Revan'a saldırmayı planlayan Tiflis Hanı'na karşı Azerbaycan hanları, Erzurum valisi, Bayezid mutasarrıfı ve Kürt emirlerinin hazır olmasının istenmesi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Şevketlü Kudretlü Kerâmetlü Adâletlü Veliyy-i Ni‘metim Efendim Pâdişâhım,

Revan Hanı Gulâm Ali Han gûyâ Tiflis hanının desîsesiyle i‘dâm olunduğu haberi bundan akdem Kars muhâfızı tarafından inhâ olunmakdan nâşî hân-ı mesfûr Revan'a itâle-i dest-i tecâvüz dâ‘iyesinde olur ise Hoy hanı vesâir hânân-ı Azerbaycan ile bi'l-muhâbere mukaddem me’mûr oldukları vechile müdâfa‘a ve Revan'a küffârı bakdırmamağa ikdâm eylemeleri Erzurum ve Çıldır vâlileri ve Kars muhâfızı ve Bâyezid mutasarrıfına evâmir ve kavâ’im-i ekîde ile tenbîh olunduğu muhât-ı ilm-i âlîleridir. Bu gece ba‘de'l-mağrib Erzurum Vâlisi Süleyman Paşa ve Bâyezid Mutasarrıfı İshak Paşa kullarının tahrîrâtları vârid ve lillâhi'l-hamd ve'l-minne keyfiyyet zannımız gibi olmayup Gulâm Ali Han Tiflis hanına izhâr-ı inkıyâd ve ma‘âzallâhi te‘âlâ kal‘ayı eyâdî-i küffâra teslîm edecek etvârdan bir dürlü fâriğolmadığını ahâlî-i Revan ve Hoy Hanı Ahmed Han ve İshak Paşa mu‘âyene ve mezbûr Gulâm Ali'yi ve karındaşını ahâlî-i mezbûre katl ve Hoy Hanı Ahmed Han'ın akrabâsından Muhammed Han'ı Revan'a han nasb eyledikleri ve Azerbaycan hanları askerlerini cem‘ ve hâzır u âmâde oldukları ve Erzurum vâlisi ve Bâyezid mutasarrıfı ve ümerâ-yı Ekrâd dahi me’mûriyet-i sâbıkaları üzre müheyyâ olmalarıyla küffâr tarafından hareket ihsâs olunduğu gibi taraf taraf mukâbeleye kıyâm edecekleri vesâir hâlât ve havâdis muharrer olmağın gelen evrâkın cümlesi atebe-i ulyâlarına takdîm olunduğu ve ma‘rûzât-ı mezkûre manzûr-ı şâhâneleri oldukdan sonra iktizâsına göre ekîd ü şedîd emirler ısdâr ve serî‘an ihrâc olunacağı ve inşâ’allâhü te‘âlâ işlerin gelişine göre tevfîk u nusret-i Hak, Ümmet-i Muhammed'e yâver olmak alâmetleri siyâk u sibâk-ı kârdan istidlâl olunmakda idüği ma‘lûm-ı âlîleri buyuruldukda emr ü fermân şevketlü kudretlü kerâmetlü adâletlü veliyy-i ni‘metim efendimindir.


Benim Vezîrim,

Gayri bu mel‘ûnun kasdı ve Rusyalu ile ittifâkı olduğundan hemân günbegün kendisine takviyyet ve ma‘âzallâhi te‘âlâ Revan'a kasdı gün gibi zâhirdir. Hemân iktizâsınca ekîd ü şedîd evâmirlerin ısdârı bir gün ve belki bir sâ‘at mukaddem elzem olmağla gayret ü ihtimâm etdiresin.