İrâde Dâhiliye 41205 Cephâne Bölükleri ve İstihkâm Bölükleri teşkîline dâir

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
İrâde Dâhiliye 41205
 

‘Atûfetlü Efendim Hazretleri,

Topçu alayları idâresinde bulunan topların demirbaş edevâtıyla kundak ve araba ve sâirelerini icâbı halinde derhâl ta’mîr ve mümkün olanlarını müceddeden inşâ etmek üzere birer ‘amele ve mühimmâtın hüsn-i muhâfazası esbâbını taharrî ü istikmâl ve noksanı vukû’unda kezâlik mümkün olanlarını i’mâl ile def-‘i ihtiyâcât-ı ‘âcileye i’tinâ etmek için mevcûd olan cephânecilerin yerine muntazam cephâneci bölükleri ve istihkâmâtın ta’mîrât ve inşâât-ı mütemâdiyyesini ve esnâ-yı muhârebede rahne-dâr olacak mahallerinin termîmât-ı serî’asını îfâ eylemek için dahî yalnız kal’a topçu alayları refâkatinde başkaca birer de istihkâm bölüğü teşkîli elzem olduğundan ileride diğerlerine dahî ta’mîm olunmak üzere şimdilik Bahr-i Sefîd boğazı muhâfazasına me’mûr iki topçu alayının emr-i muhâfazaya aslâ halel gelmemek şartıyla birinin beher onbaşısı takımından birer ve diğerinin her bir onbaşısı takımından ikişer nefer tenkîs ile birinci bölüğü istihkâm ve ikinci bölüğü sanâyi’ ve üçüncü el-yevm mevcûd olan cephâneci yerine bir muntazam cephâne bölüğü olarak ma’a-zâbit üç yüz seksen neferden mürekkep bir tabûr teşkîli ve şu hâlde istihkâm alaylarından boğaz-ı mezkûr istihkâmâtı inşââtında müstahdem iki bölüğün birden orada tutulmasına hâcet kalmayacağından şu sırada bunlardan teşkîl olunacak istihkâm bölüğü için tefrîk olunacak birer miktâr mu’allem neferât ve zâbitândan mâ’adâ kusûr zâbitân ve efrâdın Der-sa’âdete celbi hakkında tophâne-i ‘âmire meclisinden tanzîm olunan mazbata devletlü müşîr paşa hazretlerinin ol-bâbda olan tezkiresiyle ‘arz u takdîm kılındı. Vâkıâ bu sûret-i muhassenâtı mûcib olduğu gibi mezkûr bölüklerin vukû’ bulacak masârifâtını tenkîs olunacak efrâdın kalacak masârifâtı kapadıktan başka fazlası dahî kalacağı anlaşıldığından ol-vechile icrâ-yı îcâbının müşîr-i müşârün-ileyhe havâlesi hakkında her ne vechile emr ü fermân-ı hazret-i şehen-şâhî şeref-sünûh u sudûr buyurulur ise ana göre hareket olunacağı beyânıyla tezkire-i senâ-veri terkîm olundu efendim. Fî 11 S sene 86.

Ma’rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki, ...