Leylâ vü Mecnûn/1101-1200

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1101 Mecnûn bulup ol makâmdan zevk
Saldı anı çerhe neş’e-i şevk

1102 Sûz ile çeküp ciğerden âvâz
Arz etdi binâ-yı Kâ‘beye râz

1103 K’ey sakfı bülend ü kadri âlî
Mihrâb-ı eâzım ü eâlî

1104 Ey kıble-i ehl-i izz ü ikbâl
Ruhsâr-ı zemîne anberîn hâl

1105 Ey mağz-ı vefâya kisvetün pûst
Hem-reng-i pelâs-ı hâne-i dûst

1106 Ey gül-bün-i gonca-i ibâdet
Sandûk-ı cevâhir-i saâdet

1107 Ey dâim olan menümle hem-derd
Ammâ ne menüm kimi cihân-gerd

1108 Göğsine uran Hacer kimi daş
Zemzem kimi gözden ahıdan yaş

1109 Peyveste siyeh kılan libâsın
Gönlinde nihân dutan hevâsın

1110 Bi’llâh kimesen bu yerde âşık
Söyle ki enîsünem muvâfık

1111 Olmış sana aşk feyzi hâsıl
Kılmış seni kıble-i kabâil

1112 Yâ Rab bû harem-serâ hakiyçün
Bu ma‘bed-i pür-safâ hakiyçün

1113 Kıl mende binâ-yı aşkı dâim
Mânend-i esâs-ı Kâ‘be kâim

1114 Sal gönlüme derd-i aşkdan gam
Her lahza vü her zamân ü her dem

1115 Aşk içre müdâm şevküm artur
Şevk ile hemîşe zevküm artur

1116 Her handa ki âlem içre gam var
Kıl gönlümi ol gama giriftâr

1117 Endîşe-i akldan cüdâ kıl
Aşk ile hemîşe âşinâ kıl

1118 Artur mana zevk ü şevk-ı Leylî
Dâim mana anda kıl tecellî

1119 Çohdur benî Âdem içre bî-dâd
Et gönlümi vahşet ile mu‘tâd

1120 Bir mülkde ver mana karârı
Kim yetmeye âdemî gubârı

1121 Ol zâir-i Kâ‘be-i inâbet
İsterdi duâ kılup icâbet

1122 Tuğyân-ı belâdan etmeyüp fikr
Bu şi‘r idi her dem etdüği zikr

Bu gazel Mecnûn dilindendür

1123 Yâ Rab belâ-yı aşk ile kıl âşinâ meni
Bir dem belâ-yı aşkdan etme cüdâ meni

1124 Az eyleme inâyetüni ehl-i derdden
Ya‘ni ki çoh belâlara kıl mübtelâ meni

1125 Oldukça men götürme belâdan irâdetüm
Men isterem belânı çü ister belâ meni

1126 Temkînümi belâ-yı mahabbetde kılma süst
Tâ dûst ta‘n edüp demeye bî-vefâ meni

1127 Getdükçe hüsnin eyle ziyâde nigârumun
Geldükçe derdine beter et mübtelâ meni

1128 Men handan ü mülâzemet-i i‘tibâr ü câh
Kıl kâbil-i saâdet-i fakr ü fenâ meni

1129 Eyle zaîf eyle tenüm fürkatinde kim
Vaslına mümkün ola yetürmek sabâ meni

1130 Nahvet kılup nasîb Fuzûlî kimi mana
Yâ Rab mukayyed eyleme mutlak mana meni

Bu Mecnûnun Kâ‘beden mürâcaatidür
ve
Vuhûş ile musâhabetidür

1131 Bir bir eşidüp sözin atası
Bildi ki kabûl olur duâsı

1132 Efzûn olur gam ü melâmet
Mümkin değül oğlına selâmet

1133 Çoh kıldı figân ü nâle vü zâr
Oğlından ümîd kesdi nâ-çâr

1134 Ol pîr kalup orada hayrân
Mecnûn dutuben reh-i beyâbân

1135 Tenhâ sefer ihtiyâr kıldı
Azm-i ser-i kûy-i yâr kıldı

1136 Gündüz gözi yaşı hâdî-i râh
Gece yolı şem‘i şu‘le-i âh

1137 Gerd-i reh-i yârı yâd ederdi
Geh otura geh dura gederdi

Bu Mecnûnun derdini dağa şerh etdüğidür
ve
Andan nevmîd getdügidür

1138 Bir dağa erişdi yolda nâgâh
Kaddine libâs-ı vehm kûtâh

1139 Tiğinde ukâb-ı çerh kanı
Mazmûn kemerinde la‘l kânı

1140 Mün‘im sıfatı libâsı fâhir
Ceyb ü bagali dolu cevâhir

1141 Deryâ kıluben ana tazarru‘
Eylerdi zahîresin tevakku‘

1142 Sahrâ edüben ana tevellâ
Eylerdi maîşetin temennâ

1143 Ol çeşmeler eyleyüp revâne
Olmışdı olara ata ane

1144 Ta‘zîm ile kılmış anı Hak yâd
Kur’anda ki el ci‘bâle evtâd

1145 Mecnûn ana eyleyüp temâşâ
Bir odlu sürûd kıldı inşâ

1146 Oldukda sürûd ile nevâ-sâz
Andan hem eşitdi aks-i âvâz

1147 Sandı ki öziyle hem-nefesdür
Dedi mana bu refik besdür

1148 Yüz şükr ki yâr-ı gâr buldum
Gezdüm bu cihânı yâr buldum

1149 Aşk odın ana hem etdi rûşen
K’ey gûşe-nişîn-i pâk-dâmen

1150 Sûz-ı ciğerümden oldun âgâh
Ahsen ahsent bâreka’llah

1151 Bir âşık-ı mübtelâ imişsen
Derd ehline âşinâ imişsen

1152 Sensen mana hem-dem-i muvâfık
Dâğ ile olur hemîşe âşık

1153 Bî-dâd ile göğsüne urup daş
Derd ile gözünden ahıdup yaş

1154 N’oldı sana beyle mest olupsen
Gam dâmına pây-best olupsen

1155 Kan ile dolupdurur kenârun
Ne gülden ola bu lâle-zârın

1156 Bağrun görürem olupdurur su
Ne serv-kadün hevâsıdur bu

1157 Gel ağlayalum bu mâcerâya
Bir dem koşalum sadâ sadâya

1158 Çün bir dem anunla ağladı zâr
Derd-i dil-i zârın etdi izhâr

1159 Azm eyledi hâk-i kûy-ı yâra
Leylînün evi olan diyâra

Bu Mecnûnun gazâl ile mülâkâtıdur
ve
Aşk bâbında onunla olan hâlâtıdur

1160 Gördi ki bir avcı dâm kurmış
Dâmına gazâller yüz urmış

1161 Ol dâma cefâ-yı çerh-i gaddâr
Bir âhunı eylemiş giriftâr

1162 Bir âhu esîr-i dâmı olmış
Kan yaşı kara gözine dolmış

1163 Boynı kurulu ayağı bağlu
Şehlâ gözi nemlü cânı dağlu

1164 Ahvâline rahm kıldı Mecnûn
Bandı ana tökdi eşk-i gül-gûn

1165 Gönline katı gelüp bu bî-dâd
Yumşak yumşak dedi ki sayyâd

1166 Rahm eyle bu müşg-bû gazâle
Rahm etmez mi kişi bu hâle

1167 Sayyâd bu nâ-tüvâna kıyma
Kıl cânına rahm câna kıyma

1168 Sayyâd sakın cefâ yamandur
Bilmezsen mi ki kana kandur

1169 Sayyâd mana bağışla kanın
Yandurma cefâ odına cânın

1170 Sayyâd dedi budur maâşum
Açman ayağın gederse başum

1171 Katlinde bu saydun etsem ihmâl
Etfâl ü ıyâlüme n’olur hâl

1172 Mecnûn ana verdi cümle rahtın
Pâk eyledi berkden dırahtın

1173 Ol turfe gazâlün açdı bendin
Şâd eyledi cân-ı derd-mendin

1174 Yüz urdı yüzine kıldı efgân
Göz sürdi gözine oldı giryân

1175 K’ey bâdiye-gerd ü bâd-nâverd
Nâzük bedeniyle nâz-perverd

1176 Sen zînet-i her gil-i zemînsen
Gül kimi lâtif ü nâzenînsen

1177 Ey sebze-i cûy-bâr-ı vahşet
Ra‘nâ semen-i bahâr-ı vahşet

1178 Tenhâ koyma men-i zebûnı
Olgıl mana deşt reh-nümûnı

1179 Gez bir niçe gün menümle hem-râh
İnsan deyüp etme menden ikrâh

1180 Yaşum kimi getme çeşm-i terden
Kesme ayağun bu reh-güzerden

1181 Ser-çeşme-i çeşmüm eyle menzil
Ser-menzilümüzden olma gâfil

1182 Olsun bebeğüm karâr-gâhun
Eşk ü müje hâb ile giyâhun

1183 Ey çeşm-i nigâr yâdigârı
Sehl eyle mana gam-ı nigârı

1184 Kıldukda hayâl-i çeşm-i Leylî
Sen ver men-i hasteye tesellî

1185 Çün ol beşeriyyetin unutdı
Âhû hem anunla üns dutdı

1186 Anun sebebiyle hem çoh âhû
Sahrâda onunla dutdılar hû

Bu Mecnûn-ı derd-mendün kebûter ile şerh-i hâlidür
ve
Andan iltimâs-ı mâ-fi’l-bâlidür

1187 Bir menzile yetdi zâr ü muztar
Bir dâmda gördi bir kebûter

1188 Her revzen-i dâmı bir der-i gam
Min gam müteveccih ana her dem

1189 Mecnûn ana bahdı yandı cânı
Yaşı kimi cûşa geldi kanı

1190 Sayyâdına eyledi tazarru‘
Kurtarmağın eyledi tevakku‘

1191 Seyyâd dedi ki men fakîrem
Fakra bu hamâme tek esîrem

1192 Hâşâ ki bu mürg-i tîz-reftâr
Âzâd ola men kalam giriftâr

1193 Ger var ise kıymetin edâ kıl
Andan munı dâmdan rehâ kıl

1194 Evvel meni eyle gussadan şâd
Andan munı dâm-ı gamdan âzâd

1195 Var idi kolunda bir dür-i ter
Şeffâf çü dîde-i kebûter

1196 Verdi anı aldı ol esîri
Üftâdenün oldı dest-gîri

1197 Sürdi kademine çeşm-i pür-hûn
Anca ki ayağın etdi gül-gûn

1198 Her dem ana arz-ı râz ederdi
Min nağme-i şevk sâz ederdi

1199 K’ey tîz-per ü bülend-pervâz
Erbâb-ı vefâya mahrem-i râz

1200 Bu reng-i libâs-ı nîl-fâmun
Endûh ü melâmet-i müdâmum