Resmî Gazete/3 Mayıs 2020/İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ürünleri Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar[değiştir]

Amaç[değiştir]

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ürünleri Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam[değiştir]

Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik; İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ürünleri Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak[değiştir]

Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar[değiştir]

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma-geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) İSTE-TTO: İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini,

ç) Merkez (İSTE-DÜM): İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ürünleri Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İkinci Bölüm: Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları[değiştir]

Merkezin amaçları[değiştir]

Madde 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: a) Doğu Akdeniz için ekonomik değeri yüksek olan karides ve alternatif balık türleri üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak, yaygınlaştırmak ve geliştirmek, bu türlerin bölgede yetiştiriciliğinin artırılmasına yönelik pilot bir üretim merkezi oluşturmak, bu konuda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

b) Merkezin çalışma alanlarında bilimsel faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin artırılmasına katkıda bulunmak.

c) Merkezin çalışma alanlarında laboratuvar kurmak ve araştırma altyapısı oluşturmak.

ç) Kamu kurumları ve özel sektör girişimcileri ile araştırmacıların Merkezin çalışma alanlarındaki üretim ve araştırma taleplerini ilgili mevzuata uygun olarak karşılamak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde kuruluşlar ve üniversiteler ile disiplinlerarası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesi konusunda İSTE-TTO ile işbirliği yapmak ve çalışmalar yürütmek.

e) Patent, lisans anlaşmaları, faydalı model, teknoloji transferi konularında Üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet politikalarına uygun olarak İSTE-TTO ile işbirliği yapmak.

f) Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yapabilme ve yürütme kapasitesini artırmak için çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları[değiştir]

Madde 6 - (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin çalışma alanlarına uygun olarak bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulamalar için gerekli üretim altyapısını oluşturmak.

b) Bilimsel araştırma projeleri sunmak ve bu projelere altyapı desteği (laboratuvar, yetiştiricilik ve deneme üniteleri) sağlamak.

c) Özel sektörün, kamu kurumlarının ve araştırmacıların ihtiyaç duydukları danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri döner sermaye kapsamında vermek.

ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda; İskenderun Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde, ulusal veya uluslararası düzeyde; kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre, eğitim programları ve benzeri etkinlikleri düzenlemek, katılımcılara katılım belgesi ve sertifika vermek.

d) Merkezin çalışma alanına giren konularda yayın faaliyetlerinde bulunmak.

e) Merkezin amaçlarına uygun olan bilimsel ve teknolojik faaliyetler ile diğer çalışmaları gerçekleştirmek.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, kamu kurumları ve özel sektör ile işbirliği içinde olmak ve belli protokoller doğrultusunda ortak çalışmalar yürütmek.

Üçüncü Bölüm: Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri[değiştir]

Merkezin yönetim organları[değiştir]

Madde 7 - (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri[değiştir]

Madde 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin faaliyetlerine ilişkin konularda Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği yapmak.

e) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

g) Merkez bünyesinde yapılacak her türlü etkinliğin organizasyonunu yapmak ve koordinasyonunu sağlamak.

(3) Müdür; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdür yardımcıları ve görevleri[değiştir]

Madde 9 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdür yardımcılarının altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevleri sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcılarının görevi; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, Müdüre, Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır.

Yönetim Kurulu[değiştir]

Madde 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri[değiştir]

Madde 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları ile ilgili konularda kararlar almak; çalışma düzenini tespit etmek.

b) Üretim ünitesi ve laboratuvarda çalışacak personelin niteliklerini belirlemek; ünite ve laboratuvarlarla ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak.

c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda kararlar almak.

ç) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.

d) Rapor, proje teklifi ve benzeri yazışmalar ile Merkezin tüm faaliyetlerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

e) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak.

f) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek ve bu konuda İskenderun Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yapmak.

g) Merkezin bünyesinde kurulabilecek çalışma grupları ve bunlarda görevlendirilecek araştırmacılarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak, Müdürün gündeme getireceği Merkez ile ilgili konuları karara bağlamak.

ğ) Yılsonu faaliyet raporlarını değerlendirerek Rektörlüğe sunulmasını sağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri[değiştir]

Madde 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversite içinden veya dışından su ürünleri alanı ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla yılda en az bir kez toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

Dördüncü Bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler[değiştir]

Merkez sekreteri ve görevleri[değiştir]

Madde 13 – (1) Merkez sekreteri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıllığına görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez sekreterinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b) Oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda ve Danışma Kurulunda raportörlük yapmak.

Ekipman ve demirbaşlar[değiştir]

Madde 14 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin yönetim ve denetiminde kullanılır.

Harcama yetkilisi[değiştir]

Madde 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı[değiştir]

Madde 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Mali hükümler[değiştir]

Madde 17 – (1) Merkez bünyesinde yapılacak tüm iş ve işlemlerde, 14 Ağustos 2016 tarihli ve 29801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskenderun Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller[değiştir]

Madde 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük[değiştir]

Madde 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme[değiştir]

Madde 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.