Resmî Gazete/1 Aralık 1928/İktisat Vekaletinden

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Balıkesir Vilayetinin su sığirlık kazasının demir kapo kariyesinde kâm olup imtiyazı 2 Teşrinisani 313 (14 Kasım 1893) tarihli fermanla ihale kılınmış olan Antimuvan madeninin tasfiyeye tabi on beş hissesi müddeti kanuniyesi zarfında tasfiye idilmemiş olmasına mebni Hükümetçe tasfiyesi iktiza eylediği cihetle işbu hisse en yüksek bedel veren talibe beyi ve füruht edileceğinden taliplerin kapalı zarfla Kânünevvelin on beşinci cumartesi günü saat on beşe kadar Iktisati Vekâleti maadin müdüriyeti umumiyesine müracaat eylemeleri ilân olunur.