tebliğ masrafının sanıktan alınmasına, ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde Kanunyoluna başvurulma­dığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağına oy birliği ile karar verildi.13674 / 1

E. No : 978/253


  E. No : 978/253
  K. No : 980/134
  Davacı: K. H.
  Mağdur: Sadi Kılınç
  Mağdur - Sanık: Mehmet Ali Elmas, Erkan Güney Doğan Kapan: Zübeyir oğ, 1957 doğ. İzmir Bornova halkından.
  Sanıklar: 1 — Mustafa Uzun: Sadık oğ. 1954 doğ. Antalya İli Tahıl pazarı hal­kından. 2 — Mehmet Özeles, 3 — Mete Tataroğulları, 4 — Atilla Dokuzoğuz 5 — İsma­il, Sarıgül, 6 — Bülent Çiftlik, 7 — Kemal Tekin, 8 — Habil Tunç, 9 — Ömer Güven, 10 — Yücel Yılmaz.
  Suç: öldürmeğe teşebbüs
  Suç Tarihi: 2/10/1977
  Yukarıda sanıklar hakında Mahkememizden yapılan açık duruşma sonunda:
  Mahkememizden verilen 24/3/1880 tarihli ve 978/253 980/134 sayılı karar ile davanın İzmir Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde görülmek üzere mahkememizin gö­revsizliğine karar verilmiş olup, sanık Mustafa Uzun'a vs mağdur - sanık Doğan Kapan'a karar tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı Kanunun 38. maddesi gereğince kararın Resmî Gazete'de ilânen tebliğ olunmasına, ilân masrafının sanık Mustafa Uzun, mağdur - sanık Doğan Kapan'dan tahsiline, ilân tarihinden itibaren 15 gün için­de kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı oy birliği ile karar verildi.13674 / 2


  Boyabat İcra Hukuk Hâkimliğinden :
  1980/7
  Tahsin Doğan vekili Avukat Tuncay Altay ile Boyabat Tekke K. den Osman Arlı ve arkadaşları arasında Hakimliğimizde yapılan Haczin Kaldırılması ve istihkak dava­sında :
  Davalı Osman Arlı'nın bilinen adresine meşruhatlı davetiye çıkartıldığı ve teb­liğ edilemediği zabıtaca yaptırılan tahkikattan da adresinin meçhul olduğu bildiril­miştir. Davalı Osman Arlı'nın Duruşma günü olan 26/9/1980 günü saat 9.00 da İcra Hukuk Hâkimliğinde hazır bulunması ibraz etmek istediği belgeleri muayyen günde göndermesi gelmediği takdirde gıyabında mahkeme yapılacağı ve karar verileceği HUMK nun 509 ve 510 ncu maddeleri gereğince tebliğ olunur.13857