Sayfa:12 Eylül 1980 RG.pdf/13

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış
12 Eylül 1980 — Sayı : 17103
Sayfa : 13
RESMÎ GAZETE  Adana 2. Sulh Ceza Hâkimliğinden:
  Esas No : 1978/1130 - 1360
  Karar No: 1978/1350
  Hırsızlık suçundan sanık Mehmet Tahir oğlu Fadime'den olma 1962 d. lu Hay­rettin Uçar hk. Mahkememizin 10/11/1978 günlü ve esas 1978/1130 Karar 1978/1350sayılı ilamıyla T.C.K. nun 491/3, 522, 54/3 59. M. 647 S. Y. 4, 40 M. maddeleri uyarınca (iki ay onbeş gün hp. cezası) yerine 680 lira ağ. para cezasıyla mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı tebligat yasasının 28 nci maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından sanığın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine.
  İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına ve bir sureti­nin mahkeme divanhasine asılmasına karar verilmiştir.
  İlânen tebliğ olunur.13660


  Esas No: 1980/75
  Karar No: 1980/166
  Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Mustafa ve Hayriyeden olma 1927 D. lu Arif Gürbüz hk. Mahkememizin 6/3/1980 günlü Esas 1980/75 Karar 1980/166 sayılı ilamıyla T.C.K. nun 656/1, 5435 S. Y. 2248 S. Y. 647 S. K. 4. Maddeleri uyarınca (850 lira hf. para cezası ile cazalandırılmasına) cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gı­yabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 Sayılı Tebligat Yasasının 28 inci maddesin­deki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kal­dığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri uyarınca hükmün Resmî Gazete'de ilânen tebliğine.
  İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğine yapılmış sayılmasına ve bir su­retinin Mahkeme Divanhanesine asılmasına karar verilmtişr.
  İlânen tebliğ olunur.13661

Ödemiş Sorgu Hâkimliğinden:
  E. No: 1980/16
  K. No: 1980/49
  Sanıklar: 1 — Halil Baransal - OOsman oğlu, Elmas'tan olma, 1994 D. lu, Uşak merkez Aybey Mahallesi 335 - 357 H. de nüfusa kayıtlı olup halen Ödemiş Atatürk Mahallesi, Fuzuli Sokak No. 17 de oturur. Ödemiş Endüstri Meslek Lisesinde öğretmen.
  2 — Haluk Türkşen - Mustafa oğlu, Sırrı'den olma, 1954 D. lu, Ödemiş Merkez İnönü Mahallesi 718 H. de nüfusa kayıtlı olup ödemiş Cumhuriyet Mahallesi, Beşgöz Sokakto bîla noda uturur. Ödemiş İmam Hâtip Lisesinde öğretmen.
  21/1/1980 müzakkereye istinaden gıyaben tutuklu.
  Suç: Öldürmeğe eksik kalkışmak, ideolojik nedenle topluca silahla tehdit, ızrar, 6136 S. K. na uymamak.
  Karar : Yukarıda açık hüviyetleri yazılı sanıkların kendilerine isnad olunan suç­lar Sıkıyönetimin ilânını gerektiren suçlar cümlesinden olduğu cihetle Hâkimliğimi­zin görevsizliğine, dosyanın 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 15. mad. gereğince görevli ve yetkili İzmir Sıkıyönetim Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup, tüm aramalara rağmen yakalanamayan gıyaben tutuklu sanık Haluk Türkşen'e Hâkimliğimizin görevsizlik kararı tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 31. Md. gereğince görevsizlik kararının ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılmasıa, ilân masrafının sanık­tan alınmasına dair verilen karar ilânen tebliğ olunur.13666