Sayfa:12 Eylül 1980 RG.pdf/12

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu sayfa doğrulanmış
Sayfa : 12
12 Eylül 1980 — Sayı : 17103
RESMÎ GAZETE  Tosya Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
  1980/93
  Davacı TEK tarafından davalılar Tosya Ekincik Köyünden Mustafa Usta ve Döndü Usta aleyhlerine açılan irtifak hakkı tesisinin tapuya tescili davasının yapılan duruşması sırasında:
  Davalıların bildirilen adreslerine çıkarılan ihtarlı davetiyenin davalıların tanınmadığından bahisle bila tebliğ iade edilmiş, yapılan araştırmada adreslerinin tesbiti mümkün olmadığından adreslerinin meçhul olması nedeni ile ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla adı geçenlerin duruşmanın bırakıldığı 16/10/1980 günü bizzat du­ruşmaya gelmeleri veya kendilerini kanuni bir vekille temsil ettirmeleri, aksi halde gıyap kararı çıkarılmadan 6830 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince karar verileceği meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân ve tebliğ olunur.13643


  1980/91
  Davacı TEK tarafından davalı Mehmet Can aleyhine ikame olunan irtifak hak­kı tesisinin tapuya tescili davasının yapılan muhakemesi sırasında:
  Davalının bildirilen adresine çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tanınmadığından bahisle bila tebliğ iade edilmiş, yapılan araştırmada davalının adresinin tesbiti müm­kün olmadığından adresinin meçhul olması nedeni ile ilânen tebliğine karar veril­miş olmakla adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 16/10/1980 günü bizzat duruş­maya gelmesi veya kendisini kanuni bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyap ka­rarı çıkarılmadan 6830 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre karar verileceği meşruhatlı davetiye yerine kaim olmak, üzere ilân ve tebliğ olunur.13644


  İzmir 8 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
  1980/117
  Davacılar Yüksel Tanparlar ve Mehmet Ali Tanparlar tarafından davalı Kadri Güneyli aleyhine açılan tapu iptali davasında:
  Davalının Alı Emri, 2. Cadde Dicle Apt. No. 2/2 Diyarbakır adresine tebligat ya­pılamadığından ilânen davetiye tebliğine karar verilmiştir.
  Bu davalının İzmir 8 nci Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak 29/9/1980 günü saat 10.00 daki duruşmasında hazır bulunması veya vekil bulundurması aksi halde adına aynı suretle gıyap kararı ilânına karar verileceği ilân olunur. 13651


  Soma Asliye Hukuk (Kadastro) Hâkimliğinden:
  1980/334
  Davacı Soma Samancı Mah. den Cemile Göktaş, Cuma Mah. den Gülal çekilleri Somada Avukat Özgür Aydın tarafından Cuma Mah. den Fatma İkiz aleyhine açı­lan Soma Kurtuluş Mahallesi 147 ada, 143 - 144 ve 166 parsellerle müvekkilleri ile davalı adına tesbiti yapılan kadastro tesbitinin iptali ile mezkûr parsellerin mevkileri adına tescil davasının yapılan duruşmasında verilen ara kararı gereğince:
  Davalı Fatma İkiz'ın adresine çıkarılan davetiyenin tebliğ edilmediği yapılan araştırmada adresinin bulunamadığından davalıya ilânen tebligat yapılmasına karar verilmekle; davalı Fatma İkiz'in duruşma günü olan 12/11/1980 saat 9.00 da mahkememiz de hazır bulunmadığı takdirde işbu ilânın dava dilekçesi ve duruşma günü da­vetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur.13652