Resmî Gazete/3 Mayıs 2020/Atatürk Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar[değiştir]

Amaç[değiştir]

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanları ile yönetim organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam[değiştir]

Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanları ile yönetim organlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak[değiştir]

Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar[değiştir]

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MODTEAM): Atatürk Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İkinci Bölüm: Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları[değiştir]

Merkezin amacı[değiştir]

Madde 5 – (1) Merkezin amacı; moda ve tekstil tasarım alanında araştırma, inceleme, tasarım ve uygulama yapma, yayın hazırlama, konferans ve sempozyum düzenleme, yenilikçi tasarımlar geliştirme, sektöre danışmanlık hizmeti verme, öğrenci – kursiyer – sektör çalışanlarına eğitim verme, uygulama ve staj ortamı sağlama, örgün eğitim yapan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümüne destek olma, Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ilgili moda ve tekstil programlarına destek verme, Atatürk Üniversitesi kurumsal kimliğine ait ürün ve tasarım çeşitliliğinde uygulama faaliyetlerini yürütmektir.

Merkezin faaliyetleri[değiştir]

Madde 6 – (1) Merkez amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Farklı uzmanlık alanlarından tasarımcı ve araştırmacıları bir araya getirerek Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sektörde yer alan işletmelerle tasarım ve üretim projeleri yürütmek.

b) Eğitim, araştırma, inceleme ve uygulama sonuç çıktılarını belgelendirerek e-arşiv oluşturmak.

c) Moda ve tekstil tasarımı ile ilgili yayınlar yapmak.

ç) Sempozyum, panel, seminer, kongre, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

d) Alana yönelik sergiler düzenlemek.

e) Yenilikçi ürünler geliştirerek, moda ve tekstil tasarımı alanına katkı sağlamak.

f) Moda ve tekstil tasarım sektöründen gelecek istekler doğrultusunda, danışmanlık yapmak, üretim yapmak, eğitim vermek.

g) Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümüne destek olmak.

ğ) Atatürk Üniversitesi kurumsal kimliğine ait ürün ve tasarım çeşitliliğinde uygulama faaliyetlerini yürütmek.

h) Geçmişten bugüne Erzurum ve yöresinde bulunan giyim kültürünü inceleyerek e- arşiv oluşturmak.

ı) Geliştirilen ürünlerin tanıtımı, pazarlanması ve değerlendirilmesini sağlamak, kişiye özel moda tasarımı faaliyetlerini yürütmek, gerektiğinde sektör temsilcileriyle iş birliği gerçekleştirmek.

i) Talep halinde kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve diğer kuruluşlar için bilirkişilik, ekspertiz çalışmaları yapmak ve rapor düzenlemek.

j) Konusuyla ilgili uluslararası konferans, sempozyum, kongre, panel, atölye, sergi, ödüllü yarışma vb. faaliyetler düzenlemek, bu konuda çalışanları teşvik etmek.

k) Araştırmaların sonuçlarını yayınlamak, ürünleri sergilemek, moda ve tekstil tasarımı ile ilgili dergi, kitap, broşür, rehber ve katalog basım ve dağıtımı yapmak.

l) Başta Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü akademik personeli olmak üzere bu alanlarda çalışan tüm araştırmacılara ve sanatçılara, talepleri halinde, Müdür ve Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile Merkezin faaliyetleri konusunda iş birliği protokolleri oluşturmak.

m) Her düzeydeki öğrenciler ile diğer talep eden kursiyer ve sektör çalışanlarına yönelik moda tasarımı, bilgisayarlı kalıp, elde kalıp, moda ve mekân, moda gösterisi, üç boyutlu manken üzerinde özel giysi tasarımları, dijital moda tasarımı ile ilgili; kurs, workshop ve yaz okulları düzenlemek.

n) Moda ve Tekstil Tasarım alanında her meslek ve yaş grubuna yönelik boş zamanları değerlendirme amaçlı geleneksel bez bebek yapımı, amigurumi, takı tasarımı, aksesuar, şapka tasarımı ile ilgili hobi atölyesi oluşturmak.

o) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.

ö) Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Üçüncü Bölüm: Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri[değiştir]

Yönetim organları[değiştir]

Madde 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür Yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

Müdür[değiştir]

Madde 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle yenisi görevlendirilir.

(2) Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde, yerine Müdür Yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri[değiştir]

Madde 9 – (1) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işleyişi konusunda bütün tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

c) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

ç) Merkez tarafından verilen hizmetleri planlamak ve uygulamaları denetlemek, bu çerçevede konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak süresi içinde Rektöre sunmak.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

f) Rektör tarafından verilen görevleri yapmak.

Müdür Yardımcıları[değiştir]

Madde 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanında eğitimi ve deneyimi olan ya da Merkezin amaçlarına katkı sağlayabilecek nitelikteki öğretim elemanları arasından bir ya da iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür Yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan Müdür Yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevlendireceği Müdür Yardımcısı, Müdürün katılamadığı toplantılara başkanlık eder ve Müdüre altı aya kadar vekâlet eder.

Müdür Yardımcılarının görevleri[değiştir]

Madde 11 – (1) Müdür Yardımcıları, Müdüre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Kendisine bağlı birimlerin amacına uygun olarak işleyişini sağlamak, buna ilişkin tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Müdürün görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak.

c) Müdürün vereceği görevleri yapmak.

ç) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu[değiştir]

Madde 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Müdürün önerdiği Merkezin faaliyet alanında eğitimi ve deneyimi olan ya da Merkezin amaçlarına katkı sağlayabilecek nitelikteki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen 4 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri[değiştir]

Madde 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine ve Merkezin amaçlarına uygun olarak bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerin planlanmasında müdüre yardımcı olmak.

b) Merkezin ilgili esaslara uygun olarak araştırma alanlarına ilişkin uygulama plan ve prosedürlerinin taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

c) Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin desteklenme esaslarını tespit etmek, bu esaslar doğrultusunda desteklenecek öncelikli projeleri belirlemek, Rektörün onayına sunmak ve bunların yürütülmesini izlemek.

ç) Merkezin bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli belirlemek.

d) Müdürlükçe hazırlanan programları incelemek ve karara bağlamak.

e) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olmak üzere karar almak.

f) Müdür tarafından önerilen konuları karara bağlamak.

Dördüncü Bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler[değiştir]

Eğitim-öğretim faaliyetleri[değiştir]

Madde 14 – (1) Merkez tarafından diğer kurum, kuruluş ve kişilere yönelik verilen eğitim hizmetleri Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün ya da yasal çerçeveye uygun birimlerin koordinasyonu ile gerçekleştirilir.

Çalışma birimleri[değiştir]

Madde 15 – (1) Merkez bünyesinde; görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından açılmasına onay verilen çeşitli çalışma birimleri oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı[değiştir]

Madde 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır. İhtiyaç halinde, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği yapılan tüm kurum ve kuruluşlardan da personel desteği alınabilir.

Ekipman ve demirbaşlar[değiştir]

Madde 17 – (1) Merkez faaliyetleri ve araştırmaları kapsamında alınan her türlü teçhizat, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Arşiv[değiştir]

Madde 18 – (1) Merkezin bünyesinde korunan tasarımcıların çalışmalarından oluşan arşivin mülkiyeti Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümüne aittir.

Hüküm bulunmayan haller[değiştir]

Madde 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük[değiştir]

Madde 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme[değiştir]

Madde 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.