Resmî Gazete/16 Nisan 2020/Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Traktör Satın Alınacaktır

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar TİM’e 45 adet, Dalaman TİM’e 1 adet, Gözlü TİM’e 2 adet, Karacabey TİM’e 2 adet olmak üzere toplam 50 adet otomatik dümenleme sistemli orta güçlü (77-85 kw) traktör kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır. Konu ile ilgili şartname 200,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T.Halk Bankası Ankara/Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç, ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 08.05.2020 günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate alınmaz.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

Adres:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sokak Numara: 62

06100 Bakanlıklar-Ankara/Türkiye

Telefon: +90 (312) 417 84 70 (5 Hat)

Faks: +90 (312) 417 78 39