Muhtaç durumdaki Ermenilere yardım edilmesi talebi / Adana'da yeniden başlayan olaylara karşı tedbir alınması

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Muhtaç durumdaki Ermenilere yardım edilmesi talebi / Adana'da yeniden başlayan olaylara karşı tedbir alınması
Halep Valiliğince, olaylardan zarar görerek Kırıkhan ve Cisr kazalarından Belen ve Lazkiye'ye, Bahçe taraflarından da Maraş köylerine sığınan muhtaç Ermenilere geçimlerini kendileri sağlayabilecek duruma gelene kadar Hükûmetçe para tahsisi hususunda talepte bulunulduğu / Adana merkezinde olayların yeniden başladığının haber alınması üzerine Adana Valiliği'nden, çatışma bölgeleri ile buralardaki askerî kuvvetlerin miktarı hakkında bilgi istendiği ve askerî tedbirlerin yanı sıra toplum önderleri vasıtasıyla iki tarafa da nasihatte bulunulup çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi talimatının verildiği; İdare-i Mahsusa Nezâreti'nden de Hudeyde vapuruyla sevk edilen askerlerin Mersin'e ne zaman ulaştıklarının sorulduğu (Tarih: 28 Nisan 1909) (BEO, 3539/265355)

Telgrafnâme
Mahrec Merkezi: Haleb
Mahalli Numarası: 6192

Huzur-ı Sâmî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhî'ye

Vilâyet dahilinde Kırıkhan'da ve Cisr Kazası'nın Keseb karyesinde vâki olan ahvâl-i müessifeden nâşi Kırıkhan'dan Belen'e ve Keseb'den Lazkiye'- ye iltica eden ve Adana'nın Bahçe cihetlerinden Maraş kurâsına gelen Ermenilerin ale'l-ekser hâneleri ihrâk ve eşyaları umumen yağma edilmiş olduğu cihetle bunların aç ve çıplak bırakılmaları caiz olamayacağından kendi kendilerine te’min-i maişet edinceye kadar iâşeleri için hükûmetçe mebâliğ-i kâfiye tahsisine müsâra‘aten müsaade ve keyfiyetin emr u irâde buyurulması müsterhamdır.

Fî 14 Nisan sene [1]325

Haleb Valisi
Reşid


Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Numara: 294
Tarih: 8 Rebîülâhir sene [1]327 - 15 Nisan sene [1]325

Adana Vilâyeti'ne

Merkez-i vilâyetde iğtişâşâtın teceddüd etdiği haber alındığından bu bâbda olan malumâtın ve el-hâletü hâzihî vilâyetin hangi mevkilerinde sükûn hâsıl olup hangi mevkilerde müsâdemât devam etmekde bulunduğunun ve oralarda el-yevm ne mikdar asker mevcud olduğunun hemen iş‘ârıyla beraber kumandanlıkla bi'l-muhabere sükûn hâsıl olan mahallerden mümkün olan kuvvetin hemen bi't-tefrîk icab eden mahallere sevki ve tarafeyne rüesâ-yı ruhâniye ve müteneffizân vesâtatıyla tekrar nesâyih-i müessire icrasıyla müsâdemâta bir dakika evvel nihayet verilmesi esbâbının istikmâline derece-i nihayede gayret edilmesi kemâl-i ehemmiyetle tavsiye olunur.

İdare-i Mahsusa Nezâreti'ne

Hudeyde Vapuru'yla sevk olunan askerin Mersin'e ne vakit vâsıl olduğunun serî‘an tahkik ve iş‘ârı.