III. Murat'ın bir şiiri

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Symbol 甲 class.svg
Bu kütüphane maddesinin biçim olarak Vikikaynak standartlarına ulaşması için elden geçirilmesi gerekmektedir.

Düzenleme yapıldıktan sonra bu açıklama silinmelidir.


Hoş-hısâl ol bakmagıl sen herkesün güftârına

Kalbimi kıl bahr-âsâ gözle kim her kârı ne

Mâ’il-i câ vü haşem olma sebat olmaz ana

Zuhr-ı uhrâ kıl taleb bakma cihân etvârına

Cây-i süknâ olmadı pes bir rıbât-ı köhnedür

Bu cihânun her ki geldi kendi göçdi dârına

Zahir ü bâtında ma’mûr ol budur devlet sana

Ol mücâhid girmeyesin tâ ki dûzah nârına.

Açıklaması; “Güzel huylu ol! Sen herkesin sözlerine kanma. Kalbini deniz gibi geniş tut. Herkesin işinin ne olduğuna bak. Makamına ve maiyyetindeki adamlarına güvenme. Çünkü onlar geçicidir. Âhiret hayâtını iste. Dünyânın işlerine bakma. Dünyâ oturma yeri değildir. Sâdece köhne, geçici bir konaktır. Bu dünyâya her kim geldiyse, kendi yurduna göçtü. Maddî ve manevî ilimleri öğren. Sana büyük rütbe olarak bu yeter. Cehennem ateşine girmemek için çok çalış,”

Mekân senden tolu yâ Rab velîkin bî-mekânsın sen

Vücûdunla zaman memlû velîkin bî-zamânsın sen

Sen ol sultân-ı âlemsin tolar na’mân ile âlem

Cihânı var iden sensin velîkin bî-cihânsın sen

Senündür kuvvet ü satvet senündür izzet u nusret

Ayânsın cümleye şâha velîkin bî-ayânsın sen

Aceb kudret durur bu hâl aceb hikmet durur bu kâr

Beyân eyler seni eşya velîkin bî-beyânsın sen

Murâdî bil bu deryanın kenarın bulmadı kimse

Nazar ederse sana bil ki bahr-ı bî-gerânsın sen.

Açıklaması; Yâ Rabbî! Mekân senden dolu ama, sen mekândan münezzehsin. Zaman senin varlığınla dolu ama, sen zamandan da münezzehsin. Sen ol âlemin sultânısın, âlem senin ihsânınla dolu. Cihânı var eden sensin, fakat sen cihândan münezzehsin. Kuvvet ve güç, izzet ve nusret senindir. Sultânım, sen her ne kadar gizliysen de yine herkese aşikârsın. Bu iş garib bir hikmet, bu durum şaşılacak bir kudrettir ki, her şey seni ortaya çıkarır, fakat sen kelimelerle ifâde edilemezsin. Ey Murâd, bu denizin kenarına kimsenin erişemediğini bil. Sana bakarsa bil ki, sen uçsuz bucaksız bir denizsin.