Resmî Gazete/2 Mayıs 2020/T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bakım Onarım İşleri İhale Edilecektir

Fabrikamız Pompa, Küspe Yolu Bantları ve Taraklı Transport Bakım Onarım işleri işi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2020/226610

1- İdarenin

a) Adresi: Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası: Telefon: 0 266 865 19 40 (4 Hat) Faks: 0 266 865 26 04-05

2- İhale konusu hizmetin

a) niteliği, türü ve miktarı: Fabrikamız tüm tesis pompalarının bakım onarımı, Küspe yolu bantları ve taraklı transport bakım onarımı ve küspe prese akış oluklarının değişiminin teknik şartlara uygun şekilde “ANAHTAR TESLİMİ OLARAK YAPILMASI” işin konusunu teşkil etmektedir.

b) yapılacağı yer: Susurluk Şeker Fabrikası

c) işin süresi: Yer teslimini müteakip 90 takvim gününde tamamlanacaktır.

3- İhalenin a) yapılacağı yer: Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati: 12 Mayıs 2020 Salı saat 14.30

4- İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.