Resmî Gazete/6 Ağustos 2011/Veliköy Belediye Başkanlığından

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Veliköy Belediye Başkanlığından:

Aşağıda yeri ve vasıfları belirtilen, Belediyemiz Kamu Tüzel kişiliğine ait taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A-36.maddelerine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

İLÇESİ: ÇERKEZKÖY

KASABASI: VELİKÖY

MEVKİİ: YALIBOYU (ÇORLU-ÇERKEZKÖY DUBLE YOLU ÜZERİ)

İMAR DURUMU: SANAYİ ALANI (TAKS=%50, KAKS=%100, H=18,50)

ADA: 510

PARSEL: 1

YÜZÖÇLÜMÜ: 20361 M2

BELEDİYE HİSSESİ: TAM

TAHMİNİ BEDEL: 1.325.000,00.-TL.

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: 40.000,00.-TL.

İHALE TARİHİ: 24.08.2011

İHALE SAATİ: 14:00

İhaleye katılacaklarda aranan şartlar;

1 - Taşınmaz mallarla ilgili ihale şartnamesini istekliler, Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler.

2 - İsteklilerden, Yerleşim yeri belgesi ve Nüfus Cüzdanı örneği vermeleri ve tebligat adresi beyan etmeleri gerekmektedir.

3 - İstekliler, Ada-parseli belirtilen ve ilanda gösterilen geçici teminat tutarını 2886 sayılı yasaya uygun şekilde yatırmaları veya banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir.

4 - İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerin 2011 yılında düzenlenmiş olan vekaletname vermeleri,

5 - İhaleye katılmak isteyen firma ve kuruluşlardan Ticaret ve Sanayi Odasından Faaliyet belgesi, Ticaret ve Sicil Memurluğundan Tapu kanuna göre düzenlenmiş yetki belgesi ve imza sirküleri vermeleri,

6 - İstekliler, Belediyemizden temin edilen ihale satış şartnamesini imzalayarak, istenilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı D.İ.K 37 ve 38 madde hükümlerine uygun olarak hazırlanacak teklif zarfları ile yukarıda belirtilen gün ve saatte belediyemizde ihale teklif zarflarını Belediye Encümenine teslim etmeleri veya postadan gelecek teklif zarflarının ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir.

7 - İstekliler, 2886 ve 4734 sayılı yasalara göre ihalelerden yasaklı olmadıklarına dair taahhütname vermeleri,

8 - İsteklilerin Belediyemize borcu olmadığına dair yazı getirmeleri gerekmektedir.

9 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte toplanacak belediye encümeni tarafından yapılacaktır.

10 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

ADRES

Veliköy Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Meydanı No:2

Veliköy Beldesi/ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ

İLETİŞİM

Tel: 0 282 747 60 07 – 747 65 22 e-posta :genel@velikoy.bel.tr

Faks: 0 282 747 65 21

6305/1-1